fbpx

FOODPRO Academy

Your Partner for Food Industry

March 9, 2020 / by

7 ข้อที่เด็กฟู้ดต้องอ่านก่อนสัมภาษณ์งาน

ก่อนเข้าสัมภาษณ์เราต้องเริ่มจากการสำรวจตัวเอง รู้จักองค์กร รู้จักวิเคราะห์ จุดอ่อนจุดแข็งของตัวเอง แนะนำตัวให้เป็น ทำความเข้าใจกับบริบทของงานที่สมัคร นำเสนอผลงานกิจกรรมหรือการศึกษาอบรมนอกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตัวเองและงานที่จะสมัคร และอย่าลืมถามคำถามเมื่่อเขาเปิดโอกาสให้ถาม

March 8, 2020 / by

เก่งคิดและปฏิบัติได้จริง สาขา Food Sci & Tech ราชมงคลธัญบุรี

เน้นการฝึกประสบการณ์ ฝึกคิด ฝึกแก้ปัญหา พัฒนาทักษะแก้ปัญหาจากสถานประกอบการ ที่ทำให้มั่นใจว่าจบไปแล้วทำงานได้จริง มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความพร้อมทั้งทักษะการทำงานและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และโอกาสในการฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการไปฝึกงานหรือปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศอีกด้วย มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในแต่ละสถาบันจะมีจุดเด่น จุดเน้นที่แตกต่างกันไป เรามาดูอีกหนึ่งสถาบันที่น่าสนใจ เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการเรียนรู้คู่กับการปฏิบัติ เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความพร้อมทั้งทักษะการทำงานและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และโอกาสในการฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการไปฝึกงานหรือปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศอีกด้วย นั่นคือ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นหลักสูตรที่เน้นให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ต้องสามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้จริง ซึ่งแน่นอนว่าสถานประกอบการไหน…

March 7, 2020 / by

นักวิจัยพบโควิด 19 ปนเปื้อนในห้องน้ำและห้องนอน

เชื้อ Coronavirus หรือ COVID-19 จากผู้ป่วยสามารถปนเปื้อนไปยังห้องนอน ห้องน้ำได้ รายงานจาก straitstimes (AFP) นักวิจัยพบโควิด 19 ปนเปื้อนในห้องน้ำและห้องนอน Straitstimes (AFP) ได้รายข่าว โดยอ้างผลงานวิจัยจากสิงคโปร์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร the Journal of the American Medical…

March 4, 2020 / by

ยังไม่พบ COVID-19 ในอาหาร” เจริญได้ในคนหรือสัตว์

หน่วยงานความปลอดภัยอาหารของประเทศไอร์แลนด์ Food Safety Authority of Ireland  ได้ชี้แจงกรณีว่า ขณะนี้ยังไม่พบ COVID-19 หรือ CORONAVIRUS ในอาหาร เพราะว่า CORONAVIRUS ต้องอาศัยโฮส เป็นอยู่อาศัยที่เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นคน และสัตว์ ไม่สามารถเจริญได้ในอาหาร Coronaviruses ต้องอาศัย host ซึ่งอาจเป็นคนหรือสัตว์ไม่สามารถเจริญได้ในอาหาร…

March 3, 2020 / by

สรุปสั้น ๆ 4 ขั้นตอนการขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร

เริ่มจากยื่นขอตรวจประเมินสถานที่ผลิต ยื่นขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร รับใบอนญาตการผลิต และ ยื่นขออนุญาตเลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑ์ คือ 4 ขั้นตอน ที่บังคับใช้กับสถานที่ผลิตอาหาร ที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังแรงม้า 50 แรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ตามพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  มีรายละเอียดดังนี้ 1….

March 3, 2020 / by

อก.มอ.เอาจริง เชิญ Food Innopolis ซีพีเอฟ และเครือเบทาโกร ร่วมเสวนาพัฒนาหลักสูตรแนว OBE

การรับบัณฑิต อก. เข้าทำงาน จะทำเหมือนกันโทรสั่ง Pizza ไม่ได้ ภาคเอกชนผู้ใช้บัณฑิตได้มีส่วนร่วมในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วย การผลิตสินค้าที่ดีอยู่ที่คุณภาพวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิตและกระบวนการผลิตที่ดี ทำนองเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตของมารับใช้สังคม ประชาคมทั้งหลายต้องช่วยกัน ตั้งแต่การวางแผนพัฒนาหลักสูตร การมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และการสนับสนุนส่งเสริมในรูปแบบต่างที่ให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาบัณฑิตสอดคล้องการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งประชาคมโลกได้อย่างยั่งยืน การับบัณฑิตมาใช้งานให้ตรงกับความต้องการใช้งานของภาคเอกชนนั้น ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ รองประธานและผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชั่น อุปนายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย…

March 2, 2020 / by

อุตสาหกรรมเกษตร ? หรืออุตสาหกรรมอาหาร จะชื่อไหนดี?

อุตสาหกรรมเกษตร หรือ อุตสาหกรรมอาหาร ชื่ออะไรดี ชื่อนั้นสำคัญไฉน อุตสาหกรรมเกษตร เป็นคำที่มีความหมายดีมาก เพราะขยายขอบแขตการศึกษาและการพัฒนาเชื่อมโยงกันใน Agricultural & Food Supply Chain ได้เป็นอย่างดี ชื่ออุตสาหกรรมเกษตรใช้เป็นชื่อหน่วยงานภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะทรัพยากรธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2519 และใช้เป็นชื่อคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อปี…

February 28, 2020 / by

มารู้จัก คณะอุตสาหกรรมอาหารแห่งแรกของประเทศไทย

ฟังไม่ผิด คณะอุตสาหกรรมอาหาร ไม่ใช่คณะอุตสาหกรรมเกษตร หลายๆ สถาบันการศึกษาได้ใช้คำว่าอุตสาหกรรมเกษตรกันมานาน และเป็นที่รู้จักในแวดวงวิชาการเป็นอย่างดี แต่ก็ยังมีความสงสัยจากบุคลากรในภาคอุธุรกิจอตสาหกรรมและที่สำคัญนักเรียน และผู้ปกครองที่มีส่วนตัดสินใจสมัครเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ก็ยังมีความเข้าใจสับสน ที่ไม่รู้ว่าว่าอุตสาหกรรมเกษตรคืออะไร คณะอุตสาหกรรมอาหาร สจล ถือเป็นคณะอุตสาหกรรมอาหารแห่งแรกของประเทศไทยที่เปลี่ยนชื่อมาจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งปัจจุบันมี รศ.ดร.ประพันธ์ ปิ่นศิโรดม เป็นคณบดี ได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะอุตสาหกรรมอาหาร ด้วยพันธกิจต่าง…

February 27, 2020 / by

ปลาดิบ เนื้อสดเลี่ยงรับประทานไปก่อน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้โพสต์ข้อความเตือนผ่านทางเฟชบุ๊๊ค เมื่อ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 แนะนำเลี่ยงการรับประทานปลาดิบ เนื้อสด ช่วงนี้ ไปก่อน โดยได้อธิบายว่ากรณีเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้คนที่ชอบกินอาหารจำพวกปลาดิบ ซาชิมิ เนื้อสดทั้งหลาย หลีกเลี่ยงการกินอาหารแบบนี้ไปก่อน เพราะเชื้อไวรัสโคโรนาไม่ทนความร้อน และสามารถทำลายด้วยวิธีการประกอบอาหารที่อุณหภูมิ 70…

February 24, 2020 / by

จากจิ้งหรีดทอด สู่ขนมปังโปรตีนสูง

จิ้งหรีดเป็นแหล่งโปรตีนสูง สหภาพยุโรปยอมรับเป็นอาหารใหม่ในระเบียบ Novel Food จิ้งหรีดนั้นเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญ และมีสัดส่วนที่สูงกว่า เนื้อสัตว์ อื่นๆ หลายชนิด เมื่อเปรียบเทียบ % โปรตีนต่อน้ำหนัก 100 กรัม (จิ้งหรีดมีโปรตีนถึง 68%  เนื้อแดดเดียว 43% อกไก่ 31% เนื้อเชอร์ลอย 29%)…

1 2 3 4 7

บริการฝึกอบรม/คำปรึกษา

ติดต่อสอบถาม

โปรดกรอกแบบฟอร์ม
Contact 3
Sending
error: Content is protected !!