fbpx
April 16, 2024 / by

อบรม Foreign Supplier Verification Programs (FSVP)22-23 มิ.ย.67 Online(ZOOM)

 

ทำไมต้องทำเอกสารตามระเบียบ FSVP  ใครต้องทำตามระเบียบ FSVP การทำตามระเบียบ FSVP ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง แน่นอนว่าเอกสารรองรับระเบียบ FSVP ที่สำคัญคือ  Food Safety Plan ที่ต้องทำตามระเบียบ Preventive Controls for Human Food หรือ Preventove Controls for Animal Food หรือ Produce Safety  ตามแต่ประเภทสินค้าที่ส่งเข้าไปในสหรัฐอเมริกาว่าเป็นสินค้ากลุ่มไหน  นอกจากนี้แล้วยังต้องพิจารณาการปฏบัติตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น Federal Food, Drug, and Cosmetic Act of 1938 และประวัติการตรวจ และ FDA Enforement  เป็นต้น ตั้งแต่ระเบียบ FSVP หรือ Foreign Suppler Verification Programs ได้ประกาศใช้ มีสถิติการปฏิเสธการนำเข้าสินค้าอาหารไทยอันเนืองมาจากผู้ไม่ได้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับระเบียบ FSVP ในสัดส่วนที่สูงมากอาจเป็นไปได้จากหลายๆ สาเหตุ ส่วนหนึ่งที่สำคัญก็เพราะเป็นระเบียบใหม่ที่ทางผู้นำเข้าไม่เคยรับทราบและเข้าใจมาก่อน เคยนำเข้าสินค้าอาหารมาหลายปีแล้วแต่ก็ไม่เคยมีปัญหาอะไร แต่ก็เพิ่งมาเจอปัญหาตอนที่มีระเบียบนี้
 
 
การจัดทำ Food Safety Plan แน่นอนว่าจะต้องทำตาม ระบบ Preventive Controls for Human Food หรือ Preventive Controls for Animal Food  แล้วจะต้องจัดส่ง Food Safety Plan นี้ให้กับลูกค้าเพราะลูกค้าที่เป็นผู้นำเข้าต้องเอา Food Safety Plan  ไปใช้ในการจัดทำ FSVP พร้อมทั้งพิจารณาดำเนินกฎหมาย U.S. FDA อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมรองรับการตรวจของ U.S. FDA หากผู้นำเข้าไม่ปฏิบัติาม FSVP ให้ถูกต้อง ก็ทำให้ผู้นำเข้ามีโอกาสได้รับ Warning Letter ให้แก้ไข และหากไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้อกำหนดแล้ว จะมีผลให้ไม่ได้รับอนุญาตให้นำสินค้าเข้าสหรัฐอเมริกา อาจต้องส่งคืน หรือสั่งทำลายแล้วแต่กรณี 
 
ปัจจุบันยังมีความไม่เข้าใจหลายบริษัทที่ผลิตอาหารส่งออกสหรัฐอเมริกาไปมุ่งเน้น จัดทำ Food Safety Plan รองรับเพียงการตรวจประเมินในส่วนของ Additonal Module ที่ได้เป็นหมายเลข Audit และใช้สำหรับการทวนสอบของทางโรงงานเอง ซึ่งต้องเข้าใจก่อนว่าทาง U.S. FDA ไม่ได้ Recognize การตรวจประเมินดังกล่าวแต่อย่างใด (ยกเว้นการตรวจ FSMA ที่มี Accredtion Body ภายใต้การับรองจาก U.S. FDA เพื่อนำเข้าโปรแกรม VQIP ) กรณีผู้นำเข้าไม่ได้เข้าโปรแกรม VQIP แล้ว ผู้นำเข้าก็ต้องทำตาม FSVP ซึ่งหากเป็นอย่างนี้ผู้ส่งออกก็จำเป็นต้องจัดหาเอกสาร Food Safety Plan ให้ลูกค้าตามกฎหมาย การตรวจประเมินใน Additional Module เป็นเรื่องที่ดีที่สร้างความพร้อมให้กับโรงงานที่จัดทำ Food Safety Plan แต่ก็ต้องไม่ลืมความสำคัญหลักตามกฎหมายที่ต้องจัดส่ง Food Safety Plan ให้ลูกค้า เพราะการนำเข้าสินค้าอาหารเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาถูกควบคุมหลักด้วยกลไกทางกฎหมายไม่ใช่เอกสารใบรับรองระบบคุณภาพเหมือนประเทศฝั่งสหภาพยุโรป การขอเอกสาร Food Safety Plan ของผู้นำเข้าเขาก็จำเป็นต้องขอเพื่อทำ FSVP ตามที่กฎหมายกำหนด    ซึ่ง Food Safety Plan นั้นไม่ได้หมายรวมถึงเอกสารระบบคุณภาพทั้งหมดที่จัดทำเพื่อรองรับการตรวจประเมินระบบต่างๆ แต่เป็นเอกสารตามระเบียบ Preventive Controls ที่กำหนดไว้นอกจากนี้สินค้าบางรายการที่ได้รับการยกเว้น หรือยกเว้นบางส่วน ลูกค้าก็ไม่ได้ขอ Food Safety Plan    แต่กรณีผู้ผลิตอาหารส่งออกที่เข้าข่ายต้องทำตามระเบียบ Preventive Controls for Human Food  หรือ  Preventive Controls for Animal Food  หรือ Produce Safety จำเป็นต้องจัดทำและส่งให้ลูกค้าที่นำเข้าในสหรัฐอเมริกา  และเอกสาร Food Safety Plan ที่ผู้ส่งออกส่งให้ลูกค้่านั้นก็จะเป็นเอกสารที่ทางผู้นำเข้าใช้แสดงประกอบการจัด FSVP ต่อ U.S. FDA. ดูรายละเอียดการอบรม Preventive Controls for Human Food  แบบออนไลน์ได้ที่ https://www.foodpro.co.th/pcqi-online/   หรือกรณี Animal Food https://www.foodpro.co.th/animal-online/แบบ Onsiteได้ที่   https://www.foodpro.co.th/pcqi/  
 
 
การจัดทำ FSVP ของผู้นำเข้าต้องนำเอกสารของผู้ส่งออกไปประเมิน รวมทั้งการการประเมินอื่นๆ โดยอาศัยข้อมูลจาก FDA เป็นข้อมูลอ้างอิง การเรียน FSVP สร้างความพร้อมให้กับผู้เรียนทั้งทีทำหน้าที่ FSVP Qualified Individual ตามระเบียบ FSVP ให้กับผู้นำเข้า รวมทั้งผู้บริหารฝ่ายประกันคุณภาพจากผู้ส่งออกเพื่อให้มีความเข้าใจ มีความพร้อม ในการจัดทำ Food Safety Plan และรองรับการจัดทำ FSVP ของผู้นำเข้าได้แม้ว่าจะไม่ใช่ผู้ทำหน้าที่นำเข้า เช่นเดียวกับกรณีที่ผู้บริหารฝ่ายประกันคุณภาพไปเรียนหลักสูตร Lead Auditor ทั้งๆ ที่ทำหน้าเป็น Auditee ที่ผ่านมาคนเข้าเรียนหลักสูตร FSVP ทุกคนทราบดีว่าระเบียบนี้บังคับกับผู้นำเข้าแต่ก็เห็นประโยชน์ที่จะสร้างความเข้าใจและเชื่อมโยงกันของกฎหมาย FSMA  รวมทั้งอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่มาเรียนก็ทำให้รับทราบข้อมูล เห็นโอกาสในการพัฒนาคนรองรับการทำงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 
 
ที่ผ่านมา FOODPRO ได้จัดอบรม FSVP ทั้งแบบ Public Traning และ In-House Trainig ไปแล้วหลายครั้งมีผู้เข้าอบรมทั้งที่เป็นพนักงานของบริษัทนำเข้าสินค้า เป็นตัวแทนนำเข้าสินค้า เป็นตัวแทนส่งออกสินค้า เป็นพนักงานในบริษัทที่ผลิตสินค้าส่งออก เมื่ออบรมแล้วทุกท่านที่อบรมก็จะทราบและเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติและประโยชน์จากการอบรม  
 
 
 
 
 
Q: หลักสูตรนี้มีประโยชน์ อย่างไร
 
A: ทำให้เข้าใจขั้นตอนวิธีการ การทวนสอบ และจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการนำเข้าสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกา ตามระเบียบ FSVP (Foreign Supplier Verification Programs)
 
Q :หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร ที่ผ่านมามีบุคลากรจากหน่วยงานประเภทใดเข้าอบรมบ้าง
 
A: หลักสูตรนี้เหมาะก็ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Qualified Individual (QI) ทำหน้าทวนสอน Foreign Suppliers ที่ส่งสินค้าเข้าไปยังสหรัฐอเมริกา ที่ผ่านมามีทั้งบุคลากรของบริษัท หรือตัวแทนบริษัทนำเข้าสินค้าไปสหรัฐอเมิรกา บุคลากรจากบริษัท Trading บริษัทที่ทำธุรกิจ Import-Export รวมทั้ง ที่ปรึกษา ผู้ตรวจประเมิน (Auditor)และผู้บริหารบริษัทผลิตอาหารส่งออกจากประเทศไทย
 
Q: ทำไมมีผู้บริหารด้านประกันคุณภาพในประเทศไทยจึงสนใจเข้าอบม
 
A: ทีผ่านมานอกจากผู้ทำหน้าที่ Qualified Individual (QI) ให้กับ ผู้นำเข้าตามระเบียบ FSVP แล้วก็ยังมี ที่ปรึกษาอิสระ ผู้ตรวจประเมิน อาจารย์มหาวิทยาลัย รวมทั้งฝ่าย Supplier Quality Assurance ฝ่าย Sourcing ของบริษัทค้าปลีกในสหรัฐอเมริกาแล้ว ก็ยังมีผู้บริหารด้านประกันคุณภาพและความปลอดภัยอาหารส่งออกจากประเทศไทยเข้าอบรม โดยผู้เข้าอบรมให้เหตุผลหลัก 2 ประการคือ ประการแรกบริษัทก็มีบริษัทนำเข้าอยู่ที่สหรัฐอเมริกาด้วย ประการที่สองก็คงเหมือนกรณีที่ผู้บริหารฝ่ายประกันคุณภาพที่ไปอบรมหลักสูตร Lead Auditor ในระบบต่างๆ ทั้งที่ตัวเองจะเป็นผู้ถูกประเมินไม่ใช่ ไม่ใช่ผู้ทำหน้าที่ตรวจประเมิน ทำนองรู้เขารู้เรา และสามารถสื่อสารแก้ไข จัดเตรียมเอกสารให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของ FSVP ให้การส่งออกเป็นไปด้วยความราบรื่น เพราะยังมีหลายกรณีที่ผู้นำเข้าเองก็เกิดความสับสนสั่งให้ผู้ส่งออกดำเนินนการบางอย่างที่เป็นหน้าท่ีโดยตรงของผู้นำเข้าในฐานะ ที่ต้องเป็น FSVP Importer ตามกฎหมาย นอกจากนี้่ยังมีผู้ส่งออกสินค้าอาหารแพลทฟอร์มออนไลน์ ตัวแทนส่งออก ตัวแทนนำเช้า ที่ต้องการเข้าใจข้อกำหนด ที่สัมพันธ์กันทั้ง Preventive Controls for Human Food และ Foreign Supplier Verification Programs รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อวางแผนการดำเนินงานในการเส่งสินค้าเข้าสหรัฐอเมริกาอย่างราบรื่น
 
Q: อบรมเสร็จแล้ว ได้รับ Certifcate หรือไม่ หน่วยงานไหนเป็นผู้ออก Certifcate
 
A: การจัดอบรม Foreign Supplier Verification Programs (FSVP) เป็นการจัดอบรมทีไ่ด้รับอนุมัติให้จัดอบรม จาก AFDO/ FSPCA หน่วยงานในกำกับของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐอเมริกา ( U.S. FDA) เรียบร้อยแล้ว ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับ Certificate จาก FSPCA (Food Safety Preventive Controls Alliance (FSPCA), Illinois Institute of Technology, USA / AFDO (Association of Food and Drug Officials, USA)และ International Food Protection Training Institute (IFPTI), USA ซึ่งเป็นหน่วยงานเดียวกับที่ได้รับ Cert หลักสูตร Preventive Controls for Human Food ที่อบรมเป็น PCQI    ตัวอย่าง Certificate ดังภาพด้านบน 
 
Q: การสมัครอบรม วิธีการอบรม ข้อมูลเพิ่มเติม
 
A: ผู้สนใจทั่วไปสามารถลงทะเบียนอบรมออไลน์ได้ที่ https://www.foodpro.co.th/fsvp/
วิธีการอบรออนไลน์ผ่าน Live ZOOM ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ข้างต้น
หมายเหตุ: กรณี Freelance Business Partner ที่ได้รับการยืนยันจากบริษัทพันธมิตรในสหรัฐอเมริกาเพื่อทำหน้าที่ Quaified Individual (QI) ตามระเบียบ Foreign Supplier Verification Progras แล้ว อบรมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แต่โปรดกรอกข้อมูล https://www.foodpro.co.th/partners/ เพื่อให้ทีมงานตรวจสอบกับพันธมิตรในสหรัฐอเมริกา ก่อนแจ้งยืนยันให้เข้าอบรมได้ฟรี โดยทาง FOODPRO จะนัดประชุมออนไลน์ร่วมกับพันธมิตรในสหรัฐอเมริกาถึง Job Descriptions and Key Tasks และการลงนามในเอกสารก่อนปฏิบัติงาน
หากท่านผ่านการอบรมหลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food และ หลักสูตร FSPCA Foreign Supplier Verification Programs มาแล้ว และสนใจสมัครเป็น Business Partner ให้กับบริษัทพันธมิตรในสหรัฐอเมริกาเพื่อทำหน้าที่ Quaified Individual (QI) ตามระเบียบ Foreign Supplier Verification Progras สามารถกรอกรายละเอียดสมัครร่วมงานกับเราได้ที่ https://www.foodpro.co.th/partners/
กรณีสนใจอบรม FSPCA Preventive Controls for Human Food 28-30 ต.ค. 65 สมัครอบรมได้ที่ https://www.foodpro.co.th/pcqi/

 

 เลื่อนลงดูรายละเอียด และ กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าอบรมด้านล่างของหน้านี้

Foreign Supplier Verification Program (FSVP) ซึ่งเป็นอีก 1 ใน 7 ระเบียบตามกฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA)  รับสมัครผู้เข้าอบรมที่ผ่านการอบรม PCQI : Preventive Controls for Human Food (ทั้ง In-house และ Public training)มาแล้ว อบรมจากหน่วยงานใดก็ได้ รับสมัครอบรมไม่เกิน 20 ท่านต่อรุ่น

บรรยายเป็นภาษาไทย รับ Certificate จาก FSPCA หน่วยงานในกำกับของ USFDA ตามกฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA) ลงนามโดย Institute for Food Safety and Health, Illinois Institute of Technology, USA, Association for Food and Drug Officials, และ International Food Protection Training Institute, USA

ที่มาของหลักสูตร

Foreign Supplier Verification Programs (FSVP) เป็น 1 ใน 7 ระเบียบของกฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA) หลักสูตรนี้พัฒนาโดย FSPCA (Food Safety Preventive Controls Alliance) ครอบคลุมข้อกำหนดต่างๆ ที่ผู้นำเข้าสินค้าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข Foreign Supplier Verification Program (FSVP) ตามกฎหมาย Food Safety Modernization Act ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับ Certificate จาก FSPCA, AFDO(Association of Food and Drug Officials) and IFSH (Institute for Food Safety and Health, Illinois Institute of Technology) ผู้ผ่านการอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจในการทำหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยงในโซ่อุปทานอาหารส่งออกไปสหรัฐอเมริกา ทวนสอบแผนความปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety Plan) ของผู้ส่งออก การดำเนินการที่เกี่ยวข้องของ PCQI ตามระเบียบ Preventive Controls for Human Food และ Preventive Controls for Animal Food

หัวข้อการอบรม
Chapter 1: Context: FSMA and FSVP
Chapter 2: Setting the Stage: Building the Foundation for the FSVP Process
Chapter 3: Overview of Requirements
PCPS Session: Preventive Controls and Produce Safety Session
Chapter 4: Hazard Analysis
Chapter 5: Evaluation and Approval of Foreign Supplier
Chapter 6: Foreign Supplier Verification
Chapter 7: Reevaluation of Foreign Supplier
Chapter 8: Importer Identification
Chapter 9: Importance of Records
Chapter 10: FDA Oversight

เ วลาไทย  Bangkok, Thailand GMT+7กำหนดอบรมตามเวลาประเทศไทย  2-3 ธันวาคม 2566

วันแรก

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน แนะนำตัว ตรวจสอบความพร้อมของการใช้งานโปรแกรม ZOOM

09:00-10:30 น. Chapter 1: Context: FSMA and FSVP
                       Chapter 2: Setting the Stage: Building the Foundation for the FSVP Process

10:30-10:45 น. พักเบรค

10:45-12:00 น. Chapter 3: Overview of Requirements
                      PCPS Session: Preventive Controls and Produce Safety Session

12:00-13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00-14:30 น.  Chapter 4: Hazard Analysis

14:30-14:45 น. พักเบรค

14:30-17:00 น. Chapter 5: Evaluation and Approval of Foreign Supplier

วันที่สอง

08.30-09.00 น. ทบทวนบทเรียนของวันแรก

09:00-10:30 น. Chapter 6: Foreign Supplier Verification

10:30-10:45 น. พักเบรค

10:45-12:00 น. Chapter 7: Reevaluation of Foreign Supplier

12:00-13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00-14:30 น. Chapter 8: Importer Identification

14:30-14:45 น. พักเบรค

14:30-17:00 น. Chapter 9: Importance of Records

                       Chapter 10: FDA Oversight

                        Q & A

ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับ Certificate ออกโดย FSPCA, AFDO(Association of Food and Drug Officials) and IFSH (Institute for Food Safety and Health, Illinois Institute of Technology, Chicago, USA)  ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับ U.S. FDA ในการอบรมตามระเบียบ FSMA Final Rule: Foreign Supplier Verification Programs ของกฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA)

คุณสมบัติ :
1. เป็น PCQI ผ่านการอบรมหลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food  หรือ FSPCA Preventive Controls for Animal Food  

2. หากท่านยังไม่ผ่านการอบรม PCQI มาก่อนสามารลงทะเบียนอบรม FSPCA Preventive Controls for Human Food  ดูรายละเอียดการอบรม PCQI แบบออนไลน์สำหรับ Human Food  https://www.foodpro.co.th/pcqi-online/  กรณี Animal Food https://www.foodpro.co.th/animal-online/  หรือแบบ Onsiteได้ที่ https://www.foodpro.co.th/pcqi/

กรณีต้องการจัดอบรมภายใน หรือ Private Course สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิพัฒน์ 02-0162821/ +6681-428-5-999 Line ID: @foodpro หรือ    E-mail: info@foodpro.co.th หรือหากยังไม่ผ่านการอบรม ตามที่ระบุในข้อ 2 มาก่อนและต้องการอบรมด่วนสามารถอบรมออนไลน์ FSPCA Preventive Controls for Human Part I แบบ Self-paced Learning ของ FSPCA  ได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ไลน์ ID: @f oodpro หรือขอใบเสนอราคาอบรมภายในได้ที่ https://www.foodpro.co.th/quotation-in-house/

วิทยากร ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร FSPCA Lead Instructor สำหรับหลักสูตร FSPCA Foreign Supplier Verification Programs (FSVP)

 ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร  อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมความปลอดภัยอาหารและการจัดการโซ่อุปทานสินค้าเกษตร-อาหาร จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  เป็น FSPCA Lead Instructor ภายใต้การกำกับ Food Safety Preventive Controls Alliance, Institute for Food Safety and Health, Illinois Institute of Technology, USA  ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของ US FDA นอกจากอบรมหลักสูตร Foreign Supplier Verification Programs (FSVP)  ก็อบรมหลักสุตรอื่นๆ เพื่อให้ผู้ส่งออกและผู้นำเข้าสามารถปฏิบัติได้สอดคล้องตามกฎหมาย FSMA  อเมริกา เช่น  Preventive Controls for Human Food, Preventive Controls for Animal Food, Produce Safety, Conductring Vulnerability and Developing Food Defense Plan, Supply Chain Management for Exporting Food to USA

การศึกษา วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร-เทคโนโลยีอาหาร), วศ.ม.​(วิศวกรรมอุตสาหการ) Ph.D. (Industrial Engineering, Logistics and Supply Chain Management) ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาเอกเรื่อง การจัดการความเสี่ยงของโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเกษตรในประเทศเอเชีย (Risk Modelling of Agro-Industrial Supply Chain in Asian Countries) ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร  มีประสบการณ์ทำงานในภาคอุตสาหกรรมอาหารและโลจิสติกส์อาหารหลายปีก่อนมาเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการจัดการความปลอดภัยอาหาร การจัดการผลิตภาพ การวิเคราะห์รากเหง้าปัญหา(Root Cause Analysis) และแก้ปัญหาในระบบอุตสาหกรรม การประยุกต์ Lean-Six Sigma ในอุตสาหกรรมอาหาร การวางแผนพัฒนาและประเมิน Competencies  การวางเป้าหมายและการควบคุมการทำงานด้วยวิธี Objectives and Key Results (OKR)  การจัดการความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในโซ่อุปทานอาหาร และอาจารย์ในมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน

เป็นวิทยากรอบรม PCQI ไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 900 คนจากรุ่นที่ 1-รุ่นที่ 53  PCQI รุ่นที่ 1 (พ.ย.59)   PCQI รุ่นที่ 2   (ม.ค.60) PCQI รุ่นที่ 3   (มี ค.60)  รุ่นที่ 4   (เม.ย.60)  รุ่นที่ 5   (ก.ค.60) รุ่นที่ 6 (ก.ค. 60)  รุ่นที่ 7 (ก.ค. 60 ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน) รุ่นที่ 8 (ส.ค.60)  รุ่นที่ 9 (ก.ย. 60) รุ่นที่ 10  (30 ต.ค. – 1 พ.ย. 60) รุ่นที่ 11 (13-15 ธ.ค 60) รุ่นที่ 12 (16-18 ม.ค 61) รุ่นที่ 13 (29-31 ม.ค. 61) รุ่นที่ 14 (26-28 มี.ค. 61)  รุ่นที่ 15 (23-25 พ.ค. 61) รุ่นที่ 16 (20-22 มิ.ย.  61) รุ่นที่ 17  (18-20 ก.ค. 61) รุ่นที่ 18 ( 2-4 ส.ค.61)รุ่นที่ 19 ( 19-21 ก.ย.61) รุ่นที่ 20 (28-30 พ.ย. 61) รุ่นที่ 21 (6-8 ก.พ. 62) รุ่นที่ 22 (24-26 เม.ย. 62)  รุ่นที่ 23 (พ.ค. 62) รุ่นที่ 24 (26-28 มิ ย. 62) รุ่นที่ 25 (7-9 ส.ค. 62)  รุ่นที่ 26 (ก.ย. 62) รุ่นที่ 27 (ต.ค.62) รุ่นที่ 28 (ต.ค. 62) รุ่นที่ 29 (พ.ย. 62) รุ่นที่  30 (2-4 ธ.ค. 62) รุ่นที่ 31 (10-12 ธ.ค. 62) รุ่นที่ 32 (26-28 ก.พ. 63) รุ่นที่ 33 (5, 12, 19 เม.ย. 63)  รุ่นที่ 34 (22-24 เม.ย. 63)  รุ่นที่ 35 (มิ.ย 63) รุ่น 36 (ต.ค. 63) รุ่น 37 (25-27 พ.ย. 63) รุ่น 38 (3-5 ก.พ. 64) รุ่น 39  (30 มี.ค. – 1 เม.ย. 64) รุ่น 40 (26-28 พ.ค. 64) รุ่น 41 (2-4 ส.ค.64) รุ่นที่ 42 (29 ก.ย. – 1 ต.ค.64 ) รุ่นที่ 43 (ต ค- พ.ย. 64) รุ่นที่ 44 (29 พ.ย.-1 ธ.ค. 64) รุ่น 45 (31 ม.ค.-2 ก.พ. 65) รุ่น 46 (ก.พ. 65) รุ่นที่ 47 (มี.ค. 65) รุ่น 48 (มิ.ย. 65) รุ่นที่ 49 (31 ส.ค- 2 ก.ย. 65) รุ่น 50 ( ต.ค 65) 51 (พ.ย. 65 หาดใหญ่) 52 (พ.ย. 65 กรุงเทพ) 

วิทยากรร่วม รศ.ดร.ไพรัตน์ โสภโณดร
อดีตคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วิทยากรระบบคุณภาพและการจัดการความปลอดภัยอาหารศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วัตถุประสงค์หลักสูตร

เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอาหารให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามข้อกำหนด Foreign Supplier Verification Programs (FSVP) เพื่อทำหน้าที่เป็น Qualified Individual (QI) ตามกฎหมาย Food Safety Modernization Act สหรัฐอเมริกา

ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับ

– Certificate ซึ่งลงนามโดยตัวแทนจาก 3 หน่วยงานประกอบด้วย (1) The Illinois Institute of Technology’s Institute for Food Safety and Health (IIT IFSH), USA,  (2)  International Food Protection Training Institute (IFPI) (3) Association of Food and Drug

สถานที่จัดอบรม  : จัดอบรมแบบออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนปกติท่านละ 15,000 บาท แต่มีส่วนลดพิเศษตามเงื่อนไขดังนี้

กรณีชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าภายใน  8  มิถุนายน 2567 เวลา 23:59 น ตามเวลาประเทศไทย 

1  ค่าลงทะเบียนอัตราพิเศษลด 50 % เหลือท่านละ 7,500.00 บาท  สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food/ FSPCA Preventive Controls for Animal Food หรือมีบุคคลากรในหน่วยงานของท่านผ่านการอบรมหลักสูตร  FSPCA Preventive Controls for Human Food/FSPCA Preventive Controls for Animal Food ที่จัดโดย FOODPRO ACADEMY มาก่อน ราคานี้รวมทุกอย่างแล้วกรณีบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยสสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%  ชำระสุทธิ 7,275.00 บาท ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิส่วนลด 50%    ที่ LINE ID: @foodpro โดยแจ้ง ชื่อ สกุล (ภาษาอังกฤษ)  รวมทั้งเดือนและปีที่ท่านอบรม

2. ค่าลงทะเบียนท่านละ 9,900.00 บาท รวมทุกอย่างแล้ว  กรณีไม่เคยรับบริการการอบรม หลักสูตร  FSPCA Preventive Controls for Human Food/FSPCA Preventive Controls for Animal Food ที่จัดโดย FOODPRO ACADEMY มาก่อน บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%  เหลือชำระสุทธิ 9,603.00 บาท

กรณีชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าหลังวันที่ 8  มิถุนายน 2567 แต่ภายใน 15  มิถุนายน 2567 เวลา 23:59 น ตามเวลาประเทศไทย

      1. ค่าลงทะเบียนท่านละ 11,000.00 บาทต่อท่าน  รวมทุกอย่างแล้วกรณีบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยสสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%  ชำระสุทธิ 10,670.00 บาท

กรณีชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าหลังวันที่ 15 มิถุนายน 2567  แต่ภายใน 19 มิถุนายน 2567  เวลา 23:59 น ตามเวลาประเทศไทย

  1. ค่าลงทะเบียนท่านละ 15,000  บาทต่อท่าน รวมทุกอย่างแล้วกรณีบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%  ชำระสุทธิ 14,550.00 บาท

 

ปิดรับลงทะเบียน 20 มิถุนายน 2567

หากไม่ได้รับอีเมลล์ยืนยัน/invoice หลังกรอกแบบฟอร์มไปแล้วเกิน 12 ชั่วโมงโปรดโทรแจ้ง 02-0162821/ 081-428-5-999 email: info@foodpro.co.th

สนใจจองการอบรม FSVP ครั้งกรอกแบบฟอร์มจองลงทะเบียนอบรม FSVP ด้านล่าง


    
     
   

สมัครเข้าอบรมหลักสูตร

สมัครออนนไลน์เข้าอบรมหลักสูตร FSPCA Foreign Supplier Verification Program (FSVP)

ในช่อง user name ให้ใส่ e-mail ของผู้กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน

หากมีปัญหากรอกแบบฟอร์มแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ LINE ID: foodpro

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

พิพัฒน์
FOODPRO Academy บริษัทฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 47
ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ สำนักงาน 02-0162821 มือถือ  081-428-5-999/
E-mail: info@foodpro.co.th/office@jobfoods.com
LINE ID: @foodpro

 

  ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ดูภาพบรรยากาศการอบรม PCQI หรือ หลักสูตรอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/foodprofessional

ขอบพระคุณทุกองค์กร ทุกบริษัท และทุกสถาบันการศึกษาที่มอบความไว้วางใจกับ

FOODPRO Academy

 ดูภาพบรรยากาศการอบรม PCQI หรือ หลักสูตรอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/foodprofessional

ขอบพระคุณทุกองค์กร ทุกบริษัท และทุกสถาบันการศึกษาที่มอบความไว้วางใจกับ

FOODPRO Academy

Facebook Comments

LEAVE A COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!