แบบฟอร์มขอรับบริการประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือสินค้าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจเกษตร

โปรดกรอกรายละเอียดด้ายล่าง หลังท่านส่งข้อมูลแล้วเราจะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

(ภายใน 4 ชั่วโมง   ในช่วงเวลาทำงาน 8.30-17.30 น)