fbpx
May 27, 2019 / by

หลักสูตรสหกิจศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เชียงใหม่

การทำให้ผู้เรียน ได้จบเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ รู้จักตัวเอง รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น และ รู้จักลักษณะงานในสาชาวิชาที่ตัวเองต้องไปทำเมื่อจบการศึกษา เป็นแนวทางการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาที่เตรียมความพร้อมกับบัณฑิตก่อนจบการศึกษา โดยจัดการศึกษาร่วมกับสถานการประกอบการ กำลังเป็นที่สนใจของภาคอุตสาหกรรมที่รับบัณฑิตด้านอุตสาหกรรมอาหารไปทำงาน

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นอีกหนึ่งสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตคุณภาพ เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม แวดวงวิชาการ ภาคราชการ และผู้ประกอบการมากมาย มาถึงวันนี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็มีการพัฒนาบัณฑิตผ่านโครงการสหกิจศึกษาFOODPRO ACADEMY ได้รับเกียรติจาก ดร. สุคันธา โอศิริพันธ์ จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ในโอกาสที่เดินทางมาเข้าร่วมอบรม PCQI หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food ได้กรุณาแนะนำรายละเอียดหลักสูตร ต่างที่จัดการศึกษาที่คณะอุตสหากรรมเกษตร จัดการศึกษาที่เชียงใหม่ และวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล จัดการศึกษาที่ สมุทรสาคร

https://www.facebook.com/foodprofessional/videos/2136552626608967/
Facebook Comments
error: Content is protected !!