fbpx
October 6, 2018 / by

อบรม PCQI: Preventive Controls for Human Food 28-30 พ.ย. 61 จัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23 [บรรยายไทย]

 .

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ กำหนดการ แผนที่ คลิก Preventive Controls for Human Food November 28-30, 2018

 เลื่อนลงดูรายละเอียด และ กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อลงทะเบียนเข้าอบรมด้านล่างของหน้านี้

สถานที่จัดอบรม โรงแรมจัสมินซิตี้กรุงเทพ ท่านสามารถเดินทาง BTS ลงสถานี อโศก หรือ MRT สถานที สุขุมวิท หากเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวท่านสามารถนำรถไปจอดที่จอดรถของโรงแรมได้

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ กำหนดการ แผนที่ คลิก Preventive Controls for Human Food November 28-30, 2018

 

หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food  เป็นหลักสูตรมาตรฐานที่พัฒนาโดย Foo Safety Preventive Controls Alliance (FSPCA) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (US FDA) และสถาบันความปลอดภัยทางอาหารและสุขภาพ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอิลินอย ซึ่งเป็นหลักสูตรมาตรฐานหลักสูตรเดียวในปัจจุบันที่ทาง  US FDA รับรองให้เป็นหลักสูตรมาตรฐานเพื่ออบรมรับรองคุณสมบัติผู้เข้าอบรมเป็น PCQI ตามกฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA) สหรัฐอเมริกา (เลื่อนดูรายละเอียด และ กรอกแบบฟอร์มสมัครเข้าอบรมด้านล่าง)

รายละเอียดเนื้อหาและกำหนดการฝึกอบรม

วันแรกของการฝึกอบรม 28 พฤศจิกายน 2561

08.30-09.00 ลงทะเบียน

9.00-17.00

 • Chapter 1: Introduction to Course and Preventive Controls
 • Chapter 2: Food Safety Plan Overview
 • Chapter 3: Good Manufacturing Practices and Other Prerequisite Programs
 • Chapter 4: Biological Food Safety Hazards
 • Chapter 5: Chemical, Physical and Economically Motivated Food Safety Hazards

วันที่สองของการฝึกอบรม 29 พฤศจิกายน 2561

09.00 – 17.00

 • Chapter 6: Preliminary Steps in Developing a Food Safety Plan
 • Chapter 7: Resources for Food Safety Plans
 • Chapter 8: Hazard Analysis and Preventive Controls Determination
 • Chapter 9: Process Preventive Controls
 • Chapter 10: Food Allergen Preventive Controls
 • Chapter 11: Sanitation Preventive Controls
 • Chapter 12: Supply‐chain Preventive Controls

วันที่สามของการฝึกอบรม 30 พฤศจิกายน 2561

09.00 -17.00

 • Chapter 13: Verification and Validation Procedures
 • Chapter 14: Record-keeping Procedures
 • Chapter 15: Recall Plan
 • Chapter 16: Regulation Overview – cGMP, Hazard Analysis, and Risk‐Based Preventive Controls for Human Food
 • Group Presentation and Discussion

คณะวิทยากร

วิทยากรฝึกอบรมประกอบด้วย ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร  อาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง FSPCA Lead Instructor ภายใต้การกำกับ Food Safety Preventive Controls Alliance, Institute for Food Safety and Health, Illinois Institute of Technology, USA  ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของ US FDA

การศึกษา วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร-เทคโนโลยีอาหาร), วศ.ม.​(วิศวกรรมอุตสาหการ) Ph.D. (Industrial Engineering, Logistics and Supply Chain Management) ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาเอกเรื่อง การจัดการความเสี่ยงของโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเกษตรในประเทศเอเชีย (Risk Modelling of Agro-Industrial Supply Chain in Asian Countries) ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร  มีประสบการณ์ทำงานในภาคอุตสาหกรรมอาหารและโลจิสติกส์อาหารหลายปีก่อนมาเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการจัดการความปลอดภัยอาหาร การจัดการผลิตภาพ การวิเคราะห์รากเหง้าปัญหา(Root Cause Analysis) และแก้ปัญหาในระบบอุตสาหกรรม การประยุกต์ Lean-Six Sigma ในอุตสาหกรรมอาหาร การวางแผนพัฒนาและประเมิน Competencies  การวางเป้าหมายและการควบคุมการทำงานด้วยวิธี Objectives and Key Results (OKR)  การจัดการความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในโซ่อุปทานอาหาร และอาจารย์ในมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน เป็นวิทยากรอบรม PCQI รุ่นที่ 1 (พ.ย.59)   PCQI รุ่นที่ 2   (ม.ค.60) PCQI รุ่นที่ 3   (มี ค.60)  รุ่นที่ 4   (เม.ย.60)  รุ่นที่ 5   (ก.ค.60) รุ่นที่ 6 (ก.ค. 60)  รุ่นที่ 7 (ก.ค. 60 ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน) รุ่นที่ 8 (ส.ค.60)  รุ่นที่ 9 (ก.ย. 60) รุ่นที่ 10  (30 ต.ค. – 1 พ.ย. 60) รุ่นที่ 11 (13-15 ธ.ค 60) รุ่นที่ 12 (16-18 ม.ค 61) รุ่นที่ 13 (29-31 ม.ค. 61) รุ่นที่ 14 (26-28 มี.ค. 61)  รุ่นที่ 15 (23-25 พ.ค. 61) รุ่นที่ 16 (20-22 มิ.ย.  61) รุ่นที่ 17  (18-20 ก.ค. 61) รุ่นที่ 18 ( 2-4 ส.ค.61)รุ่นที่ 19 ( 19-21 ก.ย.61)โดยดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร ยังเป็น FSPCA Lead Instructor สำหรับหลักสูตร FSPCA Foreign Supplier Verification Program (FSVP)  อีกด้วย

นอกจากนี้ยังประกอบด้วยทีมวิทยากร รศ.ดร. ไพรัตน์ โสภโณดร อดีตคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้บริหารฝ่ายประกันคุณภาพโรงงานอุตสาหกรรมอาหารร่วมอภิปรายแชร์ประสบการณ์

วัตถุประสงค์หลักสูตร

 1. เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอาหารให้มีความรู้ความเข้าใจการจัดทำ  Food Safety Plan ตามข้อกำหนด Food Safety Modernization Act สหรัฐอเมริกา
 2. รับรองคุณสมบัติผู้เข้าอบรมเป็น PCQI (Preventive Controls Qualified Individual )  ตามข้อกำหนด Food Safety Modernization Act สหรัฐอเมริกา (รับ Certificate รับรองคุณสมบัติเป็น PCQI จาก หน่วยงานในกำกับ USA FDA สหรัฐอเมริกา)

 

หลักการและเหตผล

ตามที่องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (U.S. Food and Drug Administration: USFDA) ได้ประกาศกฎหมายการปรับปรุงความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety Modernization Act: FSMA) ได้กำหนดให้ผู้ประกอบการผลิตและแปรรูปปรับเปลี่ยนการปฏิบัติด้านการวิเคราะห์อันตรายและการควบคุมจุดวิกฤติ (Hazard Analysis and Critical Control Point: HACCP) ไปสู่หลักปฏิบัติ “การวิเคราะห์อันตรายและการควบคุมเชิงป้องกันบนพื้นฐานของการประเมินความเสี่ยง” (Hazard Analysis and Risk-Based Preventive Control: HARPC) เพื่อลดเหตุหรือปัจจัยของความเสี่ยงในกระบวนการผลิต และกำหนดให้มีผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรองคุณสมบัติเป็น Preventive Control Qualified Individual (PCQI) เป็นผู้ควบคุมการจัดทำและบังคับใช้แผนงานด้านความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Plan)

เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอาหารให้มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด Food Safety Modernization Act สหรัฐอเมริกา และช่วยส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทย  บริษัทฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด ด้วยความร่วมมือหน่วยงานงานต่างๆ จัดดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออก หลักสูตร “FSPCA Preventive Controls for Human Food ”  ซึ่งปัจจุบันจัดไปแล้วทั้งหมด 19 รุ่น  ดังตัวอย่างผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ด้านล่าง

รูปแบบการฝึกอบรม

การฝึกอบรมประกอบด้วยการบรรยาย การทำ workshop เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำ Food Safety Plan ได้จริง มีการนำเสนอผลงานและอภิปรายร่วมกัน

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม


– มีความรู้ทางจุลชีวิทยาทางอาหารและความปลอดภัยทางอาหารหรือ

– ผ่านการฝึกอบรม หรือมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับ GMP/HACCP หรือ ISO 22000

ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

– เอกสารคู่มือประกอบการปฏิบัติการของ PCQI (ภาษาอังกฤษ)
– เอกสารการอบรม/เอกสารแบบฝึกหัด (ภาษาอังกฤษ)
– ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองคุณสมบัติเป็น PCQI จาก The Food Safety Preventive Controls Alliance (FSPCA) ซึ่งลงนามโดยตัวแทนจาก 3 หน่วยงานประกอบด้วย (1) The Illinois Institute of Technology’s Institute for Food Safety and Health (IIT IFSH), USA,  (2)  International Food Protection Training Institute (IFPI) (3) Association of Food and Drug

กำหนดจัดอบรม PCQI :  28- 30 พ.ย. 2561

สถานที่จัดอบรม โรงแรมจัสมินซิตี้ กรุงเทพ ฯ สุขุมวิท 23
ค่าลงทะเบียนปกติท่านละ 15,000 บาท
พิเศษเมื่อชำระเงินภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
ค่าลงทะเบียนอัตราพิเศษท่านละ 12,900 บาท* (ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว และ สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้อีก 3%)
สมัคร 2 ท่าน อัตราพิเศษท่านละ 12,000 บาท* (ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว และ สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้อีก 3%)
สมัคร 3 ท่านขึ้นไปอัตราพิเศษท่านละ 10,000 บาท* (ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว และ สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้อีก 3%)

ผู้เข้าอบรมหรือองค์กรที่ส่งบุคคลากรเข้าอบรมหลักสูตร PCQI มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตร FSPCA Foreign Supplier Verification Programs (FSVP) ตามกฎหมาย FSMA ในอัตราส่วนลด 50%  1 ท่านต่อ 1 สิทธิ

ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว และ สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้อีก 3%

ปิดรับชำระเงินอัตราค่าลงทะเบียนโปรโมชั่น วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วน อภิชาติ (วัน) 0929745576
หรือพิพัฒน์ สำนักงานสาทร
Food Pro Academy
บริษัทฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 47
ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-119-512-9 / แฟกซ์ 02-6863-433
โทรศัพท์มือถือ 081-428-599-9
E-mail: info@foodpro.co.th/academyfoodpro@gmail.com

อัตราค่าลงทะเบียนนี้ รวมค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ อาหารว่าง 6 มื้อ ค่าเอกสารคู่มือ ค่าเอกสารแบบฝึกหัก ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระกับทาง USA และใช้จ่ายอื่นๆทุกอย่างแล้วท่านไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

หากไม่ได้รับอีเมลล์ยืนยัน/invoice หลังกรอกแบบฟอร์มไปแล้วเกิน 12 ชั่วโมงโปรดแจ้ง สำนักงานบริการ 02-1195129/081-4285999 email: info@foodpro.co.th

หรือหากท่านมีปัญหาไม่สามารถกดส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่างท่านอาจเลือกสมัครผ่าน Google Form ที่ http://www.goo.gl/wbA8vu

โปรดกรอกแบบฟอร์ด้านล่างนี้เพื่อสมัครอบรมหลักสูตร  PCQI Trainig Course FSPCA Preventive Controls for Human Food  November 28-30  2561 โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23  กรุงเทพ 

หากมีปัญหากรอกแบบฟอร์มแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-1195129 หรือ LINE ID:  @foodpro

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ กำหนดการ แผนที่ คลิก Preventive Controls for Human Food November 28-30, 2018

 

Request information in English Click

สนใจ In House Training โปรดคลิก กรอกรายละเอียดเพื่อขอใบเสนอราคา 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วน

 

อภิชาติ (วัน) 0929745576ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
พิพัฒน์ เสธกุล
FOODPRO Academy 

บริษัทฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 47
ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ สายตรงข้อมูลหลักสูตร  02-107-111-4  (จันทร์ ถึง ศุกร์ 8.00 - 20. 00 น.)
สำนักงาน 02-119-512-9  (จันทร์ ถึง ศุกร์ 8.30 - 17. 30 น.)
มือถือ  081-428-5999
แฟกซ์ +662-686-3433
E-mail: info@foodpro.co.th/office@jobfoods.com
LINE ID: @foodpro

  ภาพบรรยากาศการอบรม PCQI รุ่นที่  1 – รุ่นที่ 10 


   

ดูภาพบรรยากาศการอบรม PCQI หรือ หลักสูตรอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/foodprofessional

รายชื่อ PCQI (Preventive Controls Qualified Individual) ซึ่งเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร

FSPCA Preventive Controls for Human Food (PCHF)

ตามกฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA)

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน  2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.foodpro.co.th/pcqi-list

No. Name Surname Company/Organization Province/State
1 Passakorn Sartphan Bangkok Produce Merchandising Public Company Limited Bangkok
2. Soravee Kaiwilas Prime Products Industry Co.,Ltd. Chonburi
3 Juntajit Krutpaksee Prime Products Industry Co.,Ltd. Chonburi
4 Komsan Pakhankul Quality Vision (Thailand) Co., Ltd. Samut Prakarn
5 Thanawoot Parinyapatthanaboot ATP PRODUCTS Co.,Ltd. Chiangrai
6 Duangrat Chookird Prince of Songkla University, Surat Thani Campus Suratthani
7 Korawan Plodklaew Kuang Pei San Food Products Public Company Trang
8 Watcharaporn Preechavinijkul PTT Public Co.,Ltd. Bangkok
9 Orapin Wadeewarodom OP System solution Consultant Co. ,Ltd. Chonburi
10 Yaowapa Nimlek K.R.S. Spicy Food Co. ,Ltd. Pathum thani
11 Wassana Sae-loa Chanthaburi Global Foods Co. ,Ltd. Chanthaburi
12 Phanat Kittiphattanabawon Thaksin University Phatthalung
13 Juthatip Anupanmongkon Thai Coconut (Public) Co., Ltd. Ratchaburi
14 Kanokporn Phatchanhom Thai Coconut (Public) Co., Ltd. Ratchaburi
15 Pichayut Sirimhisawan Thai Coconut (Public) Co., Ltd. Ratchaburi
16 Rommanee Ruangsri Thai Coconut (Public) Co., Ltd. Ratchaburi
17 Chuleerat Vongchaya Thai Coconut (Public) Co., Ltd. Ratchaburi
18 Sirikul Dangmanee Thai Coconut (Public) Co., Ltd. Ratchaburi
19 Saksri Imsuwanruethai Thai Coconut (Public) Co., Ltd. Ratchaburi
20 Natchanok Phothidan Smile Bull marketing Co., Ltd. Nonthaburi
21 Punthicha Janeputtipun Chef’s Choice Foods Manufacturer Co., Ltd. Nonthaburi
22 Narong Nanthakan Chotiwat Manufaturing Co., Ltd. Songkhla
23 Pairat Sophanodora Prince of Songkla University Songkhla
24 Ketinun Kitipongpittaya King Mongkut’s University of Technology North Bangkok Prachin Buri
25 Nitchamon Thanchotlaphat DKSH (Thailand) Co.,Ltd. Samut Prakarn
26 Suneechaya Chatburanontachai Pantainorasingh Co., Ltd. Samut Sakorn
27 Pranom Thienthai Pantainorasingh Co., Ltd. Samut Sakorn
28 Phuchong Lao-Ubol Pantainorasingh Co., Ltd. Samut Sakorn
29 Chantira Krittayawan Pantainorasingh Co., Ltd. Samut Sakorn
30 Napatsanan Chinnachote Pantainorasingh Co., Ltd. Samut Sakorn
31 Boripat Tiwong Pantainorasingh Co., Ltd. Samut Sakorn
32 Phakawat Nakaiem Pantainorasingh Co., Ltd. Samut Sakorn
33 Budsara Koohogsiew Pantainorasingh Co., Ltd. Samut Sakorn
34 Anon Khonthothong Pantainorasingh Co., Ltd. Samut Sakorn
35 Dittaphum Chiangsong Pantainorasingh Co., Ltd. Samut Sakorn
36 Natcha Unin S.Ruamthai Co., Ltd. Samutsakorn
37 Suwanna Chaiyo S.Ruamthai Co., Ltd. Samutsakorn
38 Chavaporn Theppadungporn Theppadungporn Coconut Co., Ltd. Nakhon Pathom
39 Taweechoke Khaosam-ang Theppadungporn Coconut Co., Ltd. Nakhon Pathom
40 Sukreepan Chuamwarasart Theppadungporn Coconut Co., Ltd. Nakhon Pathom
41 Meedade Boonrodrak Theppadungporn Coconut Co., Ltd. Nakhon Pathom
42 Kittima Chavalratikul Theppadungporn Coconut Co., Ltd. Nakhon Pathom
43 Nutthawit Thongsom Erawan Food Public Company Samutsakorn
44 Kamol Lakhanon Royal Food Company Limited 94/20 Samutsakorn
45 Porntipa Buakhai Royal Food Company Limited 94/20 Samutsakorn
46 Orapan Rodprom Theppadungporn Coconut Co., Ltd. Nakhon Pathom
47 Nutthakarn Rachawat Theppadungporn Coconut Co., Ltd. Nakhon Pathom
48 Sunan Nonraksa Theppadungporn Coconut Co., Ltd. Nakhon Pathom
49 Angsana Waimitra Theppadungporn Coconut Co., Ltd. Nakhon Pathom
50 Yoothapol Puarviriyapant Theppadungporn Coconut Co., Ltd. Nakhon Pathom
51 Samatcha Krungkaew Theppadungporn Coconut Co., Ltd. Nakhon Pathom
52 Nijarin Wongvattanakul Theppadungporn Coconut Co., Ltd. Nakhon Pathom
53 Warangkhana Malila Chanthaburi Global Foods Co., Ltd. Chantaburi
54 Vorachat Rodphech Mahidol University Nakhon Pathom
55 Apichart Hengsiripaisarn Industrial Promotion Region 9, DIP, Chonburi
56 Dungchan Tueanwiradet Namchow (Thailand) Ltd. Ratchaburi
57 Aruni Kongka NR Instant Produce Co Ltd. Samutsakorn
58 Chotirose Supinyo Fruitara (Thailand) Co., Ltd. Bangkok
59 Pattarapon Chaithammawuth P.V.T. Food Industries Co.,Ltd. Chonburi
60 Naphat Boonthanoom P.V.T. Food Industries Co.,Ltd. Chonburi
61 Amornphan Singkharothai Prachuab Fruit Canning Co., Ltd. Prachuabkirikhan
62 Natcha  Chinupakit V.A.S. Oriential Thailand 1999 Bangkok
63 Thitinan Supasri Chang Awards (1959) Co.,Ltd. Chiangmai
64 Marisa  Suvitthayanon Chang Awards (1959) Co.,Ltd. Chiangmai
65 Sudhathip Homchuen Unilever Thai Holdings Co., Ltd. Bangkok
66 Sirakarn Kerdmoh Unilever Thai Holdings Co., Ltd. Bangkok
67 Ananya  Ratchasueb Unilever Thai Holdings Co., Ltd. Bangkok
68 Kamonwan Satawaytin V.A.S. Oriential Thailand 1999 Bangkok
69 Witchaya Satawethin V.A.S. Oriential Thailand 1999 C Bangkok
70 Tasha Kanjanapanyakom Prima Beverage Company Limited Ratchaburi
71 Sunanta Kawla-ong Samroiyod Corporation Limited Bangkok
72 Oranuch Thanakamolpradit Samroiyod Corporation Limited Bangkok
73 Siriluk Wongpan Samroiyod Corporation Limited Bangkok
74 Piyaporn Suewattanamongkon Century Industries Company Limited Bangkok
75 Sumalee Worawisan Century Industries Company Limited Bangkok
76 Piromya Jampawan Century Industries Company Limited Bangkok
77 Roongtiwa Sae-oon Vita Food Factory (1989) Company Limited Kanchanaburi
78 Thanyaporn Boongerd Vita Food Factory (1989) Company Limited Kanchanaburi
79 Naruemon Promsart Fortune Frozen Foods (Thailand) Company Limited Songkhla
80 Aree Sornjorn Fortune Frozen Foods (Thailand) Company Limited Songkhla
81 Rutat Sungthong Toyo Seikan (Thailand) Company Limited Ayudhaya
82 Piyamaporn Chitrat Toyo Seikan (Thailand) Company Limited Ayudhaya
83 Napada Sangkharussamee Toyo Seikan (Thailand) Company Limited Ayudhaya
84 Saisunee Tongprasert Vanda Preserved Food Company Limited Kanchanaburi
85 Anong Tussanawetin Vanda Preserved Food Company Limited Kanchanaburi
86 Jarus Nantakong Vanda Frozen Company Limited Kanchanaburi
87 Kraisorn Tongnok Vanda Frozen Company Limited Kanchanaburi
88 Sirima Nanthapholchai Chaodee Starch (2004) Company Limited Nakhornratchasima
89 Araya Kusolphalin S.Ruamthai Company Limited Samutsakorn
90 Nomjit Suteebut Rajamangala University of Technology Pra Nakorn Bangkok
91 Thanapop Soteyome Rajamangala University of Technology Pra Nakorn Bangkok
92 Chakkrapong Tatiyaphan The Commercial Company of Siam Limited Bangkok
93 Theerayut Lamo King Monkut’s University of Thechnology North Bangkok Bangkok
94 Kotchaphan Anuphan King Monkut’s University of Thechnology North Bangkok Bangkok
95 Kanokpron Butkot King Monkut’s University of Thechnology North Bangkok Bangkok
96 Suchanya Malai King Monkut’s University of Thechnology North Bangkok Bangkok
97 Chanoknart Ngamkham King Monkut’s University of Thechnology North Bangkok Bangkok
98 Supaporn  Patitumtorn Thai Kameda Co., Ltd. Samutprakarn
99 Benjawan  Onpong Thai Kameda Co., Ltd. Samutprakarn
100 Kasemsri Inta Thai Kameda Co., Ltd. Samutprakarn
101  Purita Supannachat Thai Kameda Co., Ltd. Samutprakarn
102  Achara Matiya Thai Kameda Co., Ltd. Samutprakarn
103 Jansuree Sukrach Thai Kameda Co., Ltd. Samutprakarn
104  Prapas Kongsangbutr Thai Kameda Co., Ltd. Samutprakarn
105 Jirapat Srisoon Thai Kameda Co., Ltd. Samutprakarn
106 Panuwat Tawilkarn Prime Products Industry Company Limited  Chonburi
107 Ampai Chaithongrat Prime Products Industry Company Limited  Chonburi
108 Chathamon Vichitjirakul V. Thai Food Product Co., Ltd. Samut Prakarn
109 Puntawee Vichitvikrom V. Thai Food Product Co., Ltd. Samut Prakarn
110 Thanyawan Vichitjirakul V. Thai Food Product Co., Ltd. Samut Prakarn
111 Sunjorn Phumpheak V. Thai Food Product Co., Ltd. Samut Prakarn
112 Sirintida Kantajan V. Thai Food Product Co., Ltd. Samut Prakarn
113 Rossarin Jakkaew V. Thai Food Product Co., Ltd. Samut Prakarn
114 Jiratchaya Sakulkangsuksa V. Thai Food Product Co., Ltd. Samut Prakarn
115 Kamonmart Rungroch V. Thai Food Product Co., Ltd. Samut Prakarn
116 Anchittha Phoomthong V. Thai Food Product Co., Ltd. Samut Prakarn
117 Alongkot Sookcharoen V. Thai Food Product Co., Ltd. Samut Prakarn
118 Poommarin Chooumeng V. Thai Food Product Co., Ltd. Samut Prakarn
119 Wilavan Piladang V. Thai Food Product Co., Ltd. Samut Prakarn
120 Antika Promrungsee V. Thai Food Product Co., Ltd. Samut Prakarn
121 Chamaiporn Areerak V. Thai Food Product Co., Ltd. Samut Prakarn
122 Petlada Dechayuenyong V. Thai Food Product Co., Ltd. Samut Prakarn
123 Chathamon Vichitjirakul V. Thai Food Product Co., Ltd. Samut Prakarn
124 Paktakoon Tammakeeree Marine Nutrition Co., Ltd. Samutprakarn
125 Wiyada Worasopontaweporn Octa Foods Co., Ltd. Bangkok
126 Ranchayaporn Utto Octa Foods Co., Ltd. Bangkok
127 Jintana Sungkarn CPF (Thailand) Co., Ltd. Samut Sakhon
128 Umaporn Khongorn Normerica (Thailand) Co., Ltd. Phra Nakhon Si Ayutthaya
129 Manat Koeihen Vudhichai Produce Co., Ltd. Bangkok
130 Wirairat Srisamut Vudhichai Produce Co., Ltd. Bangkok
131 Nuttakorn Rojanasang Vudhichai Produce Co., Ltd. Bangkok
132 Sureephan Orathai Kiang Huat Sea Gull Trading Frozen Food Public Co., Ltd Songkhla
133 Srirorat Suwannakhum Peace Canning (1958) Co., Ltd. Chiang Mai
134 Suthijit Tawichai Peace Canning (1958) Co., Ltd. Chiang Mai
135 Phatcharaporn Pengchai Peace Canning (1958) Co., Ltd. Chiang Mai
136 Siriporn Boonyasakpaisarn Peace Canning (1958) Co., Ltd. Chiang Mai
137 Unshitha Chawna Chacha Thai Co., Ltd. Chiang Rai
138 Stayu Saelee Thai Wah Public Company limited Bangkok
139 Norraset Nurarux Thai Wah Public Company limited Bangkok
140 Amornrat Tulaphon Thai Wah Public Company limited Bangkok
141 Wandee Ardkhongharn Thai Union Manufacturing Co., Ltd. Samut Sakhon
142 Jiraporn Pitikul Thai Union Manufacturing Co., Ltd. Samut Sakhon
143 Suthiporn Temduang Chaitip Co. Ltd., Saraburi
144 Chonticha Kaewngamsong Chaitip Co. Ltd., Saraburi
145 Chetthaphon Waranwarathorn Chaitip Co. Ltd., Saraburi
146 Chutamanee Pornpanomchai Khonburi Sugar Public Company Limited Nakhonratchasima
147 Panchita Satanantana Sethachon Co., Ltd. Samut Prakan
148 Sudawan Noonoy Sethachon Co., Ltd. Samut Prakan
149 Jiranan Suknok Sethachon Co., Ltd. Samut Prakan
150 Thaniya Panthawee Patum Vegetable Oil Co., Ltd. Bangkok
151 Palida Sritana Patum Vegetable Oil Co., Ltd. Bangkok
152 Thitipat Acharaphirak Bangkok Starch Industrial Co., Ltd. Nakhon Pathom
153 Supaporn Ubonrat Hesco Solution Co., Ltd Samut Sakhon
154 Varinee Saelim Great Food (dehydration) Company Limited Samut Sakorn
155 Aoyporn Sukbunjong Great Food (dehydration) Company Limited Samut Sakorn
156 Sudarut Wangyaichim Great Food (dehydration) Company Limited Samut Sakorn
157 Puangpet Wideesa Great Food (dehydration) Company Limited Samut Sakorn
158 Tanarath Winurach Patum Vegetable Oil Company Limited Bangkok
159 Suttisak Bupphada Globo Foods Co., Ltd Samut Prakarn
160 Nopparit Upachan Globo Foods Co., Ltd Samut Prakarn
161 Jamlang Dara Globo Foods Co., Ltd Samut Prakarn
162 Teerapong Suebthep Globo Foods Co., Ltd Samut Prakarn
163 Phusit Permrungruang Globo Foods Co., Ltd Samut Prakarn
164 Preugsachat Chaisuwan Globo Foods Co., Ltd Samut Prakarn
165 Natthapat Cherdsiri Globo Foods Co., Ltd Samut Prakarn
166 Chartree Namkhuntod Globo Foods Co., Ltd Samut Prakarn
167 Kamonchanok Kraichan Globo Foods Co., Ltd Samut Prakarn
168 Nareenad Nunngam Globo Foods Co., Ltd Samut Prakarn
169 Surasak Namdech Globo Foods Co., Ltd Samut Prakarn
170 Sompong Khumpai Globo Foods Co., Ltd Samut Prakarn
171 Chanwit Sornkaewdara Globo Foods Co., Ltd Samut Prakarn
172 Woraphong Thongchanluk Globo Foods Co., Ltd Samut Prakarn
173 Santiparp  Wongnammai Globo Foods Co., Ltd Samut Prakarn
174 Sasima Sukvijit Globo Foods Co., Ltd Samut Prakarn
175 Ornsuda  Leelathasanathon Globo Foods Co., Ltd Samut Prakarn
176 Veeraya  Nualchantr Globo Foods Co., Ltd Samut Prakarn
177 Watsachon Jumpapong Globo Foods Co., Ltd Samut Prakarn
178 Benjawan  Buranalertpisarn Globo Foods Co., Ltd Samut Prakarn
179 Kitti Jotking Globo Foods Co., Ltd Samut Prakarn
180 Pamitta Thamphairoj Laemthong Food Industries Co., Ltd. Nakorn Pathom
181 Rawiwan Mankong Unilever Thai Holding Limited Chachengsao
182 Gunsanee Rattananukorn Unilever Thai Holding Limited Chachengsao
183 Phichamon Worachan T all intelligence Co., Ltd Bangkok
184 Srirat Udomrat The J.M. Smucker compay United State (US)
185 Racha Tepsorn Thammasat University Pathum Thani
186 Chuenjit Chancharoonpong Kasetsart University Sakorn Nakron
187 Amnuaychai Moonsarn Freelance Samut Sakorn
188 Supapit Titingamwong Hesco Solution Co., Ltd. Samut Parkarn
189 Chutamas Thangwongtawon Hesco Solution Co., Ltd. Samut Parkarn
190 Wichitra Yodsee khao C.P. Co.,Ltd. Saraburi
191 Laddawan Sripattanaporn khao C.P. Co.,Ltd. Sabhanburi
192 Paweena Boontatui Friendship Enterprise (1977) Co., Ltd. Lampang
193 Siri Ekmaharaj Asia Medical & Agricultural Lab Research Center Co,. Ltd Bangkok
194 Rinna Chaiyadum Mahachai Food Processing Co., Ltd. Samut Sakorn
195 Wadcharee Chokmoe Mahachai Food Processing Co., Ltd. Samut Sakorn
196 Nusara Tansrivorarat Lim Eaar Kung Ltd.,Part. Nakron Sawan
197 Panida  Rukkanam Thai Theparos  PLC Samut Prakarn
198 Punyanuch Pompubase Nong Porn Food Industries Co., Ltd. Nonthaburi
199 Supawan Yodon Nong Porn Food Industries Co., Ltd. Nonthaburi
200 Suwat Rattanasetayuth Nong Porn Food Industries Co., Ltd. Nonthaburi
201 Somporn Changkwien Thai Flour Industry Co.,Ltd Nakorn Pathom
202 Pasumadee Huadcha Thai Flour Industry Co.,Ltd Nakorn Pathom
203 Thanyaporn Chinthammit Thai Flour Industry Co.,Ltd Nakorn Pathom
204 Suphachai Raksaphol Food Blessing Co., Ltd Pathumthani
205 Tokiat Phushaemshoti Freelance Consultant and Instructor Bangkok
206 Kanha Ouiphak First Cannedfood (Thai) Co.Ltd Ratchaburi
207 Aungsana Punpee First Cannedfood (Thai) Co.Ltd Ratchaburi
208 Sirawat Singchan Thai Inaba Food Co.,Ltd Saraburi
209 Wanee Jaivisen Thai Inaba Food Co.,Ltd Saraburi
210 Wannipha Siriwapiwong Pro Natural Foods Co. Ltd Suphanburi
211 Jutarat Lerdtaku International Flavors & Fragrances (Thailand)Ltd. Bangkok
212 Porntip Boonsongcharoen Generral Beverage Co.,Ltd  Nakornpathom
213 Thidaporn Aunpiw In Season Foods co.,Ltd Chonburi
214 Suwannee Tanomrattanakul In Season Foods co.,Ltd Chonburi
215 Panuphong Khong-im In Season Foods co.,Ltd Chonburi
216 Wipharat Sompong Asiatic Agro Industry Co.,Ltd Samutsongkram
217 Methinee Chuayruang Asiatic Agro Industry Co.,Ltd Samutsongkram
218 Worawalarn Jitmanee Greenday Global Co.Ltd Samutprakarn
219 Santiya Pradipasena North Eastern Starch (1987) Co.,Ltd Bangkok
220 Nattawat Pumpittayanon North Eastern Starch (1987) Co.,Ltd Bangkok
221 Arpaporn Ruthaiyanont North Eastern Starch (1987) Co.,Ltd Bangkok
222 Starath Kanjanaskul Greenfood Global Co.,Ltd Samutprakarn
223 Nutteerachot Kasesawapitak B.B. Food Produce Co.,Ltd Samutprakarn
224 Kittipoj Kasesawapitak B.B. Food Produce Co.,Ltd Samutprakarn
225 Pitchaya Rattanaporn BB Food Produce Co.,Ltd Samutprakarn
226 Phanatsich Jaiyen BB Food Produce Co.,Ltd Samutprakarn
227 Jatuporn Jantarat Global Marine Frozen Foods Co., Ltd Samutsakorn
228 Priyakorn Panthong Global Marine Frozen Foods Co., Ltd Samutsakorn
229 Prarin Pereepat Heritage Snack and Foods Co.,Ltd Nakornpathom
230 Pattamaphorn Sophin Heritage Snack and Foods Co.,Ltd Nakornpathom
231 Pornchanok Najakhoon Pure Chem Co.,Ltd Samutprakarn
232 Waranya Yaiphotong Pure Chem Co.,Ltd Samutprakarn
233 Somporn Boonkeaw Pure Chem Co.,Ltd Samutprakarn
234 Dhoungsiri Sayompark Rajamangala University of Technology Tawan-ok Chonburi
235 Arpathsra Sangnark Rajamangala University of Technology Krungthep Bangkok
236 Sasiwipha Pukninchai Tanasak Siam Best Foods Co.Ltd Kanchanaburi
237 Arporn Boonya City Foods Co.,Ltd Nakornpathom
238 Romsamorn Shutiphan May Ruay Snackfood Factory Co.,Ltd Bangkok
239 Surasphan Chankaew May Ruay Snackfood Factory Co.,Ltd Bangkok
240 Yuwakhun Wirojsakhunchai NK Food Co., Ltd Nakornpathom
241 Thassanee Artprajak Namprik Mae Anong Co., Ltd. Bangkok
242 Pannipa Sukphung Namprik Mae Anong Co., Ltd. Bangkok
243 Phurichchaya Dibanuka Kata Thai Cooking Class Phuket
244 Namfon Siriwansant Kata Thai Cooking Class Phuket
245 Nawapat Kimhantamal Mayo Food Co., Ltd Samut Prakarn
246 Wilailak Chinwongprom Wise Business Consultant Company Limited Samutprakran
247 Naruemon Jeebbunjong New Lamthong Foods Industries Company Limited Nakornpathom
248 Patcharee Ariyachansin Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited Pathumthani
249 Rungnapa Suwannachot Asiatic Agro Industry Company Limited Samutsongkram
250 Apichart Intarawongchot Target Sourcing Services Ubon Ratchathani
251 Patcharee Wongbuth Asia Agriculture Products Company Limited Lampang
252 Watcharathorn Silaroj Kyaw Gabar Hlwan Company Limited, Dagon Myothit(South) Township , Mynanmar
253 Wanida Tatula Asia Agriculture Products Company Limited Lampang
254 Pornchai Poonteerakul Golden Dragon Foods Company Limited Nakornpathom
255 Nattha Thanonboonyakorn B.S.A Food Products Company Limited samutsakorn
256 Piyasak Sangpom B.S.A Food Products Company Limited samutsakorn
257 Somsri Srisupo B.S.A Food Products Company Limited samutsakorn
258 Monthira Iadsen Prince of Songkla University, Hat Yai Campus Songkhla
259 Saowalak Subin Greenday global Company Limited Samutprakarn
260 Suttida Chirawichakkhana Royal Agricultural University, Gloucestershire, UK United Kingdom
261 Tissamon Traivichien Monde Nissin (Thailand) Company Limited Bangkok
262 Dhorndhun Ruamsuk Monde Nissin (Thailand) Company Limited  Chonburi
263 Sirinapa Ponchantuek Monde Nissin (Thailand) Company Limited Chonburi
264 Treetippa Laohaprapanon Kingfisher Holdings Limited Songkhla

 

No. Name Surname Company/Organization Provice/State
265 MEECHAI LUDDEE King Mongkut’s University of Technology North Bangkok Prachinburi
266 VIROON SANYAPISITKUL Triple-M Products Co., Ltd Bangkok
267 RAWADEE INTHIMA Triple-M Products Co., Ltd Bangkok
268 PATARA BOONVICHITR Kittichai Golden Rice Co., Ltd Samut Prakarn
269 SIRIWAN RAKPHAO Thai Union Group PCL Samut Sakorn
270 NAPHASORN ULIT Thai Union Group PCL Samut Sakorn
271 MANEERATT DUANGSONG Thai Union Group PCL Samut Sakorn
272 VARIPAT AREEKUL King Mongkut’s Ins. of Tech. Lad Krabang Bangkok
273 CHUTHARAT LERDKUNASAN Pure Chem Co, Ltd Samut Prakarn
274 WORAKAMON SURATTAN Pure Chem Co, Ltd Samut Prakarn
275 PATTRA PHOOTHO Pure Chem Co, Ltd Samut Prakarn
276 SOMCHAY JAMJUMRUS Pure Chem Co, Ltd Samut Prakarn
277  PRAYA DOLBOONKRONG InnoFresh Company Limited. Nakorn Nayok
278 NONGNOOT UTHAIBUTRA Lanna Products  Co., Ltd. Lamphun
279 RUJIYA LEUTPRUK Lanna Products  Co., Ltd. Lamphun
280 SUPANNEE WIWATKUNOOPAKARN Lanna Products  Co., Ltd. Lamphun
281 NONGNUCH NANTAPROM Lanna Products  Co., Ltd. Lamphun
282 PAKIN MANEEKUL Lanna Products  Co., Ltd. Lamphun
283 CHAIYAPORN LIPO Lanna Products  Co., Ltd. Lamphun
284 PONGSATHORN LAMLERTKITTIKUN Lanna Products  Co., Ltd. Lamphun
285 SUTHAT AREERAT Lanna Products  Co., Ltd. Lamphun
286 SUPATRA SAENKAMWANG Lanna Products  Co., Ltd. Lamphun
287 PRASEEN YODGAD Lanna Products  Co., Ltd. Lamphun
288 CHAIPORN TANOONWONG Lanna Products  Co., Ltd. Lamphun
289 BOONTHAM PROMPING Lanna Products  Co., Ltd. Lamphun
290 PIYANUT SASOM Lanna Products  Co., Ltd. Lamphun
291 NIRUN INTAPAN Lanna Products  Co., Ltd. Lamphun
292 MANOP JANTEE Lanna Products  Co., Ltd. Lamphun
293 SAMORN PUTTIJAM Lanna Products  Co., Ltd. Lamphun
294 SUPORN KONGIN Lanna Products  Co., Ltd. Lamphun
295 KRUAWAN AREERAT Lanna Products  Co., Ltd. Lamphun
296 APINYA AUTTHOEN Lanna Products  Co., Ltd. Lamphun
297 NISARUT MOONRANGSEE Lanna Products  Co., Ltd. Lamphun
298 THANAPONG SUNANTA Lanna Products  Co., Ltd. Lamphun
299 SUPACHA CHAIPIMAN Lanna Products  Co., Ltd. Lamphun
300 AREEYA BANYEN-NGAM Good Earth Rice Company Co., Ltd Bangkok
301 JIRAPA TAPINTA Target Agriculture Chiang Mai Co., Ltd. Chiang Mai
302 TITAPORN RUNGJAROON Asiatic Agro Industry Co., Ltd Bangkok
303 KANITTHA PHANNASUT J.D. Food Products Co., Ltd. Samutsakorn
304 LAMPOON KAMMOON J.L.R. Quality Co., Ltd. Bangkok
305 LUXKANA MANACHEEWIN Thai Watana Rice Product Co., Ltd Nakornpathom
306 MOOKDA SIRIVONG khao C.P. Co., Ltd. Bangkok
307 NATTARAT WONGPOM Asiatic Agro Industry Co., Ltd Bangkok
308 NATTAWUT SUKSANGUAN Thai Watana Rice Product Co., Ltd Nakornpathom
309 NOPPADOL THEERANAEW Asiatic Agro Industry Co., Ltd Bangkok
310 NUTTANUN PUTCHA Smile Heart Foods Co., Ltd Samutsakhon
311 PHISUT HAYAKAWA Thai-Nichi Industries Co., Ltd. Lamphun
312 PHOLPHAT VIROJANAKUL Thai Watana Rice Product Co., Ltd Nakornpathom
313 PHUNSIRI SUTHILUK Mae Fah Luang University Chiang Rai
314 PUSSARUK JARUSWADEEPAT Golden Prize Canning Co., Ltd. Bangkok
315 RUNJUAN MANEESRI Pornkamon Rice Flourmills Co., Ltd. Rayong
316 SAIFON KUNTAJAM Dester Co., Ltd Bangkok
317 SIRINYA SUKSANGUAN Thai Watana Rice Product Co., Ltd Nakornpathom
318 SITTHINAN VIROJANAKUL Thai Watana Rice Product Co., Ltd Nakornpathom
319 SUKANYA SUPHAP General Food ProDucts Co., Ltd. Nakhon Ratchasima
320 SUREEPORN KRONGTON Saming Foods Corp.,Ltd. Trat
321 SURIYA BUNTAN Hsu Chuan Food Co., Ltd.. Chiangrai
322 TASSANEE SARAKORN Carabao Tawandang Co., Ltd. Bangkok
323 THANAPHOOM SUKKUL Good Earth Rice Company Co., Ltd Bangkok
324 THANET DUANGPONG Hsu Chuan Food Co., Ltd.. Chiangrai
325 THANYATHON PANOMAI Pornkamon Rice Flour Mills Co., Ltd. Rayong
326 THUNYAKAN TIPPAYARUENGNON Golden Prize Canning Co., Ltd. Bangkok
327 WIPAWAN THONGKAEW Golden Prize Canning Co., Ltd. Bangkok
328 WIPHAPORN PHAUNGNOI Smile Heart Foods Co., Ltd Samutsakhon
329 WIVATTHANACHAI KINGTHONG Smile Heart Foods Co., Ltd Samutsakhon
300 AREEYA BANYEN-NGAM Good Earth Rice Company Co., Ltd Bangkok
301 JIRAPA TAPINTA Target Agriculture Chiang Mai Co., Ltd. Chiang Mai
302 TITAPORN RUNGJAROON Asiatic Agro Industry Co., Ltd Bangkok
303 KANITTHA PHANNASUT J.D. Food Products Co., Ltd. Samutsakorn
304 LAMPOON KAMMOON J.L.R. Quality Co., Ltd. Bangkok
305 LUXKANA MANACHEEWIN Thai Watana Rice Product Co., Ltd Nakornpathom
306 MOOKDA SIRIVONG khao C.P. Co., Ltd. Bangkok
307 NATTARAT WONGPOM Asiatic Agro Industry Co., Ltd Bangkok
308 NATTAWUT SUKSANGUAN Thai Watana Rice Product Co., Ltd Nakornpathom
309 NOPPADOL THEERANAEW Asiatic Agro Industry Co., Ltd Bangkok
310 NUTTANUN PUTCHA Smile Heart Foods Co., Ltd Samutsakhon
311 PHISUT HAYAKAWA Thai-Nichi Industries Co., Ltd. Lamphun
312 PHOLPHAT VIROJANAKUL Thai Watana Rice Product Co., Ltd Nakornpathom
313 PHUNSIRI SUTHILUK Mae Fah Luang University Chiang Rai
314 PUSSARUK JARUSWADEEPAT Golden Prize Canning Co., Ltd. Bangkok
315 RUNJUAN MANEESRI Pornkamon Rice Flourmills Co., Ltd. Rayong
316 SAIFON KUNTAJAM Dester Co., Ltd Bangkok
317 SIRINYA SUKSANGUAN Thai Watana Rice Product Co., Ltd Nakornpathom
318 SITTHINAN VIROJANAKUL Thai Watana Rice Product Co., Ltd Nakornpathom
319 SUKANYA SUPHAP General Food ProDucts Co., Ltd. Nakhon Ratchasima
320 SUREEPORN KRONGTON Saming Foods Corp.,Ltd. Trat
321 SURIYA BUNTAN Hsu Chuan Food Co., Ltd.. Chiangrai
322 TASSANEE SARAKORN Carabao Tawandang Co., Ltd. Bangkok
323 THANAPHOOM SUKKUL Good Earth Rice Company Co., Ltd Bangkok
324 THANET DUANGPONG Hsu Chuan Food Co., Ltd.. Chiangrai
325 THANYATHON PANOMAI Pornkamon Rice Flour Mills Co., Ltd. Rayong
326 THUNYAKAN TIPPAYARUENGNON Golden Prize Canning Co., Ltd. Bangkok
327 WIPAWAN THONGKAEW Golden Prize Canning Co., Ltd. Bangkok
328 WIPHAPORN PHAUNGNOI Smile Heart Foods Co., Ltd Samutsakhon
329 WIVATTHANACHAI KINGTHONG Smile Heart Foods Co., Ltd Samutsakhon

 

 

 

 

ตัวอย่างหน่วยงานที่ส่งบุคคลากรเข้าอบรมหลักสูตร

FSPCA Preventive Controls for Human Food

ขอบพระคุณทุกองค์กร ทุกบริษัท และทุกสถาบันการศึกษาที่มอบความไว้วางใจกับ

FOODPRO ACADEMY

เสียงจาก PCQI รุ่น 16

A sample of companies that employees registered for PCQI training course “Preventive Controls for Human Food”

 

Chotiwat Manufaturing Co.,Ltd., Songkhla, Thailand

http://www.chotiwat.com/event.php

 

Bangkok Produce Merchandising Public Company Limited, Bangkok, Thailand

http://www.cpfworldwide.com/

 

PTT Public Co.,Ltd. Bangkok

http://www.cafe-amazon.com/th/index.aspx

 

Prime Products Industry Co.,Ltd. Chonburi, Thailand

http://www.primeproducts.co.th/

 

Quality Vision (Thailand) Co., Ltd. Samut Prakarn, Thaialnd

 

ATP PRODUCTS Co.,Ltd., Chainrai, Thailand

 

Thaksin University, Pattalung, Thailand

www.tsu.ac.th

 

Prince of Songkla University Surat Thani Campus, Surat Thani, Thailand

http://www2.surat.psu.ac.th/

 

Prince of Songkla University Hat Yai Campus, Songkhla, Thailand

http://www.psu.ac.th/th/

 

Kuang Pei San Food Products Public Company , Trang, Thailand

http://www.pumpuibrand.com/

 

K.R.S. Spicy Food Co.,Lt., Pathum Thani, Thailand

http://www.krsspicyfood.com/

 

Chanthaburi Global Foods Co.,Ltd. Chanthburi, Thailand

http://www.cgfreezedry.com/index.php/th/

 

Thai Coconut (Public) Co.,Ltd.

http://www.thaicoconut.com/

 

Smile Bull marketing Co.,Ltd.

 

Chef’s Choice Foods Manufacturer Co., Ltd.

www.chefschoicefoods.com/

 

King Mongkut’s University of Technology North Bangkok

www.kmutnb.ac.th

 

DKSH (Thailand) Co.,Ltd.

http://dksh.com/

 

Pantainorasingh Manufacturer Co., Ltd.

http://www.pantainorasingh.com/

Facebook Comments
error: Content is protected !!