fbpx
February 22, 2019 / by

เรียน FOOD สจล. รับ 3 ปริญญา ไทย สวิสเซอร์แลนด์ อังกฤษ

หลักสูตรใหม่ด้าน FOOD เรียน 3 ปี ที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ 1 ปี ที่ Business and Hotel Management School ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ได้ปริญญาตรี (นานาชาติ) 3 ใบ จาก 3 สถาบัน คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการธุรกิจอาหาร) จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศิลปะการปรุงอาหาร) จากสถาบันการจัดการธุรกิจและโรงแรม ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (Business and Hotel Management School – BHMS) และศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศิลปะการปรุงอาหาร) จากมหาวิทยาลัยโรเบิร์ต กอร์ดอน ประเทศอังกฤษ

หลักสูตรนานาชาติ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร (Culinary Science and Foodservice Management) เป็นหลักสูตรบูรณาการวิทยาศาสตร์และศิลปะของการปรุงอาหารหลักสูตรแรกในประเทศไทย เป็นหลักสูตรจากความร่วมมือระหว่างคณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กับสถาบันการจัดการธุรกิจและโรงแรม ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (Business and Hotel Management School – BHMS) และ มหาวิทยาลัยโรเบิร์ต กอร์ดอน ประเทศอังกฤษ โดยขณะที่ศึกษาที่สถาบันการจัดการธุรกิจและโรงแรม (Business and Hotel Management School – BHMS) ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 1 ปี นักศึกษาจะได้ฝึกงานทั้งสิ้น 1,000 ชั่วโมง ตลอดหลักสูตร และได้ฝึกปฏิบัติการครัวแบบมีค่าตอบแทนเป็นเวลา 6 เดือน

การเรียนการสอนของหลักสูตรเชฟนักวิทยาศาสตร์ เป็นการประยุกต์องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร โภชนาการ การทดลองทางด้านวิทยาศาตร์อาหาร ร่วมกับศิลปะการประกอบอาหารและการบริการด้านอาหาร เน้นการเรียนรู้และการทักษะปฏิบัติจริง (Problem-Based Learning) เพื่อให้เป็นเป็นเชฟรุ่นใหม่ที่เข้าใจและทันต่อทิศทางการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค รู้เทคนิคในการบริการทางอาหารที่สามารถต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารมืออาชีพ เข้าใจและสามารถแก้ไขปัญหาในธุรกิจด้านอาหารได้ นักศึกษาจะได้เรียนกับอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในวิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยีอาหาร และเชฟที่มีความชำนาญในศิลปะการประกอบอาหาร ในห้องครัวมาตรฐานสากลและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อาหารที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมการปรุงอาหารเพื่อสุขภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพและเป็นที่ต้องการของตลาด

หลักสูตร วิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) หรือเชฟนักวิทยาศาสตร์ (Scientific Chef) เเป็นหลักสูตรที่ดำเนินการโดย คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เน้นทักษะความรู้ 3 ด้าน คือ

1. ทักษะการประกอบอาหารไทยและอาหารนานาชาติ ในห้องครัวระดับมาตรฐานสากล
2. ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อาหารและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
3. ความรู้และทักษะการบริหารจัดการในธุรกิจการบริการอาหาร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

มีรายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษาดังนี้
1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ชำระครั้งเดียวเมื่อแรกเข้าศึกษา
2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาละ 180,000 บาท (หนี่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
3. ค่าธรรมเนียมสำหรับการศึกษาที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ในภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 3 และภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 4 16,000 CHF (หนึ่งหมื่นหกพันฟรังก์สวิสถ้วน)
โดยผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดการจัดการศึกษาของหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ www.reg.kmitl.ac.th

https://web.facebook.com/food.industry.kmitl/photos/a.2469201626426589/2469210516425700/?type=3&theater

แผนการรับนักศึกษาในหลักสูตรเชฟนักวิทยาศาสตร์ 

การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรเชฟนักวิทยาศาสตร์ (Scientific Chef) จะคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความสามารถด้านวิทยาศาตร์และสนใจในศิลปะการปรุงอาหาร เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมทางอาหาร โดยการสอบสัมภาษณ์ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มีแผนรับนักศึกษาจำนวน 30 คน ตามรายละเอียดปฏิทินการรับนักศึกษา

https://web.facebook.com/food.industry.kmitl/photos/a.2469201626426589/2469212973092121/?type=3&theater

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520 เว็บไซด์ http://www.agroind.kmitl.ac.th  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-329-8526-7

ขอขอบคุณข้อมูล และภาพจาก เพจ KMITL และ เพจ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สจล.

Facebook Comments
error: Content is protected !!