หลักการและเหตุผล

ด้วยบริบทการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารที่เปลี่ยนไปมากในปัจจุบัน ทั้งการจัดหา การขนถ่าย การผลิต การบรรจุสินค้า การจัดเก็บสินค้า การกระจายสินค้าที่อาจไม่ได้ทำให้เสร็จสมบูรณ์ได้ในสถานที่เดียวเช่นในอดีต แนวคิดการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานรวมถึงตัวอย่างที่มีการเรียนการสอน การอบรมในปัจจุบันก็นำมาประยุกต์กับการปฏิบัตของอุตสาหกรรมอาหารได้ยากหากละเลยปัจจัยสำคัญที่เป็นลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมอาหารเพราะทั้งวัตถุดิบ ส่วนผสม รวมทั้งสินค้าสำเร็จรูปต่างก็มีความเสี่ยงจากการเสื่อมคุณภาพระหว่างการจัดเก็บและขนส่ง การออกแบบการจัดกาารโซ่อุปทาน รวมทั้งการกำหนดวิธีการปฏิบัติงานตลอดจนการกำหนดตัววัดสมรรถนะของดำเนินงานจึงต้องพิจารณาทั้งประสิทธิภาพการดำเนินงาน และความเสี่ยงต่อคุณภาพสินค้า ให้เหมาะสมกับธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร การใช้ทรัพยกรต่างๆ ผู้ปฏิบัติงานต้องเข้าใจหลักการและวิธีการในการควบคุมการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดขณะเดียวกันก็ต้องให้สอดคล้องกับระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร เช่น GMP/HACCP BRC ISO 22000 หรือ Preventive Controls for Human Food

 

วัตุประสงค์

  1. ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจกับบริบทการดำเนินงานโซ่อุปทานของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
  2. ให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการและวิธีการออกแบบและควบคุมการดำเนินงานโซ่อุปทานของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
  3. ให้ผู้เข้าอบรมออกแบบและกำหนดตัววัดสมรรถนะโซ่อุปทานที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและลดความเสี่ยงคุณภาพในโซ่อุปทานอาหาร

 

คณะวิทยากร

ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร และทีมงาน

ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร

วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

Ph.D. (Industrial Engineering) Thesis: Risk Modelling of Agro-Industrial Supply Chain in Asian Countries

ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร มีประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานทั้งภาคอุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจโลจิสติกส์อาหาร เคยทำงานในฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิต ธุรกิจแปรรูปผักและผลไม้ บริษัทตลาดไทยพืชผล จำกัด ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป  บริษัทโคอ๊อฟฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Thai Delmar Co., Ltd) ฝ่ายปฏิบัติการโลจิสติกส์สำหรับคลังสินค้าอาหาร บริษัทไอดีเอสโลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น  LF Logistics Co., Ltd) มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน ควบคุมการดำเนินงานและการจัดทำระบบประกันคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหาร เป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการโซ่อุปทาน(ด้าน sourcing) และ โปรแกรมการจัดการความปลอดภัยอาหาร เคยเป็นวิทยากรหลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ ทั้ง In House และ Public Training อาทิ หลักสูตร การวางแผนการผลิตและการจัดการโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการโลจิสติกส์และคลังสินค้าอาหาร สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม วิทยากรหลักสูตร การจัดการตลาดและโลจิสติกส์สินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลักสูตรเทคนิคและเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงในอุตสาหกรรมผลิตและโซ่อุปทานอาหาร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงงานในอุตสาหกรรมอาหารภายใต้โครงการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษามากว่า 30 โครงการ

นอกจากนี้ ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร เป็น Lead Instructor ที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานในกำกับ USFDA ในการเป็นวิทยากรจัดอบรมหลักสูตรทางด้านการจัดการความปลอดภัยอาหาร Preventive Controls for Human Food เพื่ออบรมขึ้นทะเบียนผู้เข้าอบรมเป็น PCQI ตามกฎหมาย Food Safety Modernization สหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน เป็นรองคณบดีและอาจารย์กลุ่มความปลอดภัยอาหารและวิศวกรรมการจัดการอุตสหกรรมอาหาร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และกรรมการบริหารสมาคมสหกิจศึกษาไทย

 

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้บริหาร หัวหน้างาน ฝ่ายผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายโลจิสติกส์ และผู้สนใจทั่วไป

 

ระยะเวลาการอบรม  

1 วัน (08:30- 17:00)

 

กำหนดวันอบรม  

12 พฤษภาคม 2560

กำหนดลงทะเบียน 

8 มีนาคม – 7 เมษายน 2560

จำนวนผู้เข้าอบรม

25 คน

สถานที่จัดอบรม     

โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23 แขวงตลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ ฯ (บีทีเอส สถานีอโศก หรือ MRT สถานีสุขุมวิท)

 

อัตราค่าลงทะเบียน

6900 บาท/ท่าน

ติดต่อสอบถามสมัครเข้าอบรม หรือติดต่อรับบริการอบรมแบบ In House Training

หลักสูตรนี้รับจัดอบรม In House Training ตั้งแต่ 5  คนขึ้นไป

วรฉัตร (พลอย) เจ้าหน้าที่อำนวยการฝึกอบรม 
บริษัทฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด 
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 47
ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
ทรศัพท์ +662-119-512-9,
มือถือ+669-4-493-6342 
แฟกซ์ +662-686-343-3
E-mail: info@foodpro.co.th 
LINE ID: foodpro