Food Manufacturing Facilty Service

If you are going to start your food business in Thailand but you are not ready to start with your own plant, you can get our food manufacturing facility service. We at FOODPRO provide food manufacturing facilties with global food safety standard (GHP/HACCP, FSSC22000, BRCGS, FSMA etc.). FOODPRO manufacaturing facilities is located in Phatumthani, Thailand. Our FOODPRO manufacaturing facilities can support you to export food to USA, EU, Japan and others . We are providing manufacturing service with gloabal food safety and qaulity specialists. All of our team will help and support you. You enjoy running your business and leave manuafacturing, warehousing, food safety standard with us.

FOODPRO Manufacturing Facilties

สำหรับท่านต้องการเริ่มต้นธุรกิจอาหารในประเทศไทย แต่ยังไม่อยากเริ่มต้นสร้างโรงงาน ในขณะที่การส่งออกต้องมีมาตรฐานการผลิตในสถานที่ผลิตที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยอาหารตามกฎหมาย หรือ ระบบที่ลูกค้ายอมรับ รองรับการส่งอกไปสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และประเทศอื่นๆ ซึ่งต้องผลิตและจัดเก็บที่ Facilities ที่ได้มาตรฐานรองรับการผลิตที่ปลอดภัยให้กับผู้บริโภค ท่านจำเป็นต้องใช้สถานที่อาคารผลิตที่ได้มาตรฐาน ท่านสามารถรับบริการผลิตสินค้า หรือเช่าพื้นที่ผลิตสินค้าของอาคารผลิต โดยทาง FOODPRO Manufacturing ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดปทุมธานี ได้ให้บริการอาคารสถานที่ผลิตท่านด้วยมาตรฐานความปลอดภัยอาหารระดับสากล GHP/HACCP, FSSC22000, BRCGS, FSMA etc.) รวมทั้งเรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยอาหารและระบบคุณภาพที่คอยช่วยเหลือ ท่านสามารถมุ่งเน้นที่ core business ของท่าน ส่วนที่เหลือให้ FOODPROได้ดูแลทั้งเรื่องบริการการผลิต การบริการเช่าพื้นที่ผลิต การบริการเช่าพื้นที่จัดเก็บ งานการจัดการความปลอดภัยอาหาร และการจัดการระบบคุณภาพสากล

Request Quotation for Food Manufacaturing Facility Service /ต้องการใบเสนอราคารับบริการเช่าอาคารผลิต หรือ จ้างผลิต