fbpx
March 6, 2017 / by

PCQI Plus 2: เทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมอาหาร (IE Techniques for Problem Solving in Food Industry)

ด้วยสภาพการแข่งขันและความซับซ้อนทางธุรกิจ ทำให้ต้องเน้นประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านต้นทุนเพื่อให้ได้เปรียทางการแข่งขัน ขณะเดียวกันการดำเนินงานต่างก็ต้องเหมาะสมสอดคล้องกับการจัดการความปลอดภัยอาหาร  ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารจึงต้องพัฒนาบุคลาการให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและเทคนิคในการวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงวิธีการตัดสินใจ เพื่อนำไปสู่การเลือกแนวทางการปฏิบัติที่จะทำให้กิดการเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กรโดยรวม เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทการดำเนินงานของอุตสาหกรรมอาหาร หลักสูตรเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการแก้ปัญหาและเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมอาหารเป็นหลักสูตรที่ออกแบบเน้นหลักการและกรณีศึกษาของการนำเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการมาใช้กับอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะ จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ทำงานจากอุตสาหกรรมอาหารโดยตรง ไม่ได้นำตัวอย่างจากอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่บริบททางธุรกิจแตกต่างกันแล้วปล่อยให้ผู้เข้าอบรมไปคิดประยุกต์กับอุตสาหกรรมอาหารเอาเอง แต่เน้นตัวอย่างกรณีศึกษาการแก้ปัญหาและการเพิ่มผลลิตจากอุตสาหกรรมอาหารโดยตรง  ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดแนวทางการแก้ปัญหา วิธีการดำเนินงานที่เหมาะสมทั้งประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านต้นทุน และความเสี่ยงต่อคุณภาพสินค้า ผู้ปฏิบัติงานต้องเข้าใจหลักการและวิธีการในการควบคุมการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดขณะเดียวกันก็ต้องให้สอดคล้องกับระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร เช่น GMP/HACCP BRC ISO 22000 หรือ Preventive Controls for Human Food

 

วัตุประสงค์

  1. ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจกับหลักการและเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการที่นำมาใช้กับอุตสาหกรรมอาหาร
  2. ให้ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมอาหาร
  3. ให้ผู้เข้าสามารถพัฒนางานให้เกิดการเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กรโดยรวมได้

คณะวิทยากร

ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร และทีมงานผู้บริหารจากภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์การประยุกต์ใช้เทคนิคทางวิศวกรรมร่วมแชร์ประสบการณ์

ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร

วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

Ph.D. (Industrial Engineering) Thesis: Risk Modelling of Agro-Industrial Supply Chain in Asian Countries

ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร มีประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานทั้งภาคอุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจโลจิสติกส์อาหาร เคยทำงานในฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิต ธุรกิจแปรรูปผักและผลไม้ บริษัทตลาดไทยพืชผล จำกัด ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป  บริษัทโคอ๊อฟฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Thai Delmar Co., Ltd) ฝ่ายปฏิบัติการโลจิสติกส์สำหรับคลังสินค้าอาหาร บริษัทไอดีเอสโลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น  LF Logistics Co., Ltd) มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน ควบคุมการดำเนินงานและการจัดทำระบบประกันคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหาร เป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการโซ่อุปทาน(ด้าน sourcing) และ โปรแกรมการจัดการความปลอดภัยอาหาร เคยเป็นวิทยากรหลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ ทั้ง In House และ Public Training อาทิ หลักสูตร การวางแผนการผลิตและการจัดการโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการโลจิสติกส์และคลังสินค้าอาหาร สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม วิทยากรหลักสูตร การจัดการตลาดและโลจิสติกส์สินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็น Lead Instructor ที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานในกำกับ USFDA ในการเป็นวิทยากรจัดอบรมหลักสูตรทางด้านการจัดการความปลอดภัยอาหาร FSPCA Preventive Controls for Human Food เพื่ออบรมขึ้นทะเบียนผู้เข้าอบรมเป็น PCQI ตามกฎหมาย Food Safety Modernization สหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์สอน วิจัย และบริการวิชาการ เกี่ยวกับ การจัดการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการระบบคุณภาพและความปลอดภัยทางการอาหาร การจัดการโซ่อุปทานอาหาร สถิติและออกแบบการทดลอง เทคนิคทางสถิติเพื่อการปรับปรุงความสามารถของกระบวนการ การจำลองสถานการณ์และพลวัตระบบ การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการตัดสินใจ  ปัจจุบันเป็นอาจารย์กลุ่มความปลอดภัยอาหารและวิศวกรรมการจัดการอุตสหกรรมอาหาร สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และกรรมการบริหารสมาคมสหกิจศึกษาไทย หลักสูตรเทคนิคและเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงในอุตสาหกรรมผลิตและโซ่อุปทานอาหาร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร เป็นที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงงานในอุตสาหกรรมอาหารโดยใช้เทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการภายใต้โครงการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษามากกว่า 30 โครงการ

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้บริหาร หัวหน้างาน ฝ่ายผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายโลจิสติกส์ และผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลาการอบรม  

1 วัน (08:30- 17:00)

กำหนดวันอบรม  กรณี Public Training ติดตามประกาศหน้าเว็บ หรือกรณี In-House Traing ตามบริษัทรับการอบรมกำหนด

วิธีการสมัคร : กรอกแบบฟอร์มสมัครตามแบบฟอร์มด้านล่าง

ติดต่อสอบถามสมัครเข้าอบรม หรือติดต่อขอใบเสนอราคา (Quotation) รับบริการอบรมแบบ In House Training  (หลักสูตรนี้รับจัดอบรม In House Training ตั้งแต่ 5  คนขึ้นไป) การอบรมพนักงานทั้งแบบ Public Training และแบบ In-House Training หลักสูตรนี รับสิทธิอบรมหลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food ในอัตราพิเศษ

 


บริษัทฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 47
ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ทรศัพท์ +662-119-512-9,
มือถือ+669-4-493-6342
ฟกซ์ +662-686-343-3
E-mail: info@foodpro.co.th
LINE ID: foodpro


    
     
   

แบบฟอร์มสำรองที่นั่งการอบรมหลักสูตร PCQI PLUS 2 : เทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการแก้ปัญหาและเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร (IE Techniques for Problem Solving and Productivity Improvement in Food Industry) 

 สมัครอบรมหลักสูตร PCQI Plus  หลักสูตรไหนก็ได้ได้รับสิทธิสมัครอบรมหลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food จัดวันที่ 26- 28 เมษายน 2560  ฟรี

Facebook Comments
error: Content is protected !!