fbpx

FOODPRO Academy

Your Partner for Food Industry

March 10, 2017 / by

หมวดการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพ

การจัดอบรมภายใน : หมวดการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอาหาร   การบริหารจัดการอุตสาหกรรมอาหาร ที่ประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีพื้นฐานที่หลากหลาย การผลิตอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารยังคงใช้แรงงานเป็นหลักในการจัดเตรียมวัตถุดิบในการแปรรูป ในขณะที่ขั้นตอนการบรรจุ ฆ่าเชื้อหรือควบคุมการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์นั้นจำเป็นต้องใช้บุคลาการทีมีพื้นความรู้ทางวิศวกรรม วิทยศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ต้องประยุกต์ใช้ความรู้และวิธีแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับการตลาด และบริบทของธุรกิจ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ แนวคิด การบริหารจัดการ เพื่อนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตโดยรวมขององค์ได้อย่างยั่งยืนยังเป็นสิ่งสำคัญ ที่บุคลาการควรได้รับการพัฒนา Food Pro Training Academy ได้พัฒนาหลักสูตรในการบริหารจัดการโดยเน้นการแก้ปํญหาจากบริบทของอุตสาหกรรมอาหารมาถ่ายทอดให้กับบุคคลากร…

error: Content is protected !!