จดทะเบียน U.S. FDA เพื่อส่งออกอาหารไปสหรัฐอเมริกา

FOODPRO ร่วมกับพันธมิตรธุรกิจในสหรัฐอเมริกาให้บริการอำนวยการจดทะเบียน การอบรมตามกฎหมาย การทบทวนเอกสาร บริการที่ปรึกษาและอำนวยการการด้านระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าอาหารจากประเทศไทย และนำเข้าอาหารในสหรัฐอเมริกา สนใจรับบริการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่าง การจดทะเบียน U.S. FDA การจดทะเบียน FFR, FCE และ SID สำหรับสินค้ากลุ่มเสี่ยง การจดทะเบียนขอรับการยกเว้นตามกฎหมาย ให้บริการโดย FOODPRO และพันธมิตรในสหรัฐอเมริกา บริการทวนสอบ … Continue reading จดทะเบียน U.S. FDA เพื่อส่งออกอาหารไปสหรัฐอเมริกา