June 22, 2018 / by

อบรม PCQI: Preventive Controls for Human Food 18 – 20 ก.ค. 61 จัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23 [บรรยายไทย]

 .

 

 เลื่อนลงดูรายละเอียด และ กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าอบรมด้านล่างของหน้านี้

สถานที่จัดอบรม โรงแรมจัสมินซิตี้กรุงเทพ ท่านสามารถเดินทาง BTS ลงสถานี อโศก หรือ MRT สถานที สุขุมวิท หากเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวท่านสามารถนำรถไปจอดที่จอดรถของโรงแรมได้

ดาวน์โหลดโบรชัวร์รายละเอียด กำหนดการฝึกอบรม Preventive Controls for Human Food 18-20 ก.ค. 61

หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food  เป็นหลักสูตรมาตรฐานที่พัฒนาโดย Foo Safety Preventive Controls Alliance (FSPCA) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (US FDA) และสถาบันความปลอดภัยทางอาหารและสุขภาพ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอิลินอย ซึ่งเป็นหลักสูตรมาตรฐานหลักสูตรเดียวในปัจจุบันที่ทาง  US FDA รับรองให้เป็นหลักสูตรมาตรฐานเพื่ออบรมรับรองคุณสมบัติผู้เข้าอบรมเป็น PCQI ตามกฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA) สหรัฐอเมริกา (เลื่อนดูรายละเอียด และ กรอกแบบฟอร์มสมัครเข้าอบรมด้านล่าง)

คณะวิทยากร

วิทยากรฝึกอบรมประกอบด้วย ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร กลุ่มความปลอดภัยอาหารและวิศวกรรมการรจัดการอุตสาหกรรมอาหาร (Food Safety and Food Industrial Management Engineering) คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยากรที่ขึ้นทะเบียนเป็น  Lead Instructor กับ  FSPCA หน่วยงานในกำกับของ US FDA ด้วยประสบการณ์ทำงานในภาคอุตสาหกรรมอาหารหลายปีก่อนมาเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการความปลอดภัยอาหาร วิทยากรหลักสูตร Safe Food Supply Chain Practice และอาจารย์ในมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน เป็นวิทยากรอบรม PCQI รุ่นที่ 1 (พ.ย.59)   PCQI รุ่นที่ 2   (ม.ค.60) PCQI รุ่นที่ 3   (มี ค.60)  รุ่นที่ 4   (เม.ย.60)  รุ่นที่ 5   (ก.ค.60) รุ่นที่ 6 (ก.ค. 60)  รุ่นที่ 7 (ก.ค. 60 ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน) รุ่นที่ 8 (ส.ค.60)  รุ่นที่ 9 (ก.ย. 60) รุ่นที่ 10  (30 ต.ค. – 1 พ.ย. 60) รุ่นที่ 11 (13-15 ธ.ค 60) รุ่นที่ 12 (16-18 ม.ค 61) รุ่นที่ 13 (29-31 ม.ค. 61) รุ่นที่ 14 (26-28 มี.ค. 61)  รุ่นที่ 15 (23-25 พ.ค. 61) รุ่นที่ 16 (20-22 มิ.ย.  61) โดยดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร ยังเป็น FSPCA Lead Instructor สำหรับหลักสูตร FSPCA Foreign Supplier Verification Program (FSVP)  อีกด้วย

นอกจากนี้ยังประกอบด้วยทีมวิทยากร รศ.ดร. ไพรัตน์ โสภโณดร อดีตคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้บริหารฝ่ายประกันคุณภาพโรงงานอุตสาหกรรมอาหารร่วมอภิปรายแชร์ประสบการณ์

วัตถุประสงค์หลักสูตร

 1. เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอาหารให้มีความรู้ความเข้าใจการจัดทำ  Food Safety Plan ตามข้อกำหนด Food Safety Modernization Act สหรัฐอเมริกา
 2. รับรองคุณสมบัติผู้เข้าอบรมเป็น PCQI (Preventive Controls Qualified Individual )  ตามข้อกำหนด Food Safety Modernization Act สหรัฐอเมริกา (รับ Certificate รับรองคุณสมบัติเป็น PCQI จาก หน่วยงานในกำกับ USA FDA สหรัฐอเมริกา)

 

หลักการและเหตผล

ตามที่องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (U.S. Food and Drug Administration: USFDA) ได้ประกาศกฎหมายการปรับปรุงความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety Modernization Act: FSMA) ได้กำหนดให้ผู้ประกอบการผลิตและแปรรูปปรับเปลี่ยนการปฏิบัติด้านการวิเคราะห์อันตรายและการควบคุมจุดวิกฤติ (Hazard Analysis and Critical Control Point: HACCP) ไปสู่หลักปฏิบัติ “การวิเคราะห์อันตรายและการควบคุมเชิงป้องกันบนพื้นฐานของการประเมินความเสี่ยง” (Hazard Analysis and Risk-Based Preventive Control: HARPC) เพื่อลดเหตุหรือปัจจัยของความเสี่ยงในกระบวนการผลิต และกำหนดให้มีผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรองคุณสมบัติเป็น Preventive Control Qualified Individual (PCQI) เป็นผู้ควบคุมการจัดทำและบังคับใช้แผนงานด้านความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Plan)

เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอาหารให้มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด Food Safety Modernization Act สหรัฐอเมริกา และช่วยส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทย  บริษัทฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด ด้วยความร่วมมือหน่วยงานงานต่างๆ จัดดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออก หลักสูตร “FSPCA Preventive Controls for Human Food ”  ซึ่งปัจจุบันจัดไปแล้วทั้งหมด 14 รุ่น  ดังตัวอย่างผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ด้านล่าง

รูปแบบการฝึกอบรม

การฝึกอบรมประกอบด้วยการบรรยาย การทำ workshop เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำ Food Safety Plan ได้จริง มีการนำเสนอผลงานและอภิปรายร่วมกัน

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม


– มีความรู้ทางจุลชีวิทยาทางอาหารและความปลอดภัยทางอาหารหรือ

– ผ่านการฝึกอบรม หรือมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับ GMP/HACCP หรือ ISO 22000

ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

– เอกสารคู่มือประกอบการปฏิบัติการของ PCQI (ภาษาอังกฤษ)
– เอกสารการอบรม/เอกสารแบบฝึกหัด (ภาษาอังกฤษ)
– ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองคุณสมบัติเป็น PCQI จาก The Food Safety Preventive Controls Alliance (FSPCA) ซึ่งลงนามโดยตัวแทนจาก 3 หน่วยงานประกอบด้วย (1) The Illinois Institute of Technology’s Institute for Food Safety and Health (IIT IFSH), USA,  (2)  International Food Protection Training Institute (IFPI) (3) Association of Food and Drug

กำหนดจัดอบรม PCQI : 18-20 กรกฎาคม 2561

สถานที่จัดอบรม โรงแรมจัสมินซิตี้ กรุงเทพ ฯ สุขุมวิท 23
ค่าลงทะเบียนปกติท่านละ 15,000 บาท
พิเศษเมื่อชำระเงินภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561
ค่าลงทะเบียนอัตราพิเศษท่านละ 12,900 บาท* (ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว และ สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้อีก 3%)
สมัคร 2 ท่าน อัตราพิเศษท่านละ 12,000 บาท* (ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว และ สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้อีก 3%)
สมัคร 3 ท่านขึ้นไปอัตราพิเศษท่านละ 10,000 บาท* (ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว และ สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้อีก 3%)

ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว และ สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้อีก 3%

ปิดรับชำระเงินอัตราค่าลงทะเบียนโปรโมชั่น วันที่ 13 มิถุนายน 2561

ปิดรับชำระเงินอัตราค่าลงทะเบียนอัตราปกติ 19 มิถุนายน 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วน อภิชาติ (วัน) 0929745576
หรือพิพัฒน์ สำนักงานสาทร
Food Pro Academy
บริษัทฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 47
ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-119-512-9 / แฟกซ์ 02-6863-433
โทรศัพท์มือถือ 081-428-599-9
E-mail: info@foodpro.co.th/academyfoodpro.@gmail.com

อัตราค่าลงทะเบียนนี้ รวมค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ อาหารว่าง 6 มื้อ ค่าเอกสารคู่มือ ค่าเอกสารแบบฝึกหัก ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระกับทาง USA และใช้จ่ายอื่นๆทุกอย่างแล้วท่านไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

หากไม่ได้รับอีเมลล์ยืนยัน/invoice หลังกรอกแบบฟอร์มไปแล้วเกิน 12 ชั่วโมงโปรดแจ้ง สำนักงานบริการ 02-1195129/081-4285999 email: info@foodpro.co.th

โปรดกรอกแบบฟอร์ด้านล่างนี้เพื่อสมัครอบรมหลักสูตร  PCQI Trainig Course FSPCA Preventive Controls for Human Food 18-20 กรกฎาคม  61  โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23  กรุงเทพ 

หากมีปัญหากรอกแบบฟอร์มแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-1195129 หรือ LINE ID:  @foodpro

Request information in English Click

สนใจ In House Training โปรดคลิก กรอกรายละเอียดเพื่อขอใบเสนอราคา 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วน

 

อภิชาติ (วัน) 0929745576ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
พิพัฒน์ เสธกุล
FOODPRO Academy 

บริษัทฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 47
ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ สายตรงข้อมูลหลักสูตร  02-107-111-4  (จันทร์ ถึง ศุกร์ 8.00 - 20. 00 น.)
สำนักงาน 02-119-512-9  (จันทร์ ถึง ศุกร์ 8.30 - 17. 30 น.)
มือถือ  081-428-5999
แฟกซ์ +662-686-3433
E-mail: info@foodpro.co.th/office@jobfoods.com
LINE ID: @foodpro

  ภาพบรรยากาศการอบรม PCQI รุ่นที่  1 – รุ่นที่ 10 


   

ดูภาพบรรยากาศการอบรม PCQI หรือ หลักสูตรอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/foodprofessional

รายละเอียดเนื้อหาและกำหนดการฝึกอบรม

วันแรกของการฝึกอบรม 18 กรกฎาคม 2561

08.30-09.00 ลงทะเบียน

9.00-17.00

 • Chapter 1: Introduction to Course and Preventive Controls
 • Chapter 2: Food Safety Plan Overview
 • Chapter 3: Good Manufacturing Practices and Other Prerequisite Programs
 • Chapter 4: Biological Food Safety Hazards
 • Chapter 5: Chemical, Physical and Economically Motivated Food Safety Hazards

วันที่สองของการฝึกอบรม 19 กรกฎาคม 2561

09.00 – 17.00

 • Chapter 6: Preliminary Steps in Developing a Food Safety Plan
 • Chapter 7: Resources for Food Safety Plans
 • Chapter 8: Hazard Analysis and Preventive Controls Determination
 • Chapter 9: Process Preventive Controls
 • Chapter 10: Food Allergen Preventive Controls
 • Chapter 11: Sanitation Preventive Controls
 • Chapter 12: Supply‐chain Preventive Controls

วันที่สามของการฝึกอบรม 20 กรกฎาคม 2561

09.00 -16.30

 • Chapter 13: Verification and Validation Procedures
 • Chapter 14: Record-keeping Procedures
 • Chapter 15: Recall Plan
 • Chapter 16: Regulation Overview – cGMP, Hazard Analysis, and Risk‐Based Preventive Controls for Human Food
 • Group Presentation and Discussion

ตัวอย่างหน่วยงานที่ส่งบุคคลากรเข้าอบรมหลักสูตร

FSPCA Preventive Controls for Human Food

ขอบพระคุณทุกองค์กร ทุกบริษัท และทุกสถาบันการศึกษาที่มอบความไว้วางใจกับ

FOODPRO ACADEMY

โบชัวร์รายละเอียดโครงการ Preventive Controls for Human Food 18-20 ก.ค. 61

A sample of companies that employees registered for PCQI training course “Preventive Controls for Human Food”

 

Chotiwat Manufaturing Co.,Ltd., Songkhla, Thailand

http://www.chotiwat.com/event.php

 

Bangkok Produce Merchandising Public Company Limited, Bangkok, Thailand

http://www.cpfworldwide.com/

 

PTT Public Co.,Ltd. Bangkok

http://www.cafe-amazon.com/th/index.aspx

 

Prime Products Industry Co.,Ltd. Chonburi, Thailand

http://www.primeproducts.co.th/

 

Quality Vision (Thailand) Co., Ltd. Samut Prakarn, Thaialnd

 

ATP PRODUCTS Co.,Ltd., Chainrai, Thailand

 

Thaksin University, Pattalung, Thailand

www.tsu.ac.th

 

Prince of Songkla University Surat Thani Campus, Surat Thani, Thailand

http://www2.surat.psu.ac.th/

 

Prince of Songkla University Hat Yai Campus, Songkhla, Thailand

http://www.psu.ac.th/th/

 

Kuang Pei San Food Products Public Company , Trang, Thailand

http://www.pumpuibrand.com/

 

K.R.S. Spicy Food Co.,Lt., Pathum Thani, Thailand

http://www.krsspicyfood.com/

 

Chanthaburi Global Foods Co.,Ltd. Chanthburi, Thailand

http://www.cgfreezedry.com/index.php/th/

 

Thai Coconut (Public) Co.,Ltd.

http://www.thaicoconut.com/

 

Smile Bull marketing Co.,Ltd.

 

Chef’s Choice Foods Manufacturer Co., Ltd.

www.chefschoicefoods.com/

 

King Mongkut’s University of Technology North Bangkok

www.kmutnb.ac.th

 

DKSH (Thailand) Co.,Ltd.

http://dksh.com/

 

Pantainorasingh Manufacturer Co., Ltd.

http://www.pantainorasingh.com/

Facebook Comments

LEAVE A COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!