fbpx
April 20, 2018 / by

อบรม Foreign Supplier Verification Programs (FSVP)

เสียงจากผู้เข้าอบรม FSVP

 .

 

 เลื่อนลงดูรายละเอียด และ กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าอบรมด้านล่างของหน้านี้

Foreign Supplier Verification Program (FSVP) ซึ่งเป็นอีก 1 ใน 7 ระเบียบตามกฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA)  รับสมัครผู้เข้าอบรมที่ผ่านการอบรม PCQI : Preventive Controls for Human Food (ทั้ง In-house และ Public training)มาแล้ว อบรมจากหน่วยงานใดก็ได้ รับสมัครอบรมไม่เกิน 20 ท่านต่อรุ่น

บรรยายเป็นภาษาไทย รับ Certificate จาก FSPCA หน่วยงานในกำกับของ USFDA ตามกฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA) ลงนามโดย Institute for Food Safety and Health, Illinois Institute of Technology, USA, Association for Food and Drug Officials, และ International Food Protection Training Institute, USA

ที่มาของหลักสูตร

Foreign Supplier Verification Program (FSVP) เป็น 1 ใน 7 ระเบียบของกฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA) หลักสูตรนี้พัฒนาโดย FSPCA (Food Safety Preventive Controls Alliance) ครอบคลุมข้อกำหนดต่างๆ ที่ผู้นำเข้าสินค้าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข Foreign Supplier Verification Program (FSVP) ตามกฎหมาย Food Safety Modernization Act ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับ Certificate จาก FSPCA, AFDO(Association of Food and Drug Officials) and IFSH (Institute for Food Safety and Health, Illinois Institute of Technology) ผู้ผ่านการอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจในการทำหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยงในโซ่อุปทานอาหารส่งออกไปสหรัฐอเมริกา ทวนสอบแผนความปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety Plan) ของผู้ส่งออก การดำเนินการที่เกี่ยวข้องของ PCQI ตามระเบียบ Preventive Controls for Human Food และ Preventive Controls for Animal Food

หัวข้อการอบรม
Chapter 1: Context: FSMA and FSVP
Chapter 2: Setting the Stage: Building the Foundation for the FSVP Process
Chapter 3: Overview of Requirements
PCPS Session: Preventive Controls and Produce Safety Session
Chapter 4: Hazard Analysis
Chapter 5: Evaluation and Approval of Foreign Supplier
Chapter 6: Foreign Supplier Verification
Chapter 7: Reevaluation of Foreign Supplier
Chapter 8: Importer Identification
Chapter 9: Importance of Records
Chapter 10: FDA Oversight

การอบรม 2 วัน ผู้เข้าอบรมจะได้รับ FSPCA Participant Manual, FSPCA Exercise Workbook
ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับผู้ผ่านการอบรมได้รับ Certificate ออกโดย FSPCA, AFDO(Association of Food and Drug Officials) and IFSH (Institute for Food Safety and Health, Illinois Institute of Technology, Chicago, USA)

 

คุณสมบัติ :
1. เป็น PCQI ผ่านการอบรมหลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food หรือ FSPCA Preventive Controls for Animal Food มาก่อน หรือ
2. หากท่านยังไม่ผ่านการอบรม PCQI มาก่อนสามารลงทะเบียนอบรม FSPCA Preventive Controls for Human Food แบบออนไลน์ Part I ได้ที่ https://ifpti.absorbtraining.com/#/purchase/category/8e8ff29e-8f99-4015-b516-d3a8eec38f26  (สามารถลงทะเบียนอบรม Part 2 1 วันกับ FOODPRO ACADEMY ได้ภายหลังได้ และจะได้รับ Cert มีคุณสมบัติเป็น PCQI เหมือนการอบรมอปกติ 3 วันทุกประการ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID @foodpro หรืออภิชาติ 092-974-5578) หรือสามารถอ่านคำอธบายเพิ่มเติมได้ที่ https://ifpti.absorbtraining.com/Files/FSPCA%20-%20Human%20Food/FSPCA%20Instructor%20Resource%20Portal/BLENDEDPCHFINSTRUCTIONS.pdf

คณะวิทยากร
ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร (FSPCA Lead Instructor, USA)
อาจารย์กลุ่มความปลอดภัยอาหารและการจัดการวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Lead Instructor ที่ได้รับอนุมัติจาก US FDA ในการจัดอบรมหลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food และ Foreign Supplier Verification Program (FSVP)
เคยปฏิบัติงานด้านระบบคุณภาพและการปฏิบัติการ อุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล และโลจิสติกส์สินค้าอาหาร อดีตวิทยากรสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

รศ.ดร.ไพรัตน์ โสภโณดร
อดีตคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วิทยากรระบบคุณภาพและการจัดการความปลอดภัยอาหา ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะวิทยากร

วิทยากรฝึกอบรมประกอบด้วย ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร  เป็นวิทยากรที่ขึ้นทะเบียนเป็น  Lead Instructor หลักสูตร FSPCA Foreign Supplier Verification Program และ FSPCA Preventive Controls for Human Food กับ  FSPCA หน่วยงานในกำกับของ US FDA ด้วยประสบการณ์ทำงานในภาคอุตสาหกรรมอาหารหลายปีก่อนมาเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการความปลอดภัยอาหาร วิทยากรหลักสูตร การบูรณาการการผลิต การจัดการโลจิสติกส์ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการจัดการความปลอดภัยทางอาหาร และอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบัน ได้เป็นวิทยากรอบรม PCQI รุ่นที่ 1 (พ.ย.59)   PCQI รุ่นที่ 2   (ม.ค.60) PCQI รุ่นที่ 3   (มี ค.60)  รุ่นที่ 4   (เม.ย.60)  รุ่นที่ 5   (ก.ค.60) รุ่นที่ 6 (ก.ค. 60)  รุ่นที่ 7 (ก.ค. 60 ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน) รุ่นที่ 8 (ส.ค.60)  รุ่นที่ 9 (ก.ย. 60) รุ่นที่ 10  (30 ต.ค. – 1 พ.ย. 60) รุ่นที่ 11 (13-15 ธ.ค 60) รุ่นที่ 12 (16-18 ม.ค 61) รุ่นที่ 13 (29-31 ม.ค. 61) รุ่นที่ 14 (26-28 มี.ค. 61) รุ่นที่ 15 ( 23-25 พ.ค. 61) รุ่นที่ 16 (20-22 มิ.ย. 61) รุ่น 17 (18-20 ก.ค. 61) รุ่น 18 (2-4 ส.ค 61) รุ่น 19 (19-21 ก.ย. 61)

นอกจากนี้ยังประกอบด้วยทีมวิทยากร รศ.ดร. ไพรัตน์ โสภโณดร อดีตคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้บริหารฝ่ายประกันคุณภาพโรงงานอุตสาหกรรมอาหารร่วมอภิปรายแชร์ประสบการณ์

วัตถุประสงค์หลักสูตร

เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอาหารให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามข้อกำหนด Foreign Supplier Verification Program (FSVP) ตามกฎหมาย Food Safety Modernization Act สหรัฐอเมริกา

ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

– เอกสารคู่มือประกอบการฝึกอบรม FSVP (ภาษาอังกฤษ)
– เอกสารการอบรม/เอกสารแบบฝึกหัด (ภาษาอังกฤษ)
– ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับ Certificate ซึ่งลงนามโดยตัวแทนจาก 3 หน่วยงานประกอบด้วย (1) The Illinois Institute of Technology’s Institute for Food Safety and Health (IIT IFSH), USA,  (2)  International Food Protection Training Institute (IFPI) (3) Association of Food and Drug

กำหนดจัดอบรม PCQI : 23-24 กรกฎาคม 2561

สถานที่จัดอบรม โรงแรมจัสมินซิตี้ กรุงเทพ ฯ สุขุมวิท 23
ค่าลงทะเบียนปกติท่านละ 15,000 บาท
พิเศษเมื่อชำระเงินภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561
ค่าลงทะเบียนอัตราพิเศษท่านละ 10,000 บาท* (ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว และ สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้อีก 3%)

ปิดรับชำระเงินอัตราค่าลงทะเบียนโปรโมชั่น วันที่ 20 กรกฎาคม 2561

 

หากไม่ได้รับอีเมลล์ยืนยัน/invoice หลังกรอกแบบฟอร์มไปแล้วเกิน 12 ชั่วโมงโปรดแจ้ง สำนักงานบริการ 02-1195129/081-4285999 email: info@foodpro.co.th

สนใจลงทะเบียนอบรม FSVP รุ่นต่อไป

สมัครเข้าอบรมหลักสูตร

สมัครออนนไลน์เข้าอบรมหลักสูตร FSPCA Foreign Supplier Verification Program (FSVP)

หากมีปัญหากรอกแบบฟอร์มแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-1195129 หรือ LINE ID: foodpro

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

อภิชาติ (วัน)
FOODPRO Academy บริษัทฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 47
ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ สายตรงข้อมูลหลักสูตร  02-107-111-4  (จันทร์ ถึง ศุกร์ 8.00 - 20. 00 น.)
สำนักงาน 02-119-512-9  (จันทร์ ถึง ศุกร์ 8.30 - 17. 30 น.)
มือถือ  081-428-5999/092-974-5576
แฟกซ์ +662-686-3433
E-mail: info@foodpro.co.th/office@jobfoods.com
LINE ID: @foodpro

  ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม 

 ดูภาพบรรยากาศการอบรม PCQI หรือ หลักสูตรอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/foodprofessional

ขอบพระคุณทุกองค์กร ทุกบริษัท และทุกสถาบันการศึกษาที่มอบความไว้วางใจกับ

FOODPRO Academy

A sample of companies that employees registered for PCQI training course “Preventive Controls for Human Food”

 

Chotiwat Manufaturing Co.,Ltd., Songkhla, Thailand

http://www.chotiwat.com/event.php

 

Bangkok Produce Merchandising Public Company Limited, Bangkok, Thailand

http://www.cpfworldwide.com/

 

PTT Public Co.,Ltd. Bangkok

http://www.cafe-amazon.com/th/index.aspx

 

Prime Products Industry Co.,Ltd. Chonburi, Thailand

http://www.primeproducts.co.th/

 

Quality Vision (Thailand) Co., Ltd. Samut Prakarn, Thaialnd

 

ATP PRODUCTS Co.,Ltd., Chainrai, Thailand

 

Thaksin University, Pattalung, Thailand

www.tsu.ac.th

 

Prince of Songkla University Surat Thani Campus, Surat Thani, Thailand

http://www2.surat.psu.ac.th/

 

Prince of Songkla University Hat Yai Campus, Songkhla, Thailand

http://www.psu.ac.th/th/

 

Kuang Pei San Food Products Public Company , Trang, Thailand

http://www.pumpuibrand.com/

 

K.R.S. Spicy Food Co.,Lt., Pathum Thani, Thailand

http://www.krsspicyfood.com/

 

Chanthaburi Global Foods Co.,Ltd. Chanthburi, Thailand

http://www.cgfreezedry.com/index.php/th/

 

Thai Coconut (Public) Co.,Ltd.

http://www.thaicoconut.com/

 

Smile Bull marketing Co.,Ltd.

 

Chef’s Choice Foods Manufacturer Co., Ltd.

www.chefschoicefoods.com/

 

King Mongkut’s University of Technology North Bangkok

www.kmutnb.ac.th

 

DKSH (Thailand) Co.,Ltd.

http://dksh.com/

 

Pantainorasingh Manufacturer Co., Ltd.

http://www.pantainorasingh.com/

Facebook Comments
error: Content is protected !!