fbpx

FOODPRO Academy

Your Partner for Food Industry

May 19, 2021 / by

การจัดทำ Food Defense Plan ตาม FSMA อเมริกา

     การกำหนดกลยุทธ์รองรับเพื่อปกป้องกันการปลอมปนอาหารโดยจงใจ(Mitigation Strategies to Protect Food Against Intentional     Adulteration) เป็นอีก 1 ระเบียบที่สำคัญภายใต้กฎหมาย Food Safey Modernization Act ที่ผู้ส่งออกอาหารและเครื่องดื่มไปสหรัฐอเมริกาต้องปฏิบัตตามข้อกำหนด โดยต้องมีการประเมินจุดเสี่ยงหรือช่องโหว่ที่ผู้ไม่ประสงค์ดีจะเข้าถึงกระบวนการขั้นตอนการผลิตที่มีโอกาสปลอมปนอันตรายลงไปในสินค้าด้วยความจงใจได้ และจัดทำแผนการปกป้องอาหาร       จากระเบียบว่าด้วยการควบคุมเชิงป้องกันสำหรับอาหารมนุษย์ (Preventive…

May 12, 2021 / by

ศูนย์ช่วยเหลือเพื่อส่งออกอาหารไปสหรัฐอเมริกา

FOODPRO Assistance for Exporting Food to United States การผลิตอาหารและเครื่องดื่มเพื่อส่งออกไปยังตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเรื่องที่ท้าทายผู้ผลิตอาหารในประเทศไทยเป็นอย่างมาก เพราะมีรายละเอียดของข้อหนดของหน่วยงานต่าง ๆ ของสหรัฐอเมริกาเช่น U.S. FDA ที่กำกับดูแลเพื่อคุมครองผู้บริโภคภายในประเทศ รวมทั้งการขายในแพลทฟอร์มออนไลน์เช่น AMAZON ผู้ขายที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของ U.S. FDA ก็อาจเจอปัญหาไม่สามารถนำสินค้าเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ แต่หากผู้ส่งออกปฏิบัติถูกต้องสอดคล้องตามกฎระเบียบก็สามารถส่งออกได้…

May 19, 2020 / by

ลงทะเบียนอบรมการจัดทำ Food Defense Plan ฟรี (ขณะนี้ปิดรับสมัครแล้ว)

     การกำหนดกลยุทธ์รองรับเพื่อปกป้องกันการปลอมปนอาหารโดยจงใจ(Mitigation Strategies to Protect Food Against Intentional     Adulteration) เป็นอีก 1 ระเบียบที่สำคัญภายใต้กฎหมาย Food Safey Modernization Act ที่ผู้ส่งออกอาหารและเครื่องดื่มไปสหรัฐอเมริกาต้องปฏิบัตตามข้อกำหนด โดยต้องมีการประเมินจุดเสี่ยงหรือช่องโหว่ที่ผู้ไม่ประสงค์ดีจะเข้าถึงกระบวนการขั้นตอนการผลิตที่มีโอกาสปลอมปนอันตรายลงไปในสินค้าด้วยความจงใจได้ และจัดทำแผนการปกป้องอาหาร       จากระเบียบว่าด้วยการควบคุมเชิงป้องกันสำหรับอาหารมนุษย์ (Preventive…

บริการฝึกอบรม/คำปรึกษา

ติดต่อสอบถาม

โปรดกรอกแบบฟอร์ม
Contact 3
Sending
error: Content is protected !!