fbpx
June 15, 2020 / by

TCAS รอบ 5 จะเรียนสาย FOOD ที่ไหนดี

เรียนต่อ ป.ตรี สาย FOOD เป็นอีกสาขาหนึ่งที่มีงานรองรับหรือออกไปประกอบกิจการของตัวเองได้

ถ้าเข้าเรียนสาย FOOD 15 มิถุนายน 2563 เป็นวันสมัครเข้าเรียน ป.ตรี TCAS รอบ 5 วันสุดท้ายจะเรียนสาขาอะไรที่ไหนดี

ตอนนี้หลายสถาบันการศึกษาก็กำลังโหมกระหน่ำประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนมาเรียนในโอกาสสุดท้ายที่จะมีจำนวนนนักศึกษามากขึ้น คนที่สมัครเรียนจะเรียนที่ไหนดีก็อาจจะเกิดอาการลังเล ที่จริงแล้วข้อมูลการตัดสินใจคงจะเกิดจากการสะสมข้อมูลมาเรื่อย ๆ จากสื่อต่าง ๆ และคนรอบข้าง จนนำไปสู่การตัดสินใจในสาขาและสถาบันที่เหมาะสมกับตัวเองให้มากที่สุด ปัจจุบันทาง FOOD เองก็มีสาขาและแขนงต่าง ๆ ให้เลือกเรียนกันหลากหลายมากกว่าแต่ก่อนมาก และสาขาทาง FOOD หรือแขนงทาง FOOD ก็อยู่ในคณะวิชาที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริบัทและที่มาของแต่ละสถาบันการศึกษา หากใครยังไม่ได้ตัดสินใจลองมาดูเกณฑ์พิจารณาเบื้องต้น โดยเริ่มจากสำรวจความสนใจของตัวเอง ว่าสนใจจะประกอบอาชีพแนวใดในอนาคต

  1. หากสนใจจะประกอบอาชีพแนวใดในอนาคต เช่น หากเราแน่ใจว่าเราชอบงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ชอบศึกษาทดลองสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ชอบศึกษาเชิงลึกทั้งในแง่ของเคมีทางอาหาร จุลชีววิทยาทางอาหาร กรรมวิธีแปรรูปทางอาหาร และวิศวกรรมแปรรูปอาหาร การควบคุมคุณภาพอาหาร ถ้าเป็นทางนี้ ก็ควรเรียนสาขาที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารโดยตรง ชื่อสาขาแต่ละสถาบันอาจแตกต่างกันไป บางสถาบันอาจใช้ชื่อ เทคโนโลยีทางอาหาร เทคโนโลยีอาหาร  วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หรือบางสถาบันอาจระบุรวมๆ ว่าเป็น สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
  2. สนใจงานออกแบบสร้างด้านบรรจุภัณฑ์ แน่นอนว่าบรรจุภัณฑ์ทีบทบาทและหน้าที่สำคัญทั้งในแง่ของการรักษาคุณภาพอาหาร หน้าที่ทางการตลาดและการสร้างแบรนด์สินค้า ซึ่งต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การผลิตบรรจุภัณธ์ และการนำบรรจภัณฑ์มาใช้ในการผลิตอาหาร
  3. สนใจงานด้านสุขภาพและโภชนาการ ควรศึกษาทางด้านโภชนาการ หรือโภชนาศาสตร์ และหากศึกษาทางด้านโภชนาการแล้วก็ควรเลือกสาขา สถาบันที่สามารถรองรับให้สามารถเป็นนักกำหนดอาหาร (Dietitian)
  4. สนใจงานด้านการออกแบบและงานเครื่องจักรแปรรูปอาหาร เป็นงานเชิงวิศวกรรม อย่างนี้ควรเลือกสาขาทางด้านวิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร จบแล้วเป็นวิศวกรออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรแรรูปอาหาร หรือควบคุมเครื่องจักรกระบวนการผลิตอาหาร
  5. สนใจงานทางการบริหารจัดการ ควรเลือกสาขาทางด้านการจัดอุตสาหกรรมอาหาร หรือการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร ชื่อสาชาอาจแตกต่างกันไป  ที่สำคัญผู้ที่จะเลือกเรียน คงต้องชัดเจนว่าอยากทำงานแนวบริหารจัดการทั้งการจัดการผลิตอาหาร การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายแชนอาหาร การวางแผนการผลิต การจัดการผลิตภาพ เป็นต้น ซึ่งในสาขานี้ผู้เรียนก็จำเป็นต้องไปดูที่วิชาในโครงสร้างหลักสูตร และดูจากรายชื่ออาจารย์ที่สอนทางด้านบริหารจัดการ ซึ่งควรต้องมีอาจารย์ประจำที่มีพื้นฐานทางด้านการจัดการเทคโนโลยีหรือวิศวกรรมการจัดการ โดยเฉพาะอาจารย์ประจำหลักสูตร และเป็นอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจำ
  6. สนใจงานด้านการประกอบอาหาร หรือคหกรรมอาหาร ก็ควรเลือกสาขาที่มีการเรียนการสอนที่ชัดเจนในการนำศิลป์และศาสตร์มาใช้ในวิชาชีพ มีหลายคนที่เรียน Food Science หรือ Food Technology อาจเข้าใจผิดคิดว่าการเรียน ศิลปะการประกอบอาหาร หรือ คหกรรมอาหาร คือการเรียนเกี่ยวกับการปรุงอาหารให้อร่อยอย่างเดียว ในยุคปัจจุบันนั้นไม่ใช่แน่นอน ทุกสถาบันการศึกษาเขามีการเรียนการสอนศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ เข้าใจกลไกการเปลี่ยนทางฟิสิก์ ชีวเคมี และจุลชีววิทยาทางอาหารอยู่เช่นกัน เพียงแต่อาจไม่ได้เน้นเครื่องจักรการผลิตเชิงอุตสาหกรรมเหมือน Food Science and Technology  ส่วนการบริหารจัดการก็ ไปเน้นเรื่องการบริหารจัดการครัว ซึ่งก็อาศัยแนวคิดเช่นเดียวกับการผลิตเชิงโรงงานอุตสาหกรรม ที่ต้องมีการวางแผน การสื่อสาร การควบคุมต้นทุนต่าง ๆ และคนเรียนทางด้าน การประกอบอาหาร หรือคหกรรมอาหาร สามารถเริ่มออกไปผู้ประกอบการได้เร็ว เพราะลงทุนน้อยกว่าระดับโรงงานอุตสาหกรรม แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคน
  7. สาขาอื่นๆ ที่ไกล้เคียงกับอุตสาหกรรมอาหาร และสามารถออกไปทำงานในอุตสาหกรรมอาหารได้ เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ จุลชีววิทยา เคมี ชีวเคมี และอื่น ๆ ในคณะวิทยาศาสตร์ แม้ว่าสาขาเหล่านี้อาจไม่ได้สอนเน้นทางด้าน FOOD โดยตรงแต่ก็เป็นสาขาที่ผู้เรียนสามารถไปทำงานหรือต่อยอดทาง FOOD ได้ แต่หลักสูตรจะเน้นไปทางวิทยาศาสตร์มากกว่าเชิง อุตสาหกรรม แต่ก็ขึ้นอยู่กับผู้เรียน เมื่อเข้าไปเป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแล้วหากผู้เรียนสนใจก็สามารถเลือกเรียนรายวิชาต่าง ๆ เพิ่มเติมทางอุตสหกรรมอาหารตามที่ตัวเองสนใจได้  ขึ้นอยู่กับความยืดหยุ่นของหลักสูตร และความพร้อมของสถาบันการศึกษา 

พอจะรู้จักสาขาวิชากันพอสมควรแล้ว จะไปเรียนที่ไหนก็ต้องดูหลาย ๆ ปัจจัย นอกจากปัจจัยภายในจากความสนใจของตัวเอง ระยะทาง ที่ตั้งสถานที่เรียน ค่าเทอม แล้ว ความพร้อมของอาจารย์ ประสบการณ์การทำงานของอาจารย์กับภาคอุตสาหกรรมหรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เรียน จะเป็นข้อมูลสำคัญที่ช่วยให้ผู้ตัดสินใจเลือกสาขาและสถาบันการศึกษานำมาใช้ในการพิจารณาและตัดสินใจได้ง่ายขึ้น หากสาชาวิชาใดโฆษณาว่าจบแล้วทำงานได้ทุกอย่างเป็นสิ่งที่ต้องระวัง เพราะอาจทำได้ไม่ดีสักอย่างก็ได้ ทุกสาขาควรสะท้อนจุดแข็งความเป็นตัวตนของสาขานั้นอย่างชัดเจน ยุคนี้ควรเลือกเรียนที่เราถนัดและเอาไปใช้งานได้จริง ผู้เรียนสามารถหาความรู้ได้จากโลกออนไลน์แบบฟรี ๆ ได้เยอะแยะมากกมาย รายวิชาบางรายวิชาที่หาได้โลกออนไลน์ควรลดลง แล้วก็มีสอนในรายวิชาที่โลกออนไลน์สอนไม่ได้   จำนวนประชากรนักเรียนเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งที่ทำให้จำนวนนักศึกษาสมัครเข้าเรียนลดลง แต่หากหลักสูตรหรืออาจารย์ในหลักสูตรไม่ปรับตัวรองรับกับ NEW NORMAL ในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบททางธุรกิจอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไป ก็คงเลี่ยงไม่ได้ที่จำนวนนักศึกษาในหลักสูตรจะลดลง และค่อย ๆ ทยอยปิดหลักสูตรไปในที่สุด  

Facebook Comments
error: Content is protected !!