การอบรม PCQI Training Course: FSPCA Preventive Controls for Human Food ตามกฎหมาย FSMA สหรัฐอเมริกา

หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food  เป็นหลักสูตรมาตรฐานที่พัฒนาโดย Food Safety Preventive Controls Alliance (FSPCA) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (US FDA) และสถาบันความปลอดภัยทางอาหารและสุขภาพ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอิลินอย ซึ่งเป็นหลักสูตรมาตรฐานหลักสูตรเดียวในปัจจุบันที่ทาง  US FDA รับรองให้เป็นหลักสูตรมาตรฐานเพื่ออบรมรับรองคุณสมบัติผู้เข้าอบรมเป็น PCQI ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา

คณะวิทยากร

วิทยากรฝึกอบรมประกอบด้วย ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร รองคณบดีและอาจารย์กลุ่มความปลอดภัยอาหารและวิศวกรรมการรจัดการอุตสาหกรรมอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยากรที่ขึ้นทะเบียนเป็น  Lead Instructor กับ  FSPCA หน่วยงานในกำกับของ US FDA ด้วยประสบการณ์ทำงานในภาคอุตสาหกรรมอาหารหลายปีก่อนมาเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการความปลอดภัยอาหาร วิทยากรหลักสูตร Safe Food Supply Chain Practice และอาจารย์ในมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน

นอกจากนี้ยังประกอบด้วยทีมวิทยากรมากประสบการณ์ในการจัดทำระบบประกันคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหารทั้งจากภาครัฐและเอกชน ร่วมบรรยาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ได้แก่

รศ.ดร. ไพรัตน์ โสภโณดร อดีตคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร.เกตตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คุณณิชชามณ ธนาโชติลภัส ผู้อำนวยการประกันคุณภาพ บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

วัตถุประสงค์หลักสูตร

 1. เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอาหารให้มีความรู้ความเข้าใจการจัดทำ  Food Safety Plan ตามข้อกำหนด Food Safety Modernization Act สหรัฐอเมริกา
 2. รับรองคุณสมบัติผู้เข้าอบรมเป็น PCQI (Preventive Controls Qualified Individual )  ตามข้อกำหนด Food Safety Modernization Act สหรัฐอเมริกา (รับ Certificate รับรองคุณสมบัติเป็น PCQI จาก หน่วยงานในกำกับ USA FDA สหรัฐอเมริกา)

หลักการและเหตผล

ตามที่องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (U.S. Food and Drug Administration: USFDA) ได้ประกาศกฎหมายการปรับปรุงความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety Modernization Act: FSMA) ได้กำหนดให้ผู้ประกอบการผลิตและแปรรูปปรับเปลี่ยนการปฏิบัติด้านการวิเคราะห์อันตรายและการควบคุมจุดวิกฤติ (Hazard Analysis and Critical Control Point: HACCP) ไปสู่หลักปฏิบัติ “การวิเคราะห์อันตรายและการควบคุมเชิงป้องกันบนพื้นฐานของการประเมินความเสี่ยง” (Hazard Analysis and Risk-Based Preventive Control: HARPC) เพื่อลดเหตุหรือปัจจัยของความเสี่ยงในกระบวนการผลิต และกำหนดให้มีผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรองคุณสมบัติเป็น Preventive Control Qualified Individual (PCQI) เป็นผู้ควบคุมการจัดทำและบังคับใช้แผนงานด้านความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Plan)

เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอาหารให้มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด Food Safety Modernization Act สหรัฐอเมริกา และช่วยส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทย  บริษัทฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด ด้วยความร่วมมือการบริการทางวิชาการกับ โปรแกรมวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ โปรแกรมวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  และการสนับสนุนจาก สำนักงาคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช)  จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออก หลักสูตร “FSPCA Preventive Controls for Human Food ”  ซึ่งปัจจุบันจัดไปแล้วทั้งหมด 3 รุ่น  ดังตัวอย่างผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานต่างด้านล่าง

รูปแบบการฝึกอบรม

การฝึกอบรมประกอบด้วยการบรรยาย การทำ workshop เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำ Food Safety Plan ได้จริง มีการนำเสนอผลงานและอภิปรายร่วมกัน

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม


– มีความรู้ทางจุลชีวิทยาทางอาหารและความปลอดภัยทางอาหารหรือ

– ผ่านการฝึกอบรม หรือมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับ GMP/HACCP หรือ ISO 22000

ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

– เอกสารคู่มือประกอบการปฏิบัติการของ PCQI (ภาษาอังกฤษ)
– เอกสารการอบรม/เอกสารแบบฝึกหัด (ภาษาอังกฤษ)
– ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองคุณสมบัติเป็น PCQI จาก The Food Safety Preventive Controls Alliance (FSPCA) ซึ่งลงนามโดยตัวแทนจาก 3 หน่วยงานประกอบด้วย (1) The Illinois Institute of Technology’s Institute for Food Safety and Health (IIT IFSH), USA,  (2)  International Food Protection Training Institute (IFPI) (3) Association of Food and Drug

กำหนดจัดอบรมครั้งต่อไป

วันที่จัดอบรม   19 – 21 เมษายน 2560

สถานที่จัดอบรม     โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23 กรุงเทพ ฯ

กำหนดการรับสมัคร      6 – 31 มีนาคม 2560

อัตราค่าลงทะเบียน      12,900 บาท ต่อท่าน (รวมทุกอย่างแล้ว)

ชำระภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ลงทะเบียน 6 ท่านชำระเพียง 5 ท่าน (มา 6 จ่าย 5) หรือ

ชำระภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ลงทะเบียน 10 ท่านชำระเพียง 8 ท่าน (มา 10 จ่าย 8)

ชำระค่าลงทะเบียนหลังวันที่ 31 มีนาคม 2560  อัตราค่าลงทะเบียน  15,000 บาท ต่อท่าน

คลิกเพื่อสมัครสำรองที่นั่ง (ท่านจะได้รับใบแจ้งชำระเงิน Invoice หลังได้รับยืนยันการเข้าอบรม) ท่านยังสมัครไม่ได้ในขณะนี้ เริ่่มรับสมัครสำรองที่นั่งตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2560

ติดต่อสอบถามสมัครเข้าอบรม หรือติดต่อรับบริการอบรมแบบ In House Training

รับจัดอบรม In House Training ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

วรฉัตร (พลอย) เจ้าหน้าที่อำนวยการฝึกอบรม 
บริษัทฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด 
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 47
ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
ทรศัพท์ +662-119-512-9,
มือถือ+669-4-493-6342 
แฟกซ์ +ุุ662-686-343-3
E-mail: info@foodpro.co.th 
LINE ID: foodpro

รายละเอียดเนื้อหาและกำหนดการฝึกอบรม

วันแรกของการฝึกอบรม

 • Chapter 1: Introduction to Course and Preventive Controls
 • Chapter 2: Food Safety Plan Overview
 • Chapter 3: Good Manufacturing Practices and Other Prerequisite Programs
 • Chapter 4: Biological Food Safety Hazards
 • Chapter 5: Chemical, Physical and Economically Motivated Food Safety Hazards

วันที่สองของการฝึกอบรม

 • Chapter 6: Preliminary Steps in Developing a Food Safety Plan
 • Chapter 7: Resources for Food Safety Plans
 • Chapter 8: Hazard Analysis and Preventive Controls Determination
 • Chapter 9: Process Preventive Controls
 • Chapter 10: Food Allergen Preventive Controls
 • Chapter 11: Sanitation Preventive Controls
 • Chapter 12: Supply‐chain Preventive Controls

วันที่สามของการฝึกอบรม

 • Chapter 13: Verification and Validation Procedures
 • Chapter 14: Record-keeping Procedures
 • Chapter 15: Recall Plan
 • Chapter 16: Regulation Overview – cGMP, Hazard Analysis, and Risk‐Based Preventive Controls for Human Food
 • Group Presentation and Discussion

ผู้เข้าการอบรมรุ่นที่ 3 (27 ก.พ -1 มี . ค. 60)