fbpx
May 19, 2021 / by

การจัดทำ Food Defense Plan ตาม FSMA อเมริกา

     การกำหนดกลยุทธ์รองรับเพื่อปกป้องกันการปลอมปนอาหารโดยจงใจ(Mitigation Strategies to Protect Food Against Intentional     Adulteration) เป็นอีก 1 ระเบียบที่สำคัญภายใต้กฎหมาย Food Safey Modernization Act ที่ผู้ส่งออกอาหารและเครื่องดื่มไปสหรัฐอเมริกาต้องปฏิบัตตามข้อกำหนด โดยต้องมีการประเมินจุดเสี่ยงหรือช่องโหว่ที่ผู้ไม่ประสงค์ดีจะเข้าถึงกระบวนการขั้นตอนการผลิตที่มีโอกาสปลอมปนอันตรายลงไปในสินค้าด้วยความจงใจได้ และจัดทำแผนการปกป้องอาหาร

      จากระเบียบว่าด้วยการควบคุมเชิงป้องกันสำหรับอาหารมนุษย์ (Preventive Controls for Human Food: PCHF) ที่ผู้ประกอบการผลิตอาหารส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาได้ส่งบุคลกรเข้าอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณสมบัติเป็น Preventive Controls Qualified Individual (PCQI) และจัดทำแผนความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Plan) เพื่อรองรับการทวนสอบจากผู้นำเข้าตามระเบียบ Foreign Supplier Verfication Programs (FSVP) แล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ได้ประกาศ Mitigation Strategies to Protect Food Against Intentional Adulteration Final Rule ซึ่งเรียกสั้นๆ ว่า IA Rule ซึ่งทำให้ผู้ผลิตอาหารส่งออกไปสหรัฐอเมริกาก็ต้องมีการอบรมบุคลากรและหัวหน้างานที่ปฏิบัติงานในจุดที่อาจมีโอกาสเกิดการปลอมปมอันตรายในอาหารด้วยความจงใจได้ให้เกิดความตระหนักในการระวังป้องกัน ในขณะเดียวกันให้มี Qualified Individual (QI) ที่สามารถทำหน้าที่ในการประเมินช่องโหว่ที่ผู้ไม่ประสงค์ดีจะเข้าถึงและระดับผลกระทบเพื่อนำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์รองรับการปกป้องการปลอมปนอาหารโดยจงใจได้ รวมทั้งต้องมีการกำหนดการเฝ้าระวังติดตาม (Mornitoring) การทวนสอบ (Verification) มาตรการการแก้ไข (Correction Action) การบันทึก (Record) และการอบรมต่างๆ

ผู้เข้าอบรมออนไลน์หลักสูตร Developing Food Defense Plan under FSMA for Exporting Food to United States
https://www.facebook.com/foodprofessional/posts/4287269348002939

    การอบรมบุคลากรตาม IA Rule นี้ Food Safety Modernization Act หรือ FSPCA ซึ่งเป็นหน่วยงานพันธมิตรขององค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา U.S. FDA ในการพัฒนาหลักสูตรและกำกับการจัดอบรมนั้น ได้แบ่งการอบรมในหัวข้อต่างๆ ออกเป็นหลักสูตรย่อยๆ หลายหลักสูตร และสามารถเข้าอบรมออนไลน์ได้มีทั้งแบบฟรีและแบบชำระเงิน ได้แก่ หลักสูตร FSPCA Food Defense Awareness for the IA Rule หลักสูตร FSPCA IA Rule Overview หลักสูตร FSPCA IA Key Activity Types Course หลักสูตร FSPCA IA Identification and Explanation of Mitigation Strategies Course และหลักสูตร FSPCA IA Conducting Vulnerability Assessments Course ซึ่งจากการทีมีหลายหลักสูตร สามารถอบรมแบบออนไลน์ และบางหลักสูตรก็สามารถอบรมได้ฟรี แต่การแยกย่อยการอบรมตาม IA Rule ออกเป็นหัวข้ออบรมย่อยๆ หลายหลักสูตร ทำให้การอบรมจบเพียง 1-2 หลักสูตรก็ไม่อาจเห็นภาพรวมของการจัดทำ Food  Defense Plan และปฏิบัติตามข้อกำหนดของ IA Rule ได้ทั้งหมด

     FOODPRP ACADEMY ซึ่งได้จัดอบรม FSPCA Preventive Controls for Human Food (PCHF) และหลักสูตร  FSPCA Foreign Supplier Verfication Programs (FSVP) มาแล้วหลายรุ่น และได้ให้คำปรึกษาในการจดทะเบียนและจัดเตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อรองรับการส่งออกไปสหรัฐอเมริกาเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของข้อกำหนดจาก U.S. FDA  ได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตร  การจัดทำ Food Defene Plan ตามกฎหมาย FSMA  “Devloping Food Defense Plan under FSMA” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นถึงภาพรวมทั้งหมดของการของการจัดทำ  Food Defense Plan under FSMA ให้สอดคล้องกับระเบียบ Mitigation Strategies to Protect Food Against Intentional Adulteration หรือ IA Rule ตามกฎหมาย FSMA

วัตถุประสงค์การอบรม

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจภาพรวมของข้อกำหนด Mitigation Strategies to Protect Food Against Intentional Adulteration หรือ IA Rule ตามกฎหมาย FSMA

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิคของการประเมิน Vulnerability เพื่อกำหนดจุดเสี่ยงที่ต้องกำหนดกลยุทธ์รองรับการปกป้องการปลอมปนอาหารโดยจงใจ

3. เพื่อเข้าในแนวทางในการกำหนด กำหนดกลยุทธ์รองรับการปกป้องการปลอมปนอาหารโดยจงใจ

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจการจัดทำ Food Defense Plan และการปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Food Defense Plan

ระยะเวลาการทอบรม 1 วัน 09:00-16:00 น. การอบรมออนไลน์ผ่าน แอพพลิเคชั่น ZOOM

หากท่านสนใจอบรมหลักสูตรนี้สามารถลงชื่อเพื่อจองการเข้าอบรมได้ หากเมื่อได้กำหนดวันจัดอบรมแล้วจะส่งอีเมล์แจ้งให้ท่านทราบ

หัวข้อการอบรม

  1. ข้อกำหนดสำคัญของ Mitigation Strategies to Protect Food Against Intentional Adulteration หรือ IA Rule ตามกฎหมาย FSMA

2. เทคนิคของการประเมิน Vulnerability เพื่อกำหนดจุดเสี่ยงที่ต้องกำหนดกลยุทธ์รองรับการปกป้องการปลอมปนอาหารโดยจงใจ

3. การกำหนดกลยุทธ์รองรับการปกป้องการปลอมปนอาหารโดยจงใจ

4. การจัดทำ Food Defense Plan และการปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Food Defense Plan

5. การนำ Food Defense Plan ไปใช้งาน การเฝ้าระวังติดตาม การทวนสอบ มาตรการการแก้ไข การบันทึก

ระยะเวลาการทอบรม 1 วัน 09:00-16:00 น. หากท่านสนใจอบรมหลักสูตรนี้สามารถลงชื่อเพื่อจองการเข้าอบรมได้ หากเมื่อได้กำหนดวันจัดอบรมแล้วจะส่งอีเมล์แจ้งให้ท่านทราบ

กรอกข้อมูลลงทะเบียนจองการอบรม


    
     
   

โปรดกรอกแบบฟอร์ด้านล่างนี้เพื่อสมัครอบรมหลักสูตร IA Training : Developing Food Defense Plan under FSMA

ในช่อง user name ให้ใส่ ชื่อภาษาอังกฤษ (หากชื่อซ้ำมีผู้ใช้แล้วให้ใช้ชื่อภาษาอังกฤษตามด้วยตัวเลข) ของผู้กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน

หากมีปัญหากรอกแบบฟอร์มแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 081-428-5999/

หรือ LINE ID:  @foodpro

Facebook Comments
error: Content is protected !!