fbpx
March 10, 2017 / by

หมวดการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพ

การจัดอบรมภายใน : หมวดการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอาหาร

 

การบริหารจัดการอุตสาหกรรมอาหาร ที่ประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีพื้นฐานที่หลากหลาย การผลิตอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารยังคงใช้แรงงานเป็นหลักในการจัดเตรียมวัตถุดิบในการแปรรูป ในขณะที่ขั้นตอนการบรรจุ ฆ่าเชื้อหรือควบคุมการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์นั้นจำเป็นต้องใช้บุคลาการทีมีพื้นความรู้ทางวิศวกรรม วิทยศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ต้องประยุกต์ใช้ความรู้และวิธีแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับการตลาด และบริบทของธุรกิจ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ แนวคิด การบริหารจัดการ เพื่อนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตโดยรวมขององค์ได้อย่างยั่งยืนยังเป็นสิ่งสำคัญ ที่บุคลาการควรได้รับการพัฒนา Food Pro Training Academy ได้พัฒนาหลักสูตรในการบริหารจัดการโดยเน้นการแก้ปํญหาจากบริบทของอุตสาหกรรมอาหารมาถ่ายทอดให้กับบุคคลากร กรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อเลือกหลักสูตรจัดอบรมหมวดบริหารจัดการอุตสาหกรรมอาหาร สนใจจัดอบรมหมวดบริหารจัดการโปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง


    
     
   

Quotation  Request Form for Operation Management and Administration Category

แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

การจัดอบรมแบบ

In House Training

โปรดกรอกรายละเอียดด้านล่าง ทางทีมงาน Food Pro Training Academy จะติตต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด (ภายใน 4ชั่วโมง ในวันทำการ นับจากท่านกด submit ส่งแบบฟอร์มนี้

กลับไปหมวดการจัดการความปลอดภัยทางอาหารและระบบคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรม 

 กลับไปหมวดการบูรณาการความปลอดภัยอาหารและการจัดการผลิตภาพ(การเพิ่มผลผลิต)

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments
error: Content is protected !!