[vc_row][vc_column][vc_column_text]

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Consulting and Sourcing

บริการที่ปรึกษาและการจัดหา

บริการที่ปรึกษาการจัดทำ Food Safety Plan/ การจัดทำระบบคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร/การจัดหาเครื่องจักร/การจัดหาบรรจุภัณฑ์/การจัดหาวัตถุดิบทางการเกษตร/การวางผังโรงงาน/การเพิ่มประสิทธิภาพ/การปรับปรุงคุณภาพ/การพัฒนาการประเมิน และการจัดหาทรัพยากรบุคคล

การบริการคำปรึกษาการจัดทำ Food Safety Plan

บริการที่ปรึกษาการจัดทำ Food Safety Plan เป็นอีกบริการที่ทาง Food Pro Consulting ให้บริการกับอุตสาหกรรมอาหาร ที่ต้องการจัดทำ Food Safety Plan ตามระเบียบ Preventive Controls for Human Food  ของกฎหมาย FSMA ตามกฎหมายความปลอดภัยอาหาร Food Safety Modernization Act (FSMA) สหรัฐอเมริกาที่ได้กำหนดให้ผู้ส่งสินค้าอาหารแปรรูปจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาต้องจัดทำ Food Safety Plan และต้องมี PCQI ประจำโรงงาน ทำให้โรงงานแปรรูปอาหารต้องปรับตัวครั้งใหญ่ มีการส่งบุคคลากรเข้าอบรมหลักสูตร FSPCA  Preventive Controls for Human Food เพื่อให้มีบุคคลรขึ้นทะเบียนเป็น PCQI และสามารถทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำ กำกับการนำไปใช้ และทวนสอบการใช้ได้ของ Food Safety Plan ได้ อย่างไรก็ตามกรณีโรงงานอุตสาหกรรมอาหารต้องการรับบริการที่ปรึกษาของการจัดทำ Food Safety Plan สามารถขอรับบริการได้โดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง ค่าบริการให้คำปรึกษาขึ้นอยู่กับสถานที่และจำนวนสินค้าที่ต้องการจัดทำ Food Safety Plan รูปแบบการให้บริการ ที่ปรึกษาจะไปประชุมคณะทำงานของ Food Safety Team ของโรงงาน ให้คำปรึกษาแนะนำ และช่วยปรับปรุงแก้ไขเอกสาร ให้ถูกต้อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ เรายินดีให้บริการเริมต้นครั้ง 10,000 บาทต่อ Manday (ไม่รวมการอบรม In-House Training) โดยทางที่ปรึกษาจะเข้าให้บริการคำปรึกษาที่โรงงานหรือสถานที่อื่นๆตามที่ทางผู้รับบริการนัดหมาย อย่างน้อย  3 ครั้ง  (ควรเข้าชมกระบวนการผลิตของโรงงานในการนัดหมายครั้งแรก เพื่อให้สามารถเข้าใจกระบวนการผลิตและให้คำแนะนำได้อย่างถูกต้อง)

1. ครั้งแรกเป็นการประชุมชี้แจงคณะทำงาน รวบรวมข้อมูลและช่วยวิเคราะห์อันตราย

2. ครั้งที่สอง เป็นการช่วยให้คำแนะนำในการจัดทำ Preventive Controls แบบต่างๆ

3. ครั้งที่สาม เป็นการช่วยให้คำปรึกษา ปรับปรุงความสมบูรณ์ของเอกสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

การจัดหาเครื่องจักร/การจัดหาบรรจุภัณฑ์/การจัดหาวัตถุดิบทางการเกษตร/การวางผังโรงงาน

การจัดหาเครื่องจักร การวางผังโรงงานการจัดหาบรรจุภัณฑ์​ การจัดหาวัตถุดิบทางการเกษตร  การจัดหาผู้ให้บริการขนส่งและจัดเก็บสินค้าโดยเป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหาร เช่น GMP, HACCP,  ISO 22000,  BRC, IFS และ  กฎหมาย FSMA สหรัฐอเมริกา เป็นต้น

การจัดทำระบบคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

การจัดทำระบบคุณภาพและความปลอดภัยอาหารนั้น นอกจากถูกกำหนดตามกฎหมายแล้วผู้ผลิตมักถูกร้องขอจากลูกค้า ระบบคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหารที่โรงงานอาหารส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติตามเช่น GMP, HACCP,  ISO 22000,  BRC, IFS และ  กฎหมาย FSMA สหรัฐอเมริกา  ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับตลาดและความต้องการของลูกค้า การให้บริการที่ปรึกษาด้านระบบคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหารต้องอาศัยบุคคลากรขององค์กรเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ เนื่องจากการขับเคลื่อน ในการวิเคราะห์ การจัดทำ และการนำระบบคุณภาพและความปลอดภัยไปใช้ ต้องเกิดจากความรู้ ความเข้าใจของผู้บริหารและบุคคลกรในหน่วยงานเป็นหลัก ทางที่ปรึกษาจะเป็นผู้ให้คำแนะนำในการดำเนินการต่างๆ โดยบุคคลากรของขององค์กรที่รับบริการที่ปรึกษามีส่วนร่วมสำคัญ Food Professional Co., Ltd เน้นการให้บริการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้และสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร

การเพิ่มประสิทธิภาพ/การปรับปรุงคุณภาพ

การเพิ่มประสิทธิภาพ  การปรับปรุงคุณภาพนั้น ไม่มีสูตรตายตัวในการแก้ปัญหา มีความจำเป็นต้องมีขั้นตอนการวิเคราะห์ และกำหนดปัญหาให้ชัดเจน ก่อนจะประชุมทีมงานเพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุง เทคนิควิธีการปรับปรุงงานมีหลากหลายเช่น เดียวกับยารักษาโรคมียาหลายชนิดที่ใช้รักษาโรค แต่ขั้นตอนแรกที่จำเป็นก่อนการรักษาคือ การตรวจวินิจฉัยโรคอันเป็นสาเหตุที่แท้จริงของอาการเจ็บป่วยที่แสดงออกมาในรูปแบบของอาการต่างๆ การแก้ปัญหาการผลิตและคุณภาพในโรงงานก็เช่นกัน ขั้นตอนการวินิจฉัย เป็นขั้นตอนสำคัญ ก่อนนำไปสู่การเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหา  ทำไมการไปหาหมอที่โรงพยาบาลก่อนรับยาจึงแพงกว่าการไปหาซื้อยากินเอง หากเราเข้าใจอาการและรู้ว่าเป็นโรคอะไรชัดเจน ก็คงสามารถซื้อยามารับประทานภายใต้คำแนะนำของเภสัชกรได้ เช่นเดียวกัน หากในโรงงานและคลังสินค้ามีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทีทราบปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาที่ชัดเจนแล้ว ก็คงสามารถแก้ปัญหาได้เองโดยไม่จำเป็นต้องมีทีมที่ปรึกษา หากแต่เป็นปัญหาที่ซับซ้อน ต้องมีการรวบรวมข้อมูลจากหลายๆ แผนก ทั้งวัตถุดิบ วัสดุบรรจุภัณฑ์​ วัสดุสนับสนุนการผลิต การทำงานของเครื่องจักร มาตรฐานการปฏิบัติของพนักงาน การบริหารข้ามสายงานทั้งฝ่ายผลิต วิศวกรรม จัดซื้อ ประกันคุณภาพ วิจัยและพัฒนา ที่มีความซับซ้อน Food Professional Co., Ltd มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการวินิจฉัยและร่วมกันแก้ปัญหากับทีมงานในหน่วยงานของท่านทำให้ผู้บริหารได้พิจารณาข้อมูลรอบด้านง่ายในการตัดสินใจ

การพัฒนา การประเมิน และการจัดหาทรัพยากรบุคคล

บุคคลากรที่สนับสนุนการดำเนินงานในธุรกิจผลิตอาหารและโลจิสติกส์อาหาร นอกจากต้องอาศัยบุคคลากรที่มีพื้นฐานความรู้เฉพาะทางแล้ว บุคลิกภาพที่ดี ทัศนคติที่ดี รวมทั้งประสบการณ์ ที่ทำให้เกิดทักษะ ทั้ง Technical Skill, Interpersonal Skill, Diagnostic Skill, Decision Making Skill, Time Management Skill, Communication Skill, และ Conceptual Skill เป็นปัจจัยสำคัญในการทำหน้าที่ Planing & Decision Making ,  Organizing, Leading, Controling  เพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ บริษัทฟู้ดโปรเฟสชั้นแนล จำกัด บริการจัดหา ฝึกอบรม การพัฒนาบุคคลากร การพัฒนาสมรรถนะ การวัดและประเมินสมรรถนะบุคคลากร บริการให้คำปรึกษาการวางแผนการพัฒนาบุคคลากร ทาง Food Professional Co., Ltd ให้บริการจัดหาบุคลากรตั้งแต่ระดับ ผู้บริหารฝึกหัด หัวหน้าแผนก ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้จัดการ ในฝ่ายผลิต วางแผนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ควบคุมคุณภาพ ประกันคุณภาพ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ​ โลจิสิติกส์และคลังสินค้า และทรัพยากรมนุษย์

********************


    
     
   

แบบฟอร์มขอรับบริการที่ปรึกษาและบริการจัดหา

 กลับไปหมวดการบูรณาการความปลอดภัยอาหารและการการเพิ่มผลผลิต

กลับไปหมวดการบริหารและการจัดการ 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]