fbpx
March 20, 2023 / by

อบรม FSPCA Preventive Control for Human Food 1 วัน

กำหนดอบรมครั้งต่อไป เสาร์ที่ 1 เมษายน 2566

การอบรมใช้เวลา 1 วัน 8 ชั่วโมง แบบออนไลน์ ภาษาไทย

การผลิตอาหารและเครื่องดื่มเพื่อส่งออกไปยังตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเรื่องที่ท้าทายผู้ผลิตอาหารในประเทศไทย เพราะมีรายละเอียดของข้อหนดของหน่วยงานต่าง ๆ ของสหรัฐอเมริกาเช่น U.S. FDA ที่กำกับดูแลเพื่อคุมครองผู้บริโภคภายในประเทศ รวมทั้งการขายในแพลทฟอร์มออนไลน์เ ผู้ขายที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของ U.S. FDA ก็อาจเจอปัญหาไม่สามารถนำสินค้าเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ แต่หากผู้ส่งออกปฏิบัติถูกต้องสอดคล้องตามกฎระเบียบก็สามารถส่งออกได้ เป็นการสร้างโอกาสสำคัญในการขยายตลาดสินค้าในตลาดสหรัฐอเมริกาได้ ศูนย์ช่วยเหลือเพื่อส่งออกอาหารไปสหรัฐอเมริกา FOODPRO Assistance for Exporting Food to United States (FAE) พร้อมสนับสนุนในความสำเร็จของท่านในการขยายคลาดสินต้าในสหรัฐอเมริกา

ศูนย์ช่วยเหลือเพื่อส่งออกอาหารไปสหรัฐอเมริกา จาก FOOPRO ให้คำปรึกษาและบริการจดทะเบียนโรงงานกับองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (U.S. FDA) การจดทะเบียน FCE การรับรองกระบวนการด้วย Process Authority (PA) ที่ขึ้นทะเบียนกับ U.S. FDA การจัดทำ Food Safety Plan ตามระเบียบ Preventive Controls for Human Food ตามระเบียบ Preventive Controls for Animal Food การจัดทำ Food Defense Plan ตามระเบียบ Mitigation Strategies to Protect Food Against Intentional Adulteration รวมทั้งการตรวจสอบความถูกต้องของฉลากสินค้าให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย การตรวจสอบส่วนผสมของสินค้าไม่เป็นสารหรือวัสดุต้องห้ามตามประกาศ U.S. FDA การแจ้ง Prior Notice ของ Shipment ให้ U.S. FDA ทราบ การจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ เพื่อรองรับการทวนสอบตามระเบียบ Foreign Supplier Verification Programs จาก FSVP Importer และการให้คำปรึกษาอื่น ๆ ภายใต้กฎหมาย Food Safety Modernization Act และระเบียบที่เกี่ยวข้องจาก  USDA เป็นต้น

กรณีต้องการจดทะเบียนโรงงานกับ U.S. FDA หรือรับบริการที่ปรึกษาเพื่อเตรียมการส่งสินค้าอาหารไปสหรัฐอเมริกา โปรดคลิกที่นี คลิกเพื่อไปยังหน้าศูนย์ช่วยเหลือเพื่อส่งออกไปสหรัฐอเมริกา

ต้องการรับบริการที่ปรึกษาคลิกที่นี่เพื่อไปยังหน้าศูนย์ช่วยเหลือเพื่อส่งออกอาหารไปสหรัฐอเมริกา

กรณีป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่ส่งออกสินค้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกามานานแล้ว การปรับตัวตามข้อกำหนดและกฎหมายใหม่ของประเทศสหรัฐอเมริกา ถือว่าไม่ได้เป็นเรื่องยากลำบากนัก เพราะมีทั้งองค์ความรู้และบุคลากรที่มีความรู้ประสบการณ์การผลิตอาหารส่งสามารถทำงานสอดรับประสานกันได้ทั้งฝ่ายตลาดต่างประเทศ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์​ ฝ่ายประกันคุณภาพ และฝ่ายผลิตในการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดทางกฎหมาย การรับบุคลากใหม่เข้าไปทำงานก็เรียนรู้จากรุ่นพี่ที่เคยทำกันมา บุคลากรน้องใหม่ก็ก็สามารรถเรียนรู้จากการถ่ายทอดกันภายในองค์กร ได้ แต่หากเป็นผู้ประกานขนาดเล็กที่เพิ่งจะเริ่มธุรกิจส่งออกอาหารไปยังตลาดประเทศสหรัฐอเมริกา อาจเกิดข้อสงสัยและความสับสนใด้ง่ายเพราะด้วยกฎระเบียบต่างๆ ตามข้อกำหนดของ องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกาหรือ U.S. FDA มีมีหลายระเบียบ มีรายละเอียดปลีกย่อยของแนวทางวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันตามประเภทของสินค้าที่ส่งไปจำหน่าย

FOODPRO ACADEMY เป็นผู้ให้บริการในการอบรมหลักสูตรต่างๆ รองรับการส่งออกสินค้าอาหารไปสหรัฐอเมริกา เช่น หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Animal Food, Food หลักสูตร FSPCA Foreogn Suuplier Verfication Program หลักสูตร FDA Labelling หลักสูตร Conducting Vulnerabilty Assesments และการจัดทำ Food Defense Plan ตามระเบียบ Mitigation Strategies to Protect Food Against Intentional Adulteration การให้บริการจีดทำเอกสารตามระเบียบ FSVP สำหรับผู้นำเข้า นอกจากนี้ร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศในการจัดอบรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรองรับการดำเนินงานตามระเบียบภายใต้กฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA) และเบียบอื่นๆ ของ U.S. FDA

ศูนย์ช่วยเหลือเพื่อส่งออกอาหารไปสหรัฐอเมริกา จาก FOOPRO ให้คำปรึกษาและบริการจดทะเบียนโรงงานกับองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (U.S. FDA) การจดทะเบียน FCE การรับรองกระบวนการด้วย Process Authority (PA) ที่ขึ้นทะเบียนกับ U.S. FDA การจัดทำ Food Safety Plan ตามระเบียบ Preventive Controls for Human Food ตามระเบียบ Preventive Controls for Animal Food การจัดทำ Food Defense Plan ตามระเบียบ Mitigation Strategies to Protect Food Against Intentional Adulteration รวมทั้งการตรวจสอบความถูกต้องของฉลากสินค้าให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย การตรวจสอบส่วนผสมของสินค้าไม่เป็นสารหรือวัสดุต้องห้ามตามประกาศ U.S. FDA การแจ้ง Prior Notice ของ Shipment ให้ U.S. FDA ทราบ การจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ เพื่อรองรับการทวนสอบตามระเบียบ Foreign Supplier Verification Programs จาก FSVP Importer และการให้คำปรึกษาอื่น ๆ ภายใต้กฎหมาย Food Safety Modernization Act และระเบียบที่เกี่ยวข้องจาก  USDA เป็นต้น

FOODPRO ได้ช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการได้ที่ไม่เคยได้ส่งออกสินค้าไปสหรัฐอเมริกามาก่อน ได้สามารถเริ่มส่งออกได้ พร้อมทั้งได้ให้บริการช่วยเหลือผู้ส่งออกเดิมที่ดำเนินการอยู่แล้วแต่มีปัญหาจากการประกาศใช้ระเบียบใหม่ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถส่งออกสินค้าอาหารและเครื่องดื่มไปสหรัฐอเมริกาได้อย่างราบรื่น และเป็นที่น่ายินดีที่ปัจจุบันผู้ประกอบการหลายรายเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่เริ่มต้นธุรกิจด้วยการพัฒนาสินค้าที่สร้างความแตกต่างในตลาด และผลิตส่งออกไปจำหน่ายตลาดสหรัฐอเมริกาได้

การส่งออกออกหารไปยังสหรัฐอเมิรกาที่ต้องเข้าเกณฑ์ระเบียบ Preventive Controls for Human Food ต้องการอบรมหลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food สามารถเลือกลงทะเบียนการอบรมตามรอบต่างๆได้ที่ลิงค์

คลิกเพื่อดูรายละเอียดรอบบออนไลน์ 3 วัน​

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดรอบอบรมในห้องปกติ 3 วัน ที่โรงแรมจัสมินซิตี้ กรุงเทพ

กรณีไม่มีเวลา ท่านสามารถอบรมกับวิทยากรที่ FOODPRO ACADEMY แบบ 1 วันได้ โดยต้องอบรมทั้งหมด 2 Part โดย Part แรกเป็นการเรียนแบบ Self Paced Learning เป็นเนื่อหา 16 Module ใช้เวลาอบรมเองตามที่สะดวก ใช้เวลาอบรมรวมประมาณ 12 ชั่วโมง ผู้เรียนสามารถวางแผนการเรียนได้ด้วยตัวเอง หลังจากลงทะเบียน Part 1 แล้วต้องเรียนให้เสร็จภายใน 6 เดือน ในส่วน Part I สามารถลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนกับทาง International Food Prection Training Institute ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับ U.S. FDA ได้โดยตรงเมื่อเรียน Part 1 แล้ว สามารถมาเรียน Part 2 ได้

คลิกทีนี่เพื่อลงทะเบียน Part I กรณีสงสัยสอบถามที่ LINE ID: @foodpro

เมื่อเรียน Part 1 เรียบร้อยแล้วสามารถสมัครเข้าเรียน Part 2 กับทาง FOODPRO ACADEMY ได้ ตามแบบฟอร์มด้านล่าง

วิทยากร

วิทยากรฝึกอบรมประกอบด้วย ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร  อาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง FSPCA Lead Instructor ภายใต้การกำกับ Food Safety Preventive Controls Alliance, Institute for Food Safety and Health, Illinois Institute of Technology, USA  ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของ US FDA

การศึกษา วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร-เทคโนโลยีอาหาร), วศ.ม.​(วิศวกรรมอุตสาหการ) Ph.D. (Industrial Engineering, Logistics and Supply Chain Management) ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาเอกเรื่อง การจัดการความเสี่ยงของโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเกษตรในประเทศเอเชีย (Risk Modelling of Agro-Industrial Supply Chain in Asian Countries) ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร  มีประสบการณ์ทำงานในภาคอุตสาหกรรมอาหารและโลจิสติกส์อาหารหลายปีก่อนมาเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการจัดการความปลอดภัยอาหาร การจัดการผลิตภาพ การวิเคราะห์รากเหง้าปัญหา(Root Cause Analysis) และแก้ปัญหาในระบบอุตสาหกรรม การประยุกต์ Lean-Six Sigma ในอุตสาหกรรมอาหาร การวางแผนพัฒนาและประเมิน Competencies  การวางเป้าหมายและการควบคุมการทำงานด้วยวิธี Objectives and Key Results (OKRs)  การจัดการความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในโซ่อุปทานอาหาร และอาจารย์ในมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน เป็นวิทยากรอบรม PCQI ไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 950 คนจากรุ่นที่ 1-รุ่นที่ 55  PCQI รุ่นที่ 1 (พ.ย.59)   PCQI รุ่นที่ 2   (ม.ค.60) PCQI รุ่นที่ 3   (มี ค.60)  รุ่นที่ 4   (เม.ย.60)  รุ่นที่ 5   (ก.ค.60) รุ่นที่ 6 (ก.ค. 60)  รุ่นที่ 7 (ก.ค. 60 ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน) รุ่นที่ 8 (ส.ค.60)  รุ่นที่ 9 (ก.ย. 60) รุ่นที่ 10  (30 ต.ค. – 1 พ.ย. 60) รุ่นที่ 11 (13-15 ธ.ค 60) รุ่นที่ 12 (16-18 ม.ค 61) รุ่นที่ 13 (29-31 ม.ค. 61) รุ่นที่ 14 (26-28 มี.ค. 61)  รุ่นที่ 15 (23-25 พ.ค. 61) รุ่นที่ 16 (20-22 มิ.ย.  61) รุ่นที่ 17  (18-20 ก.ค. 61) รุ่นที่ 18 ( 2-4 ส.ค.61)รุ่นที่ 19 ( 19-21 ก.ย.61) รุ่นที่ 20 (28-30 พ.ย. 61) รุ่นที่ 21 (6-8 ก.พ. 62) รุ่นที่ 22 (24-26 เม.ย. 62)  รุ่นที่ 23 (พ.ค. 62) รุ่นที่ 24 (26-28 มิ ย. 62) รุ่นที่ 25 (7-9 ส.ค. 62)  รุ่นที่ 26 (ก.ย. 62) รุ่นที่ 27 (ต.ค.62) รุ่นที่ 28 (ต.ค. 62) รุ่นที่ 29 (พ.ย. 62) รุ่นที่  30 (2-4 ธ.ค. 62) รุ่นที่ 31 (10-12 ธ.ค. 62) รุ่นที่ 32 (26-28 ก.พ. 63) รุ่นที่ 33 (5, 12, 19 เม.ย. 63)  รุ่นที่ 34 (22-24 เม.ย. 63)  รุ่นที่ 35 (มิ.ย 63) รุ่น 36 (ต.ค. 63) รุ่น 37 (25-27 พ.ย. 63) รุ่น 38 (3-5 ก.พ. 64) รุ่น 39  (30 มี.ค. – 1 เม.ย. 64) รุ่น 40 (26-28 พ.ค. 64) รุ่น 41 (2-4 ส.ค.64) รุ่นที่ 42 (29 ก.ย. – 1 ต.ค.64 ) รุ่นที่ 43 (ต ค- พ.ย. 64) รุ่นที่ 44 (29 พ.ย.-1 ธ.ค. 64) รุ่น 45 (31 ม.ค.-2 ก.พ. 65) รุ่น 46 (ก.พ. 65) รุ่นที่ 47 (มี.ค. 65) รุ่น 48 (มิ.ย. 65) รุ่นที่ 49 (31 ส.ค- 2 ก.ย. 65) รุ่น 50 ( ต.ค 65) รุ่น 51 (พ.ย. 65) รุ่น 52 (พ.ย. 65) รุ่นที่ 53 (ก.พ. 66) รุ่นที่ 54 (ก.พ.65) รุ่นที่ 55 (มี.ค.66) โดยดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร นอกจอกจากเป็น Lead Instructor หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for   Human Food ยังเป็น FSPCA Lead Instructor สำหรับหลักสูตร FSPCA Preventive Controls for   Animal  Food  และ  FSPCA Foreign Supplier Verification Program (FSVP)  ตามกฎหมาย FSMA อีกด้วย

 

วัตถุประสงค์หลักสูตร

  1. เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอาหารให้มีความรู้ความเข้าใจการจัดทำ  Food Safety Plan ตามข้อกำหนด Food Safety Modernization Act สหรัฐอเมริกา
  2. รับรองคุณสมบัติผู้เข้าอบรมเป็น PCQI (Preventive Controls Qualified Individual )  ตามข้อกำหนด Food Safety Modernization Act สหรัฐอเมริกา (รับ Certificate รับรองคุณสมบัติเป็น PCQI จาก หน่วยงานในกำกับ USA FDA สหรัฐอเมริกา)

หลักการและเหตผล

ตามที่องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (U.S. Food and Drug Administration: USFDA) ได้ประกาศกฎหมายการปรับปรุงความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety Modernization Act: FSMA) ได้กำหนดให้ผู้ประกอบการผลิตและแปรรูปปรับเปลี่ยนการปฏิบัติด้านการวิเคราะห์อันตรายและการควบคุมจุดวิกฤติ (Hazard Analysis and Critical Control Point: HACCP) ไปสู่หลักปฏิบัติ “การวิเคราะห์อันตรายและการควบคุมเชิงป้องกันบนพื้นฐานของการประเมินความเสี่ยง” (Hazard Analysis and Risk-Based Preventive Control: HARPC) เพื่อลดเหตุหรือปัจจัยของความเสี่ยงในกระบวนการผลิต และกำหนดให้มีผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรองคุณสมบัติเป็น Preventive Control Qualified Individual (PCQI) เป็นผู้ควบคุมการจัดทำและบังคับใช้แผนงานด้านความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Plan)

เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอาหารให้มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด Food Safety Modernization Act สหรัฐอเมริกา และช่วยส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทย  บริษัทฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด ด้วยความร่วมมือหน่วยงานงานต่างๆ จัดดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออก หลักสูตร “FSPCA Preventive Controls for Human Food ”  ซึ่งปัจจุบันจัดไปแล้วทั้งหมด 55 รุ่น มีผู้ผ่านการอบรมไปแล้วกว่า 950 คน  ดังตัวอย่างผู้เข้าอบรมบางส่วนจากหน่วยงานต่างๆ ด้านล่าง

รูปแบบการฝึกอบรม

การฝึกอบรมประกอบด้วยการบรรยาย การทำ workshop เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำ Food Safety Plan ได้จริง มีการนำเสนอผลงานและอภิปรายร่วมกัน

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

– มีความรู้ทางจุลชีวิทยาทางอาหารและความปลอดภัยทางอาหารหรือ

– ผ่านการฝึกอบรม หรือมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับ GMP/HACCP หรือ ISO 22000

ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

– เอกสารคู่มือประกอบการปฏิบัติการของ PCQI (ภาษาอังกฤษ)
– เอกสารการอบรม/เอกสารแบบฝึกหัด (ภาษาอังกฤษ)
– ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองคุณสมบัติเป็น PCQI จาก The Food Safety Preventive Controls Alliance (FSPCA) ซึ่งลงนามโดยตัวแทนจาก 3 หน่วยงานประกอบด้วย (1) The Illinois Institute of Technology’s Institute for Food Safety and Health (IIT IFSH), USA,  (2)  International Food Protection Training Institute (IFPI) (3) Association of Food and Drug

Preventive Controls for Human Food (8 Hour-1 Day Course)


    
     
   

โปรดกรอกแบบฟอร์ด้านล่างนี้เพื่อสมัครอบรมหลักสูตร  PCQI Training Course FSPCA Preventive Controls for Human Food    -Private Course

ในช่อง user name ให้ใส่ e-mail ของผู้กรอกแบบฟอร์มล งทะเบียน

หากมีปัญหากรอกแบบฟอร์มแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 081-428-5999/ 662-016-2821

กรณีต้องการติดต่อศูนย์ช่วยเหลือเพื่อส่งออกอาหารไปสหรัฐอเมริกา (FOODPRO Assistance for Exporting Food to United States ) เป็นศูนย์ให้การช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ และอำนวยการในการส่งออกอาหารและเครื่องดืมไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา โดยทีมงานที่ปรึกษาจาก FOODPRO ACADEMY และทีมงานบุคลากรจากหน่วยงานพันธมิตรทั้งภายในประเทศ และในประเทศสหรัฐอเมริกา หากท่านสนใจรับบริการความช่วยเหลือเพื่อส่งออกอาหารไปสหรัฐอเมริกา โปรดกรอกรายละเอียดด้านล่างเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ติดต่อกลับ หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ LINE ID: @foodpro หรือหมายเลขโทรศัพท์ 662-016-2821 หรือ 668-1-428-5999 คลิกที่นี่

Facebook Comments
error: Content is protected !!