fbpx
September 23, 2021 / by

Safe Food Production and Logistics Mangement สำหรับ Food Operations Analyst โครงการสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน

การจัดการผลิตและโลจิสติกส์อาหารปลอดภัย (Safe Food Production and Logistics Management)  เป็นเรื่องที่ต้องบูรณาการองค์ความรู้หลายเรื่อง และผู้เรียนน่าจะได้ประโยชน์สูงสุดที่จะนำไปใช้ได้จริง แต่เป็นเรื่องที่ท้าทายของผู้สอนและผู้จัดหลักสูตรเป็นอย่างมาก เพราะจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องระมัดระวังไม่ให้เป็นเพียงการเอาเนื้อหามาต่อกันเป็นท่อนๆเปรียบเสมือนเอาจิ๊กซอมากองรวมกัน แต่กลับขาดการเชื่อมโยงบูรณาการให้เข้าใจในมิติของการนำศาสตร์ต่างๆไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาในการจัดการผลิตและโลจิสิตกส์ของอุตสาหกรรมอาหารได้จริงๆ  การส่งเสริมพัฒนาบุคลากรโดยสนับสนุนให้ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ไปพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านการบริหารและจัดการเชิงวิศวกรรม สามารถวิเคราะห์แก้ปัญหาการบริหารจัดการภายใต้บริบทของปัญหาอุตสหกรรมเกษตร-อาหารได้ดี แล้วมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้และทักษะการบริหารจัดการสู่ภาคอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งก็น่ายินดีที่ปัจจุบันก็มีการจัดการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร-อาหาร ซึ่งการพัฒนาต่อยอดความรู้ในระดับปริญาโทนั้นก็มีสาขาวิชาให้เลือกหลากหลาย อย่างไรก็ตามสำหรับการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการให้กับบัณฑิตระดับปริญญาตรีก็ยังเป็นเรื่องท้าทายอย่างมาก

หากมีเป้าหมายออกไปทำงานด้านการผลิตอาหาร คลังสินค้าอาหาร โลจิสติกส์อาหาร หรือการจัดการคุณภาพ ก็ควรพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาภายใต้บริบทและพลวัตอุตสาหกรรมอาหาร การสอนหรือฝึกอบรมหัวข้อ “การจัดการผลิตและโลจิสติกส์อาหารปลอดภัย (Safe Food Production and Logistics Management)”  ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อย่อยต่างๆ ได่แก่ การวางแผนการผลิตและการควบคุมการผลิต   การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า การจัดการการขนถ่ายและขนส่ง ความสัมพันธ์และการสื่อสารระหว่างบุคคล 

การวิเคราะห์และจัดการข้อมูล การบำรุงรักษาเครืองจักร  การเพิ่มผลิตภาพ  การจัดการคุณภาพ การจัดการความปลอดภัยอาหาร ตลอดไปถึงการจัดการความเสี่ยง ใน International  Food Supply Chain ตลอดจนการจัดการนวัตกรรมใน Food Supply Chain รวมทั้งกิจกรรมเสริมการพัฒนทักษะทางด้าน Critical Thinking  และ Problem Solving  ซึ่งดูจากหัวข้อแล้วจะเรียนอย่างไรให้เข้าใจครบทุกประเด็นและครบทุกหัวข้อให้ผู้เรียนเข้าใจในวิชาเดียวเป็นเรื่องท้าท้ายอย่างยิ่ง ซึ่งก็คงไม่ใช่แค่การเชิญผ้เชี่ยวชาญแต่ละคนมาบรรยายแยกกันชัดเจนแต่ละหัวข้อ เพราะหาทำอย่างนั้นเก็เหมือนไม่ได้เอาจิ๊กซอมาต่อให้พอดีกัน เป็นการเอาจิ๊กซอมากองรวมกันมากว่า จะทำมองไม่เห็นภาพจจิ๊กซอที่ต่อเป็นเภาพที่สมบูรณ์   หลักสูตร Safe Food Production and Logistics Management  ที่ทาง FOODPRO ACADEMY ได้จัดฝึกอบรมให้ผู้ที่ปฏบัติงานในอุตสาหกรรมและสอนในสถาบันการศึกษาต่างๆเนื้อหาที่ออกแบบหลักสูตรนั้นได้ผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ เนื้อหาในหัวข้อต่างๆ แล้วออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบทอุตสาหกรรมอาหารมาแล้ว แล้วก็เลือกมาบูรณาการกับกรณีศึกษาที่เป็นบริบทปัญหาของอุตสาหกรรมอาหารเท่านั้น  โดยให้ผู้เรียนศึกษาแบบ Problem Based  Learning หรือ Project Based Learning  การเรียนเริ่มจากการทำความเข้าใจ  Food Supply Chain Dynamics ก่อนจะเชื่อมโยงเนื้อหาเข้าหัวข้อต่างๆ ปัจจุบันยังไม่ได้เปิดสอนทั่วไปแต่สอนให้กับพี่เลี่ยงในสถานประกอบการด้านอาหารที่รับนักศึกษาเข้าไปทำงาน Food Operations Analysis และมีการสอนเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่ต้องการเตรียมตัวออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน ที่สนใจออกไปทำงาน Food Operations  Analysis (ต้องการรู้จัก Food Operations Aanalyst อ่านเพิมเติมได้ที่ )

การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมอาหารที่มีทักษะเป็น Food Operations Analyst สามารถวิเคราะห์ ปรับปรุง พัฒนางานด้านการผลิต การจัดการคลังสินค้า และการจัดการโลจิสติกส์ของอาหารปลอดภัยได้  นอกจากผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถในการบูรณาการความรู้ทางการการบริหารจัดการเชิงระบบกับปัญหาในอุตสาหกรรมอาหารแล้ว  การจัดการเรียนการสอนแบบสกิจศึกษาบูณณาการกับการทำงาน ( Cooperative and Work Integrated Education) ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกย่อๆ ว่า CWIE จะมีประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาความรู้และทักษะต่างๆ ให้มความสามารถ ( Competencies) พร้อมทำงานในภาคอุตสาหกรรม โดยมีการส่งนักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานและเรียนรู้ปัญหาในสถานประกอบการ (Work Place) อย่างน้อย 4 เดือน โดยตลอดระยะเวลา   4  เดือนนักศึกษาต้องศึกษาเพื่อให้เข้าใจสภาพปัญหา สามารถเลือกกำหนดปัญหาที่ทำครงการ CWIE  สามารถเลือกเครื่องมือและเทคนิคที่เหมาะสมในการวิเคราะห์และนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้ ซึ่งโครงานสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE Project) เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเช่นเดียวกับโครงงานปริญญานิพนธิ์  ระหว่างการดำเนินงานโครงงานสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงานจะมีอาจารย์ที่ปรึกษา (Academic Supervisor) จากสถาบันการศึกษา  รวมทั้งมีพี่เลี้ยง (Job Mentor) ซึ่งเป็นพนักงานประจำของหน่วยงานที่รับนักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับการทำงาน มีอาจารย์นิเทศจจากสถาบันการศึกษาเข้าติดตามการปฏิบัติงานของนักศึกษา CWIE.  มีการสอบข้อเสนอโครงการ มีการสอบรายงานความก้าวหน้า และมีสอบนำเสนอจบโครงการ จะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา พี่เลี้ยง  และอาจารย์จากสถาบันที่ไม่ใช่ที่ปรึกษาร่วมเป็นกรรมการสอบ โดยเฉพาะการนำเสนอในการจบนั้น ทางบริษัทหรือสถานประกอบการก็มักจะเชิญพนักงานบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง ถามข้องสัย และให้ข้อเสนอแนะด้วย ซึ่งกระบวนการ สหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน ( Cooperative and Work Integrated Education) จะแตกต่างจะการฝึกงานที่หลายคนคุ้นเคยอย่างเห็นได้ชัด ตั้งแต่ระยะเวลา ที่มีมากขึ้นขั้นต่ำ 4 เดือน บางแห่งอาจเป็น 6 เดือน บางแห่งอาจเป็น 1 ปี  2  ภาคการศึกษาเลย ก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาก็มีการจัดเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาทั้ง  Soft Skills  และ Hard Skills ให้พร้อมกับการออกไปทำงานและมีความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นเพียงพอให้ปฏิบัติงานและทำโครงานสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงานได้ หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาแล้วก็ต้องมีการนำเสนอเผยแพร่ในเวทีต่างๆ  นอกจากการทำงานโครงงานแล้วนักศึกษษ  CWIE ก็ต้องทำงานประจำแต่ละวันที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท การทำงานของนักศึกษา CWIE จะทำให้เข้าใจงานที่ต้องทำก่อนจบการศึกษา จะเข้าใจผู้อื่นทำให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และที่สำคัญก็ได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าถนัดหรือไม่ถนัดอะไร  จะเป็นกลไกที่ช่วยพัฒนาทักษะความสามารถบัณฑิตให้มีความพร้อมในการออกไปทำงานด้าน การผลิต การจัดการคลังสินค้า และการจัดการโลจิสติกส์ของอาหารปลอดภัยได้ และสถานประกอบการก็สามารถใช้กระบวนการพัฒนานี้พิจารณารับบัณฑิตเข้าทำงานหลังจบการศึกษาได้เลย เพราะการได้เห็นการทำงาน จากการทำงานร่วมกันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย    4 เดือน จะสามารถพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาสมที่จะรับเข้าทำงานได้ดีกว่าการรับสมัครและตัดสินใจเลือกจากการสัมภาษณ์เพียงไม่กี่นาที 

ที่จริงการจัดการศึกษา สหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน ( Cooperative and Work Integrated Education)  สถาบันการศึกษาที่การดำเนินการมาหลายปีแล้ว เริ่มดำเนินการครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารี โดย ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีในขณะนั้น  ก่อนจะขยาบผลไปยังสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันท่าน ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้านก็เป็นนายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย และเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาบันฑิตในหลักสูตรสหกิจศึกษาในประเทศไทย และท่านได้รับการยกย่งว่าเป็น บิดาแห่งสหกิจศึกษาไทย  ชื่อสหกิจศึกษานั้นใช้มาแต่เดิมก่อนเปลี่ยนเป็น สหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน ตามชื่อของสมาคมสหกิจศึกษาบูรณการกับการทำงานโลก (World Association for Cooperative and  Work Integrated Education) อย่างไรก็ตามสถานประกอบการบางแห่งอาจยังไม่รู้จัก ยังไม่เข้าใจ จึงยังไม่เคยรับนักศึกษา CWIE เข้ามาทำงาน หรือบางแห่งอาจเคยเจอประสบการณ์ที่ไม่ดี จากที่เคยรับจึงปฏิเสธการรับในะระยะหลัง หรือสถานประกอบการบางแห่งสนใจรับ แต่ไม่มีพี่เลี้ยงที่คอยดูแล จึงมีความกังวล จึงยังไม่กล้าจะรับนักศึกษา CWIE เข้าไปปฏิบัติงาน

เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในโครงการสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน ( Cooperative and Work Integrated Education) FOODPRO ACADEMY จัดอบรม “การจัดการผลิตและโลจิสติกส์อาหารปลอดภัย (Safe Food Production and Logistics Management)”  ให้กับบุคลากรในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารที่ต้องการรับนักศึกษาโครงการ CWIE เข้าไปทำงานในตำแหน่ง Food Operations Analyst ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน รวมทั้งรับสมัครนักศึกษา CWIE ที่สนใจไปปฏิบัติ CWIE ในตำแหน่ง Food Operations Analyst  หรือใกล้เคียง ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายการอบรมพัฒนาความสามารถบุคลากรที่เป็นพี่เลี้ยง(Job Mentor) หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาบูณรณาการกับการทำงาน เช่น ค่าเบี้ยเลียงของนักศึกษา CWIE หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้เพื่อกิจกรรมการศึกษาของนักศึกษาโครงการ CWIE นั้น สถานประกอบการสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามกฏหมาย โดยหากทางสถานประกอบการยังไม่ทราบแนวทางปฏิบัติ ทาง FOODPRO ACADEMY ยินดีอำนวยการในการพัฒนาและจัดทำหลักสูตรเพื่อยื่นต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรับสิทธิลดหย่อนภาษีตามกฎหมาย 

     ผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตร Safe Food Production and Logistics Management  สามารถกรอกแบบฟอร์มสมัครได้ดังตามแบบฟอร์มด้านล่าง

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่มีสถานะเทียบเท่าขึ้นไปที่ต้องการออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน และสนใจออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในตำแหน่งงานด้าน Food Operations Analyst   มีความสนใจงานด้าน Data Analytic  & Problem Solving งานด้านการวิเคระาห์และปรับปรุงงานด้านปฏิบัติการในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร เช่น การผลิต การคลังสินค้า งานโลจิสติกส์ และการจัดการคุณภาพ ซึ่งจะเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการในปีการศึกษา 2565   สามารถกรอกแบบฟอร์มสมัครได้ที่ ฟอร์มด้านล่าง นักศึกษาที่เคยเป็นหัวหน้าโครงการกิจกรรมนักศึกษา หรือผู้นำกิจกรรมนักศึกษา กรรมการสโมสรนักศึกษ กรรมการชมรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เมื่อได้รับข้อมูลแล้ว ทางทีมงานจะประสานงานกับผู้รับผิดชอบงานด้าน CWIE ของสถาบันการศึกษา ขอเชิญอาจารย์ที่คาดว่าจะมาทำหน้าที่อาจาร์ปรึกษาหรืออาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา กรอกแบบฟอร์มามัคร และขอเชิญพี่เลี้ยงในสถานประกอบการสมัครเพือเข้ารับการอบรม และจับคู่จัดสรรตำแหน่งงานให้เหมาะสมตามความต้องการของสถานประกอบการและความสนใจของนักศึกษา รวมทั้งความสอดคล้องกับหลักสูตรที่ศึกษา ความพร้อมของอาจารย์ ในระหว่างดำเนินโครงการทีมงานที่ปรึกษษจาก FOODPRO ACADEMY จะร่วมเป็นที่ปรึกษาร่วมในการพัฒนาโครงการ  CWIE ด้าน Data Analytic  & Problem Solving

       มีข้อสสัยเพิ่มเติมติด สำงาน FOODPRO ACADEMY บริษัทฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด  หมายเลขโทรศัพท์ 02-0162821 หรือ LINE ID: @foodpro


    
     
   
Password must be at least 7 characters long.
Password must be at least 7 characters long.
Facebook Comments
error: Content is protected !!