fbpx
October 10, 2017 / by

อ้าวจบอุตสาหกรรมเกษตร !!! ไม่ได้จบฟู้ดเหรอ ?

[vc_row][vc_column][vc_video link=”https://youtu.be/VWtSzfh2rTs” title=”อุตสาหกรรมเกษตรกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร”][vc_column_text]

บ่อยครั้งเหลือเกินที่บัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตร ถูกตั้งคำถามจากฝ่ายบุคคลของบริษัทธุรกิจอาหาร ในขั้นตอนการสัมภาษณ์งาน หรือแม้กระทั้งคนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมอาหาร มักจะตั้งคำถามว่าอุตสาหกรรมเกษตรคืออะไร  ถามนักศึกษที่เรียน ถามบัณฑิตที่จบ หรือแม้กระทั้งนักเรียนมัธยมที่กำลังจะเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาก็ตั้งคำถามบ่อยๆ ว่า อยากเรียนฟู้ดไซด์ แต่สถาบันที่อยากเข้าไม่มี มีแต่สาขาอุตสาหกรรมเกษตร จะเรียนได้หรือเปล่า

 

 

 

 

 

 

 

อุตสาหกรรมเกษตร ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Agro-Industry ถือเป็นอุตสาหกรรมสาขาหนึ่งที่มีการแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร ประมง ป่าไม้ ด้วยกระบวนการทางอุตสาหกรรมให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงขึ้น ซึ่งก็รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร  อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมอาหารก็ยังคงเป็นกลุ่มใหญ่ของอุตสาหกรรมเกษตร ส่วนกลุ่มที่ไม่ใช่อาหารเช่น บรรจุภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์จากยางพารา เครื่องสำอาง

การเรียนการสอนระดับปริญญาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร จึงครอบคลุมทั้ง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรอื่นๆ ที่ไม่ได้นำมาเป็นอาหารด้วย ถ้าดูจาก คำอธิบายนี้ก็จะเห็นว่า คำว่าอุตสาหกรรมเกษตร จะครอบคลุมเนื้อหากว้างกว่า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร แต่ในทางปฏิบัติแล้ว หลักสูตรการศึกษจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ก็ยังคงเน้นเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เป็นหลัก ดังนั้น คนจบสาขาอุตสาหกรรมเกษตร ก็เรียนเนื้อหาในหลักสูตรไม่น้อยไปกว่าคนจบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร สามารถทำงานในตำแหน่งงานต่าง ได้เหมือนกัน กีฬาเปิดกระป๋อง (Open Can Game) ซึ่งเป็นกีฬาของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารจากสถาบันต่างๆ ก็มี ทั้งสาขาต่างๆ ที่ชื่อเรียกแตกต่างกัน เช่น วิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีทางอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นต้น

คำว่าอุตสาหกรรมเกษตร ได้ใช้เป็นชื่อคณะวิชา ชื่อภาควิชา รวมทั้งชื่อสาขาวิชาในสถาบันอุดมศึกษาหลายสถาบันที่จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีขึ้นไป แต่คำว่าอุตสาหกรรมเกษตร ก็ยังมีคนจำนวนมากยังไม่เข้าใจทั้งนักเรียนที่กำลังจะเข้าศึกษาและสถานประกอบการที่รับบัณฑิตเข้าไปทำงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาแห่งที่ใช้ชื่อนี้เป็นชื่อคณะวิชา หลังจากแยกตัวไปจากคณะเกษตร  ชื่อว่า คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ในปี 2523

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก็ใช้ชื่อนี้เป็นชื่อภาควิชา ชื่อว่าภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะทรัพยาการธรรมชาติ  ซึ่งก็ยกฐานะเป็นคณะอุตสาหกรรมเกษตรในเวลาต่อมาในปี 2537

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แม้ว่าตอนที่สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ จะไม่ได้ใช้ชื่ออุตสาหกรรมเกษตรแต่เมื่อแยกตัวมาตั้งคณะใหม่ก็ชื่อว่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร เช่นกัน 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ไปรวมอยู่กับกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ชื่อคณะว่า คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ก็มีชื่อสำนักวิชาว่า สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ก็มีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนเรศวร ก็มีคำว่าอุตสาหกรรมเกษตรอยู่ในชื่อภาควิชา

  รวมทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงและอีกหลายๆ แห่ง 

ส่วนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาเทคโนโลยีทางอาหารไปอยู่ภายใต้คณะวิทยาศาสตร์

 มหาวิทาลัยขอนแก่น อยู่ภายใต้คณะเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ส่าขาเทคโนโลยีอาหาร อยู่ภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทตโนโลยี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาขาเทคโนโลยีอาหารไปอยู่ภายใต้สำนักเทคโนโลยีเกษตร 

ในขณะที่มหาวิทยาลับราชภัฏหลายที่สาขาเทคโนโลยีอาหารใน ก็ไปอยู่ภายใต้คณะเทคโนโลยีเกษตร

ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลหลายๆ แห่งก็มีการใช้ชือนี้ในคณะ ภาควิชา หรือสาขาวิชา ขึ้นอยู่กับภูมิหลังของหน่อยงานภาควิชา บางแห่งหากพัฒนามาจากคหกรรม ก็อาจเน้นไปใช้ชื่ออาหารและโภชนาการ ส่วนบางแห่งที่ขยายมาจากสาขาเทคโนโลยีเกษตรก็ใช้คำว่า อุตสาหกรรมเกษตร

คำว่าอุตสาหกรรมเกษตรได้ใช้กันมานาน หากนับตั้งแต่เริมต้นคณะอุตสหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็เกือบ 40 ปีมาแล้ว แต่คำว่าอุตสาหกรรรมเกษตร ยังถูกเข้าใจผิดจากสังคมและบุคคลทั่วไปอยู่มาก ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทบางแห่งคัดผู้สมัครงานที่จบสาขาอุตสาหกรรมเกษตรออกเพราะชื่อวุฒิ การศึกษาไม่ตรงกับสาขาที่ประกาศไว้ว่ารับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลทางอาหาร ทำให้หลายๆ คนพลาดโอกาสในการได้งานเพราะความเข้าใจผิด ส่วนบริษัทก็เสียโอกาสในการพิจารณาผู้สมัครมีคุณสมบัติพร้อมจะมาเป็นบุคคลากรของบริษัท

หากท่านเห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์กับผู้เกี่ยวข้อง โปรดแชร์ เพื่อให้ เขาได้เข้าใจอุตสาหกรมเกษตรกันมากขึ้น หรือ หากท่านรู้จักสาขาวิชาอื่นๆ ทีมีชื่อเรียกต่างกันออกไป โปรด แจ้งได้ที่ Comment เพื่อทางทีมงานจะได้มีโอกาสหาข้อมูลเพิ่มเติมมานำเสนอในโอกาสต่อไป

 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]

Facebook Comments
error: Content is protected !!