fbpx
January 13, 2020 / by

อบรม Foreign Supplier Verification Programs (FSVP) 2564

เสียงจากผู้เข้าอบรม FSVP

ข้อความจาก FSPCA

FSVP TRAINING – ITS NOT JUST FOR U.S. IMPORTERS!
 
ข้อความที่ส่งตรงมาจาก FSPCA เพื่อสื่อสารไปยังผู้ส่งออกสินค้าอาหารว่า FSVP Training นั้นไม่ได้ออกแบบมาเพื่อผู้นำเข้าสินค้าเท่านั้น แต่ยังออกแบบมาเพื่อให้ผู้ผลิตสินค้าส่งออกให้ตรวจสอบความพร้อมของตัวเองด้วย การที่ผู้ผลิตอาหารจากต่างประเทศมีความรู้ความเข้าใจระเบียบ FSVP นั้นจะช่วยลดปัญหาอุปสรรคของผู้นำเข้า ทำให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยอาหารยั่งยืนมากขึ้น
 
ที่ผ่านมา FOODPRO ได้จัดอบรม FSVP ทั้งแบบ Public Traning และ In-House Trainig ไปแล้วหลายครั้งมีผู้เข้าอบรมทั้งที่เป็นพนักงานของบริษัทนำเข้าสินค้า เป็นตัวแทนนำเข้าสินค้า เป็นตัวแทนส่งออกสินค้า เป็นพนักงานในบริษัทที่ผลิตสินค้าส่งออก เมื่ออบรมแล้วทุกท่านที่อบรมก็จะทราบและเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติและประโยชน์จากการอบรม
 
จากข้อความส่งตรงจาก FSPCA ดังภาพมีรายละเอียดสำคัญดังนี้
 
The FSVP Awareness Module for Foreign Suppliers is specifically designed for the foreign suppliers that manufacture, process, pack, or hold food intended for human or animal consumption in the U.S. The FSVP rule itself imposes requirements on importers who may make requests of foreign suppliers to assist in meeting the importer’s obligations. This module will explain the requirements of the FSVP rule.
 
 
จากข้อความโดยตรงจาก FSPCA มาครั้งนี้ จะช่วยสร้างความเข้าใจมากขึ้นว่า FSVP Trainning นั้นไม่ได้ออกแบบมาเพื่อผู้นำเข้าเท่านั้น แม้ระเบียบการปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งที่ผู้นำเข้าต้องปฏิบัติตามแต่ การอำนวยการให้ผู้นำเข้าไปปฏิบัติตามระเบียบ FSVP อย่างถูกต้องราบรื่น ผู้ส่งออกสินค้าที่อบรม FSVP นั้นช่วยได้มาก มีหลายอย่างในโลกนี้มีเรา และก็มี Module ชัดเจนว่าเป็น The FSVP Awareness Module for Foreign Suppliers ซึ่งจะช่วยให้หลายๆ ท่านสนใจอบรมจะได้เช้าใจวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมหลักสูตร FSVP Trainig มากขึ้น
 
ดูรายละเอียด

FSVP -aAwareness-module-foreign-suppliers_v1.0-participant-manual-2017-handout-english

 .

 เลื่อนลงดูรายละเอียด และ กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าอบรมด้านล่างของหน้านี้

Foreign Supplier Verification Program (FSVP) ซึ่งเป็นอีก 1 ใน 7 ระเบียบตามกฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA)  รับสมัครผู้เข้าอบรมที่ผ่านการอบรม PCQI : Preventive Controls for Human Food (ทั้ง In-house และ Public training)มาแล้ว อบรมจากหน่วยงานใดก็ได้ รับสมัครอบรมไม่เกิน 20 ท่านต่อรุ่น

บรรยายเป็นภาษาไทย รับ Certificate จาก FSPCA หน่วยงานในกำกับของ USFDA ตามกฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA) ลงนามโดย Institute for Food Safety and Health, Illinois Institute of Technology, USA, Association for Food and Drug Officials, และ International Food Protection Training Institute, USA

ที่มาของหลักสูตร

Foreign Supplier Verification Program (FSVP) เป็น 1 ใน 7 ระเบียบของกฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA) หลักสูตรนี้พัฒนาโดย FSPCA (Food Safety Preventive Controls Alliance) ครอบคลุมข้อกำหนดต่างๆ ที่ผู้นำเข้าสินค้าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข Foreign Supplier Verification Program (FSVP) ตามกฎหมาย Food Safety Modernization Act ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับ Certificate จาก FSPCA, AFDO(Association of Food and Drug Officials) and IFSH (Institute for Food Safety and Health, Illinois Institute of Technology) ผู้ผ่านการอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจในการทำหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยงในโซ่อุปทานอาหารส่งออกไปสหรัฐอเมริกา ทวนสอบแผนความปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety Plan) ของผู้ส่งออก การดำเนินการที่เกี่ยวข้องของ PCQI ตามระเบียบ Preventive Controls for Human Food และ Preventive Controls for Animal Food

หัวข้อการอบรม
Chapter 1: Context: FSMA and FSVP
Chapter 2: Setting the Stage: Building the Foundation for the FSVP Process
Chapter 3: Overview of Requirements
PCPS Session: Preventive Controls and Produce Safety Session
Chapter 4: Hazard Analysis
Chapter 5: Evaluation and Approval of Foreign Supplier
Chapter 6: Foreign Supplier Verification
Chapter 7: Reevaluation of Foreign Supplier
Chapter 8: Importer Identification
Chapter 9: Importance of Records
Chapter 10: FDA Oversight

การอบรม 2 วัน ผู้เข้าอบรมจะได้รับ FSPCA Participant Manual, FSPCA Exercise Workbook
ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับผู้ผ่านการอบรมได้รับ Certificate ออกโดย FSPCA, AFDO(Association of Food and Drug Officials) and IFSH (Institute for Food Safety and Health, Illinois Institute of Technology, Chicago, USA)

คุณสมบัติ :
1. เป็น PCQI ผ่านการอบรมหลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food
2. หากท่านยังไม่ผ่านการอบรม PCQI มาก่อนสามารลงทะเบียนอบรม FSPCA Preventive Controls for Human Food แบบออนไลน์ Part I ได้ที่ https://ifpti.absorbtraining.com/#/purchase/category/8e8ff29e-8f99-4015-b516-d3a8eec38f26  (สามารถลงทะเบียนอบรม Part 2 1 วันกับ FOODPRO ACADEMY ได้ภายหลังได้ และจะได้รับ Cert มีคุณสมบัติเป็น PCQI เหมือนการอบรมอปกติ 3 วันทุกประการ  สามารถอ่านคำอธบายเพิ่มเติมได้ที่ https://ifpti.absorbtraining.com/Files/FSPCA%20-%20Human%20Food/FSPCA%20Instructor%20Resource%20Portal/BLENDEDPCHFINSTRUCTIONS.pdf

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิพัฒน์ 02-0162821/ 081-428-5-999 Line ID: @foodpro หรือ            E-mail: info@foodpro.co.th

กรณีลงทะเบียนออนไลน์จองที่นั่งได้วันนี้ก่อนประกาศกำหนดการจัดอบรมรับส่วนลดพิเศษทันที  จาก 15,000 บาทเหลือท่านละ 7,500 บาท

กรณีลงทะเบียนออนไลน์จองที่นั่งได้วันนี้ก่อนประกาศกำหนดการจัดอบรมรับส่วนลดพิเศษทันที  จาก 15,000 บาทเหลือท่านละ 8,900 บาท หากอบรม PCQI : FSPCA Preventive Controls for Human Food  กับ FOODPRO  ACADEMY รับส่วนลดเหลือท่านละ 7,500 บาท

กรณีลงทะเบียนอบรมหลังประกาศกำหนดวันการจัดอบรมแต่ก่อนวันจัดอบรมไม่น้อยกว่า 7 วันจะได้รับส่วนลด เหลือท่านละ 8,900 บาท หากอบรม PCQI : FSPCA Preventive Controls for Human Food  กับ FOODPRO  ACADEMY รับส่วนลดเหลือท่านละ 7,500 บาท

กรณีชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันจัดอบรมน้อยกว่า 7 วันอัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 15,000 บาท

วิทยากร ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร (FSPCA Lead Instructor, USA) FSPCA Lead Instructor สำหรับหลักสูตร FSPCA Foreign Supplier Verification Program (FSVP)

ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร  อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียรเ ขึ้นทะเบียนเป็น  FSPCA Lead Instructor ภายใต้การกำกับ Food Safety Preventive Controls Alliance, Institute for Food Safety and Health, Illinois Institute of Technology, USA  ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของ US FDA ซึ่งนอกจาก ลักสูตร FSPCA Foreign Supplier Verification Program (FSVP) แล้ว ยังเป็น FSPCA Lead Instructor หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food อีกด้วย ได้ทำหน้าที่วิทยากรอบรมหลักสูตร FSVP รวมทั้งวิทยากรหลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food มาแล้วถึง 29 รุ่น

การศึกษา วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร-เทคโนโลยีอาหาร), วศ.ม.​(วิศวกรรมอุตสาหการ) Ph.D. (Industrial Engineering, Logistics and Supply Chain Management) ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาเอกเรื่อง การจัดการความเสี่ยงของโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเกษตรในประเทศเอเชีย (Risk Modelling of Agro-Industrial Supply Chain in Asian Countries) ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร  มีประสบการณ์ทำงานในภาคอุตสาหกรรมอาหารและโลจิสติกส์อาหารหลายปีก่อนมาเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการจัดการความปลอดภัยอาหาร การจัดการผลิตภาพ การวิเคราะห์รากเหง้าปัญหา(Root Cause Analysis) และแก้ปัญหาในระบบอุตสาหกรรม การประยุกต์ Lean-Six Sigma ในอุตสาหกรรมอาหาร การวางแผนพัฒนาและประเมิน Competencies  การวางเป้าหมายและการควบคุมการทำงานด้วยวิธี Objectives and Key Results (OKR)  การจัดการความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในโซ่อุปทานอาหาร และอาจารย์ในมหาวิทยาลัย

โดยดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร นอกจอกจากเป็น Lead Instructor หลักสูตร FSPCA Foreign Supplier Verification Program (FSVP)  ตามกฎหมาย FSMA แล้วยังเป็นLead Instructor หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for   Human Food อีกด้วย ในปัจจุบัน เป็นวิทยากรอบรม PCQI ไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 675  คนจากรุ่นที่ 1-รุ่นที่38  PCQI รุ่นที่ 1 (พ.ย.59)   PCQI รุ่นที่ 2   (ม.ค.60) PCQI รุ่นที่ 3   (มี ค.60)  รุ่นที่ 4   (เม.ย.60)  รุ่นที่ 5   (ก.ค.60) รุ่นที่ 6 (ก.ค. 60)  รุ่นที่ 7 (ก.ค. 60 ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน) รุ่นที่ 8 (ส.ค.60)  รุ่นที่ 9 (ก.ย. 60) รุ่นที่ 10  (30 ต.ค. – 1 พ.ย. 60) รุ่นที่ 11 (13-15 ธ.ค 60) รุ่นที่ 12 (16-18 ม.ค 61) รุ่นที่ 13 (29-31 ม.ค. 61) รุ่นที่ 14 (26-28 มี.ค. 61)  รุ่นที่ 15 (23-25 พ.ค. 61) รุ่นที่ 16 (20-22 มิ.ย.  61) รุ่นที่ 17  (18-20 ก.ค. 61) รุ่นที่ 18 ( 2-4 ส.ค.61)รุ่นที่ 19 ( 19-21 ก.ย.61) รุ่นที่ 20 (28-30 พ.ย. 61) รุ่นที่ 21 (6-8 ก.พ. 62) รุ่นที่ 22 (24-26 เม.ย. 62)  รุ่นที่ 23 (พ.ค. 62) รุ่นที่ 24 (26-28 มิ ย. 62) รุ่นที่ 25 (7-9 ส.ค. 62)  รุ่นที่ 26 (ก.ย. 62) รุ่นที่ 27 (ต.ค.62) รุ่นที่ 28 (ต.ค. 62) รุ่นที่ 29 (พ.ย. 62) รุ่นที่  30 (2-4 ธ.ค. 62) รุ่นที่ 31 (10-12 ธ.ค. 62) รุ่นที่ 32 (26-28 ก.พ. 63) รุ่นที่ 33 (5, 12, 19 เม.ย. 63)  รุ่นที่ 34 (22-24 เม.ย. 63)  รุ่นที่ 35 (มิ.ย 63) รุ่น 36 (ต.ค. 63) รุ่น 37 (25-27 พ.ย. 63) รุ่น 38 (3-5 ก.พ. 64)

รศ.ดร.ไพรัตน์ โสภโณดร
อดีตคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วิทยากรระบบคุณภาพและการจัดการความปลอดภัยอาหา ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วัตถุประสงค์หลักสูตร

เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอาหารให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามข้อกำหนด Foreign Supplier Verification Program (FSVP) เพื่อทำหน้าที่เป็น Qualified Individual (QI) ตามกฎหมาย Food Safety Modernization Act สหรัฐอเมริกา

ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

– เอกสารคู่มือประกอบการฝึกอบรม FSVP (ภาษาอังกฤษ)
– เอกสารการอบรม/เอกสารแบบฝึกหัด (ภาษาอังกฤษ)
– ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับ Certificate ซึ่งลงนามโดยตัวแทนจาก 3 หน่วยงานประกอบด้วย (1) The Illinois Institute of Technology’s Institute for Food Safety and Health (IIT IFSH), USA,  (2)  International Food Protection Training Institute (IFPI) (3) Association of Food and Drug

สถานที่จัดอบรม

กรณีอบรมห้องอบรมปกติ โรงแรมจัสมินซีตี้ สุขุมวิท 23  BTS อโศก MRT สุขุมวิท

กรณีอบรมออนไลน์ อบรมผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM

ค่าลงทะเบียนปกติท่านละ 15,000 บาท

กรณีลงทะเบียน FSPCA Preventive Controls for Human Food กับ FOODPRO ACADEMY มาก่อนรับส่วนลดค่าอบรม 50% เหลือ 7,500 บาท

ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว และ สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้อีก 3%  ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับสิทธิส่วนลด 50%    ได้ที่ https://www.foodpro.co.th/pcqi-list/   ได้ที่ อย่างไรก็ตามรายชื่อข้างต้นไม่ได้เป็นรายชื่อล่าสุดมีผู้ผ่านการอบรมบางท่านที่ยังไม่ได้ update  รายชื่อ สำหรับท่านที่ไม่มีรายชื่อตามลิงค์ข้างต้นสามารถส่งไฟล์ Certificatte ของ PCQI ไปที่ info@foodpro.co.th หรือที่ LINE ID: @foodpro

หากไม่ได้รับอีเมลล์ยืนยัน/invoice หลังกรอกแบบฟอร์มไปแล้วเกิน 12 ชั่วโมงโปรดโทรแจ้ง 02-0162821/ 081-428-5-999 email: info@foodpro.co.th

กรอกแบบฟอร์มจองลงทะเบียนอบรม FSVP ด้านล่าง

สมัครเข้าอบรมหลักสูตร

สมัครออนนไลน์เข้าอบรมหลักสูตร FSPCA Foreign Supplier Verification Program (FSVP)

ในช่อง user name ให้ใส่ e-mail ของผู้กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน

หากมีปัญหากรอกแบบฟอร์มแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ LINE ID: foodpro

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

พิพัฒน์
FOODPRO Academy บริษัทฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 47
ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
มือถือ  081-428-5-999/
E-mail: info@foodpro.co.th/office@jobfoods.com
LINE ID: @foodpro

  ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม 

 ดูภาพบรรยากาศการอบรม PCQI หรือ หลักสูตรอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/foodprofessional

ขอบพระคุณทุกองค์กร ทุกบริษัท และทุกสถาบันการศึกษาที่มอบความไว้วางใจกับ

FOODPRO Academy

A sample of companies that employees registered for PCQI training course “Preventive Controls for Human Food”

Chotiwat Manufaturing Co.,Ltd., Songkhla, Thailand

http://www.chotiwat.com/event.php

Bangkok Produce Merchandising Public Company Limited, Bangkok, Thailand

http://www.cpfworldwide.com/

PTT Public Co.,Ltd. Bangkok

http://www.cafe-amazon.com/th/index.aspx

Prime Products Industry Co.,Ltd. Chonburi, Thailand

http://www.primeproducts.co.th/

Quality Vision (Thailand) Co., Ltd. Samut Prakarn, Thaialnd

ATP PRODUCTS Co.,Ltd., Chainrai, Thailand

Thaksin University, Pattalung, Thailand

www.tsu.ac.th

Prince of Songkla University Surat Thani Campus, Surat Thani, Thailand

http://www2.surat.psu.ac.th/

Prince of Songkla University Hat Yai Campus, Songkhla, Thailand

http://www.psu.ac.th/th/

Kuang Pei San Food Products Public Company , Trang, Thailand

http://www.pumpuibrand.com/

K.R.S. Spicy Food Co.,Lt., Pathum Thani, Thailand

http://www.krsspicyfood.com/

Chanthaburi Global Foods Co.,Ltd. Chanthburi, Thailand

http://www.cgfreezedry.com/index.php/th/

Thai Coconut (Public) Co.,Ltd.

http://www.thaicoconut.com/

Smile Bull marketing Co.,Ltd.

Chef’s Choice Foods Manufacturer Co., Ltd.

www.chefschoicefoods.com/

King Mongkut’s University of Technology North Bangkok

www.kmutnb.ac.th

DKSH (Thailand) Co.,Ltd.

http://dksh.com/

Pantainorasingh Manufacturer Co., Ltd.

http://www.pantainorasingh.com/

Facebook Comments
error: Content is protected !!