fbpx

FOODPRO Academy

Your Partner for Food Industry

March 10, 2017 / by

หมวดการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพ

การจัดอบรมภายใน : หมวดการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอาหาร   การบริหารจัดการอุตสาหกรรมอาหาร ที่ประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีพื้นฐานที่หลากหลาย การผลิตอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารยังคงใช้แรงงานเป็นหลักในการจัดเตรียมวัตถุดิบในการแปรรูป ในขณะที่ขั้นตอนการบรรจุ ฆ่าเชื้อหรือควบคุมการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์นั้นจำเป็นต้องใช้บุคลาการทีมีพื้นความรู้ทางวิศวกรรม วิทยศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ต้องประยุกต์ใช้ความรู้และวิธีแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับการตลาด และบริบทของธุรกิจ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ แนวคิด การบริหารจัดการ เพื่อนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตโดยรวมขององค์ได้อย่างยั่งยืนยังเป็นสิ่งสำคัญ ที่บุคลาการควรได้รับการพัฒนา Food Pro Training Academy ได้พัฒนาหลักสูตรในการบริหารจัดการโดยเน้นการแก้ปํญหาจากบริบทของอุตสาหกรรมอาหารมาถ่ายทอดให้กับบุคคลากร…

March 7, 2017 / by

PCQI Plus 1: การปฏิบัติและการจัดการโซ่อุปทานอาหารอย่างปลอดภัย (Safe Food Supply Chain Practice & Management)

ด้วยบริบทการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารที่เปลี่ยนไปมากในปัจจุบัน ทั้งการจัดหา การขนถ่าย การผลิต การบรรจุสินค้า การจัดเก็บสินค้า การกระจายสินค้าที่อาจไม่ได้ทำให้เสร็จสมบูรณ์ได้ในสถานที่เดียวเช่นในอดีต แนวคิดการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานรวมถึงตัวอย่างที่มีการเรียนการสอน การอบรมในปัจจุบันก็นำมาประยุกต์กับการปฏิบัตของอุตสาหกรรมอาหารได้ยากหากละเลยปัจจัยสำคัญที่เป็นลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมอาหารเพราะทั้งวัตถุดิบ ส่วนผสม รวมทั้งสินค้าสำเร็จรูปต่างก็มีความเสี่ยงจากการเสื่อมคุณภาพระหว่างการจัดเก็บและขนส่ง การออกแบบการจัดกาารโซ่อุปทาน รวมทั้งการกำหนดวิธีการปฏิบัติงานตลอดจนการกำหนดตัววัดสมรรถนะของดำเนินงานจึงต้องพิจารณาทั้งประสิทธิภาพการดำเนินงาน และความเสี่ยงต่อคุณภาพสินค้า ให้เหมาะสมกับธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร การใช้ทรัพยกรต่างๆ ผู้ปฏิบัติงานต้องเข้าใจหลักการและวิธีการในการควบคุมการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดขณะเดียวกันก็ต้องให้สอดคล้องกับระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร เช่น GMP/HACCP BRC ISO 22000 หรือ…

error: Content is protected !!