fbpx
March 7, 2017 / by

PCQI Plus 1: การปฏิบัติและการจัดการโซ่อุปทานอาหารอย่างปลอดภัย (Safe Food Supply Chain Practice & Management)

ด้วยบริบทการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารที่เปลี่ยนไปมากในปัจจุบัน ทั้งการจัดหา การขนถ่าย การผลิต การบรรจุสินค้า การจัดเก็บสินค้า การกระจายสินค้าที่อาจไม่ได้ทำให้เสร็จสมบูรณ์ได้ในสถานที่เดียวเช่นในอดีต แนวคิดการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานรวมถึงตัวอย่างที่มีการเรียนการสอน การอบรมในปัจจุบันก็นำมาประยุกต์กับการปฏิบัตของอุตสาหกรรมอาหารได้ยากหากละเลยปัจจัยสำคัญที่เป็นลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมอาหารเพราะทั้งวัตถุดิบ ส่วนผสม รวมทั้งสินค้าสำเร็จรูปต่างก็มีความเสี่ยงจากการเสื่อมคุณภาพระหว่างการจัดเก็บและขนส่ง การออกแบบการจัดกาารโซ่อุปทาน รวมทั้งการกำหนดวิธีการปฏิบัติงานตลอดจนการกำหนดตัววัดสมรรถนะของดำเนินงานจึงต้องพิจารณาทั้งประสิทธิภาพการดำเนินงาน และความเสี่ยงต่อคุณภาพสินค้า ให้เหมาะสมกับธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร การใช้ทรัพยกรต่างๆ ผู้ปฏิบัติงานต้องเข้าใจหลักการและวิธีการในการควบคุมการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดขณะเดียวกันก็ต้องให้สอดคล้องกับระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร เช่น GMP/HACCP BRC ISO 22000 หรือ Preventive Controls for Human Food

วัตุประสงค์

  1. ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจกับบริบทการดำเนินงานโซ่อุปทานของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
  2. ให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการและวิธีการออกแบบและควบคุมการดำเนินงานโซ่อุปทานของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
  3. ให้ผู้เข้าอบรมออกแบบและกำหนดตัววัดสมรรถนะโซ่อุปทานที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและลดความเสี่ยงคุณภาพในโซ่อุปทานอาหาร

คณะวิทยากร

ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร และทีมงานคณะวิทยากร ผู้บริหารจากบริษัทภาคเอกชน ผู้มีประสบการณ์ตรงจากธุรกิจการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอาหาร

ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร

วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

Ph.D. (Industrial Engineering) Thesis: Risk Modelling of Agro-Industrial Supply Chain in Asian Countries

ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร มีประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานทั้งภาคอุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจโลจิสติกส์อาหาร เคยทำงานในฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิต ธุรกิจแปรรูปผักและผลไม้ บริษัทตลาดไทยพืชผล จำกัด ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป  บริษัทโคอ๊อฟฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Thai Delmar Co., Ltd) ฝ่ายปฏิบัติการโลจิสติกส์สำหรับคลังสินค้าอาหาร บริษัทไอดีเอสโลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น  LF Logistics Co., Ltd) มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน ควบคุมการดำเนินงานและการจัดทำระบบประกันคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหาร เป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการโซ่อุปทานและ โปรแกรมการจัดการความปลอดภัยอาหาร เคยเป็นวิทยากรหลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ ทั้ง In House และ Public Training อาทิ หลักสูตร การวางแผนการผลิตและการจัดการโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการโลจิสติกส์และคลังสินค้าอาหาร สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม วิทยากรหลักสูตร การจัดการตลาดและโลจิสติกส์สินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลักสูตรเทคนิคและเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงในอุตสาหกรรมผลิตและโซ่อุปทานอาหาร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงงานในอุตสาหกรรมอาหาร

นอกจากนี้ ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร เป็น Lead Instructor ที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานในกำกับ USFDA ในการเป็นวิทยากรจัดอบรมหลักสูตรทางด้านการจัดการความปลอดภัยอาหาร Preventive Controls for Human Food เพื่ออบรมขึ้นทะเบียนผู้เข้าอบรมเป็น PCQI ตามกฎหมาย Food Safety Modernization สหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน เป็นอาจารย์กลุ่มความปลอดภัยอาหารและวิศวกรรมการจัดการอุตสหกรรมอาหาร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และกรรมการบริหารสมาคมสหกิจศึกษาไทย

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้บริหาร หัวหน้างาน ฝ่ายผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายโลจิสติกส์ และผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลาการอบรม  

1 วัน (08:30- 17:00)

กำหนดวันอบรม  กรณี Public Training ติดตามประกาศหน้าเว็บ หรือกรณี In-House Traing ตามบริษัทรับการอบรมกำหนด

จำนวนผู้เข้าอบรม

25 คน

วิธีการสมัคร : กรอกแบบฟอร์มสมัครตามแบบฟอร์มด้านล่าง

ติดต่อสอบถามสมัครเข้าอบรม หรือติดต่อขอใบเสนอราคา (Quotation) รับบริการอบรมแบบ In House Training  (หลักสูตรนี้รับจัดอบรม In House Training ตั้งแต่ 5  คนขึ้นไป) การอบรมพนักงานทั้งแบบ Public Training และแบบ In-House Training หลักสูตรนี รับสิทธิอบรมหลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food อัตราพิเศษ


บริษัทฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 47
ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ทรศัพท์ +662-119-512-9,
มือถือ+668-14285999
ฟกซ์ +662-686-343-3
E-mail: info@foodpro.co.th
LINE ID: foodpro


    
     
   

แบบฟอร์มสำรองที่นั่งการอบรมหลักสูตร  PCQI PLUS 1 การปฏิบัติและการจัดการโซ่อุปทานอาหารอย่างปลอดภัย (Safe Food Supply Chain Practice and Management)

 สมัครอบรมหลักสูตร PCQI Plus คน หลักสูตรไหนก็ได้ รับสิทธิสมัครอบรมหลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food จัดวันที่ 26- 28 เมษายน 2560  ฟรี

Facebook Comments
error: Content is protected !!