fbpx

FOODPRO Academy

Your Partner for Food Industry

March 22, 2023 / by

Conducting Vulnerability Assesments and Developing Food Defense Plan

     FSMA Mitigation Strategies to Protect Food Against Intentional  Adulteration Final Rule การกำหนดกลยุทธ์รองรับเพื่อปกป้องอาชญษกรรมทางอาหารด้วยการปลอมปนแบบจงใจ เป็นอีก 1 ระเบียบที่สำคัญภายใต้กฎหมาย Food Safey Modernization Act ที่ผู้ส่งออกอาหารและเครื่องดื่มไปสหรัฐอเมริกาต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยต้องมีการประเมินภาวะเสี่ยงหรือช่องโหว่ที่ผู้ไม่ประสงค์ดีจะเข้าถึงกระบวนการขั้นตอนการผลิตที่มีโอกาสปลอมปนอันตรายลงไปในสินค้าด้วยความจงใจได้ และจัดทำแผนการปกป้องอาหาร…

March 22, 2023 / by

สัมมนาระเบียบภายใต้กฎหมาย FSMA เพื่อส่งออกสหรัฐอเมริกา 29 มี.ค. 66

พุธที่ 29 มีนาคม 2566 13:30-16:00 น. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนสัมมนาออนไลน์ฟรีระเบียบภายใต้กฎหมาย FSMA เพื่อส่งออกสหรัฐอเมริกา 29 มี.ค. 66 13:30-16:00 น. คลิกเพื่อดูวิธีการ Sign-In ใน ZOOM โปรดใช้อีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้ในการ Sign-In กรณีไม่ Sign-In…

March 20, 2023 / by

อบรม FSPCA Preventive Control for Human Food 1 วัน

กำหนดอบรมครั้งต่อไป เสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 การอบรมใช้เวลา 1 วัน 8 ชั่วโมง แบบออนไลน์ ภาษาไทย การผลิตอาหารและเครื่องดื่มเพื่อส่งออกไปยังตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเรื่องที่ท้าทายผู้ผลิตอาหารในประเทศไทย เพราะมีรายละเอียดของข้อหนดของหน่วยงานต่าง ๆ ของสหรัฐอเมริกาเช่น U.S. FDA ที่กำกับดูแลเพื่อคุมครองผู้บริโภคภายในประเทศ รวมทั้งการขายในแพลทฟอร์มออนไลน์เ ผู้ขายที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของ U.S….

November 16, 2022 / by

FSMA Final Rule: Requirements for Additional Traceability Records for Certain Foods (ปิดรับลงทะเบียนแล้ว)

บันทึกเพื่อรองรับการสืบย้อนกลับตามกฎหมาย FSMA อเมริกา นอกจาก Final Rule 7 ฉบับที่หลายท่านรู็จักกันมาก่อนหน้านี้แล้ว ล่าสุดวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ทาง U.S.FDA ก็ได้ประกาศ FSMA Final Rule: Requirements for Additional Traceability…

October 11, 2022 / by

รู้จักวิศวกรรมอุตสาหการ(นานาชาติ)วิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม มหิดล

วิศวกรรมอุตสาหการ (นานาชาติ) ที่นี่เขาเรียนจุลขีววิทยาด้วย เข้าใจการผลิตและการจัดการภายใต้สภาวะปลอดเชื้อ เข้าใจเทคโนโลยีการผลิตอาหาร นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงอันตรายและจัดทำแผนควบคุม HACCP Plan จัดทำ Food Safety Plan ตามกฎหมาย FSMA อเมริกาได้ นักศึกษามาจากหลายมุมโลก ทั้งจากประเทศเพื่อนบ้านรอบๆ ประเทศไทย รวมทั้งจากยุโรป และแอฟริกา บรรยากาศแบบนานาชาติจริงๆ จบแล้วพร้อมทำงานได้ทั่วโลก…

October 11, 2022 / by

การอบรม Produce Safety Alliance Training Course

ตามระเบียบตามกฎหมาย FSMA นอกจาก FSPCA Preventive Controls for Human Food, FSPCA Preventive Controls for Animal Food ที่ผู้ส่งออกต้องดำเนินการเพื่อรองรับการการทวนสอบจากผู้นำเข้าจามระเบียบ Foreign Supplier Verfication Programs (FSVP) แล้ว…

June 13, 2022 / by

อบรมฟรี Undetstading The “Foreign Supplier Verification Programs (FSVP)”

   

May 23, 2022 / by

การสัมมนาทบทวนกฎหมาย FSMA เชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทย มั่นใจส่งออกสหรัฐ

การส่งออกสินค้าเกษตร-อาหารไปสหรัฐอเมริกา จะฝากภาระให้โรงงานแปรรูปหรือเกษตรกรอย่างเดียวคงไม่ พอ จำเป็นที่ตัวแทนส่งออก ตัวแทนนำเข้า ผู้นำเข้า ต้องเข้าใจ ระเบียบ FSVP ด้วย เอกสารคุณภาพของโรงงานจะทำเป็นเพียงเอกสารควบคุมภายในเพือรองรับการตรวจประเมินจาก Auditor อย่างเดียวก็คงไม่ได้แล้ว จำเป็นต้องปรับตัวรองรับระเบียบ FSVP เพราะเมื่อผู้นำเข้าขอเอกสารเพื่อทวนสอบ ตามระเบียบ FSVP ผู้ส่งออกก็จำเป็นต้องจัดหาให้ตามกฎหมาย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมกับ สํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ…

October 25, 2021 / by

รู้จักพลาสมา (Plasma) นวัตกรรมสะอาดในอุตสาหกรรมอาหาร

ผลงานนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พลาสมา (Plasma) นวัตกรรมสะอาด อีกทางเลือกที่ใช้ฆ่าเชื้อ ถนอมอาหาร นอกจากใช้ความร้อน รังสี สารเคมี หรืออื่นๆ ที่นิยมการทั่วไป พลาสมา (Plasma)ใช้ล้างผักผลไม้เพื่อลดยาฆ่าแมลง และสามารถเพิ่มไนโตรเจนลงไปในน้ำ เพื่อให้น้ำใช้แทนปุ๋ยได้ #ผลงานนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พลาสมาคือสถานะที่ 4 ของสสาร จากสถานะของสสารได้แก่ ของแข็ง ของเหลว…

October 21, 2021 / by

Foreign Supplier Verification Programs (FSVP) July 2-3, 2022

 

1 2 3 4 11
error: Content is protected !!