fbpx
May 19, 2020 / by

ลงทะเบียนอบรมการจัดทำ Food Defense Plan ฟรี (ขณะนี้ปิดรับสมัครแล้ว)

    

การกำหนดกลยุทธ์รองรับเพื่อปกป้องกันการปลอมปนอาหารโดยจงใจ(Mitigation Strategies to Protect Food Against Intentional     Adulteration) เป็นอีก 1 ระเบียบที่สำคัญภายใต้กฎหมาย Food Safey Modernization Act ที่ผู้ส่งออกอาหารและเครื่องดื่มไปสหรัฐอเมริกาต้องปฏิบัตตามข้อกำหนด โดยต้องมีการประเมินจุดเสี่ยงหรือช่องโหว่ที่ผู้ไม่ประสงค์ดีจะเข้าถึงกระบวนการขั้นตอนการผลิตที่มีโอกาสปลอมปนอันตรายลงไปในสินค้าด้วยความจงใจได้ และจัดทำแผนการปกป้องอาหาร

      จากระเบียบว่าด้วยการควบคุมเชิงป้องกันสำหรับอาหารมนุษย์ (Preventive Controls for Human Food: PCHF) ที่ผู้ประกอบการผลิตอาหารส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาได้ส่งบุคลกรเข้าอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณสมบัติเป็น Preventive Controls Qualified Individual (PCQI) และจัดทำแผนความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Plan) เพื่อรองรับการทวนสอบจากผู้นำเข้าตามระเบียบ Foreign Supplier Verfication Programs (FSVP) แล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ได้ประกาศ Mitigation Strategies to Protect Food Against Intentional Adulteration Final Rule ซึ่งเรียกสั้นๆ ว่า IA Rule ซึ่งทำให้ผู้ผลิตอาหารส่งออกไปสหรัฐอเมริกาก็ต้องมีการอบรมบุคลากรและหัวหน้างานที่ปฏิบัติงานในจุดที่อาจมีโอกาสเกิดการปลอมปมอันตรายในอาหารด้วยความจงใจได้ให้เกิดความตระหนักในการระวังป้องกัน ในขณะเดียวกันให้มี Qualified Individual (QI) ที่สามารถทำหน้าที่ในการประเมินช่องโหว่ที่ผู้ไม่ประสงค์ดีจะเข้าถึงและระดับผลกระทบเพื่อนำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์รองรับการปกป้องการปลอมปนอาหารโดยจงใจได้ รวมทั้งต้องมีการกำหนดการเฝ้าระวังติดตาม (Mornitoring) การทวนสอบ (Verification) มาตรการการแก้ไข (Correction Action) การบันทึก (Record) และการอบรมต่างๆ

    การอบรมบุคลากรตาม IA Rule นี้ Food Safety Modernization Act หรือ FSPCA ซึ่งเป็นหน่วยงานพันธมิตรขององค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา U.S. FDA ในการพัฒนาหลักสูตรและกำกับการจัดอบรมนั้น ได้แบ่งการอบรมในหัวข้อต่างๆ ออกเป็นหลักสูตรย่อยๆ หลายหลักสูตร และสามารถเข้าอบรมออนไลน์ได้มีทั้งแบบฟรีและแบบชำระเงิน ได้แก่ หลักสูตร FSPCA Food Defense Awareness for the IA Rule หลักสูตร FSPCA IA Rule Overview หลักสูตร FSPCA IA Key Activity Types Course หลักสูตร FSPCA IA Identification and Explanation of Mitigation Strategies Course และหลักสูตร FSPCA IA Conducting Vulnerability Assessments Course ซึ่งจากการทีมีหลายหลักสูตร สามารถอบรมแบบออนไลน์ และบางหลักสูตรก็สามารถอบรมได้ฟรี แต่การแยกย่อยการอบรมตาม IA Rule ออกเป็นหัวข้ออบรมย่อยๆ หลายหลักสูตร ทำให้การอบรมจบเพียง 1-2 หลักสูตรก็ไม่อาจเห็นภาพรวมของการจัดทำ Food  Defense Plan และปฏิบัติตามข้อกำหนดของ IA Rule ได้ทั้งหมด

     FOODPRP ACADEMY ซึ่งได้จัดอบรม FSPCA Preventive Controls for Human Food (PCHF) และหลักสูตร  FSPCA Foreign Supplier Verfication Programs (FSVP) มาแล้วหลายรุ่น และได้ให้คำปรึกษาในการจดทะเบียนและจัดเตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อรองรับการส่งออกไปสหรัฐอเมริกาเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของข้อกำหนดจาก U.S. FDA  ได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตร  การจัดทำ Food Defene Plan ตามกฎหมาย FSMA  “Developing Food Defense Plan under FSMA” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นถึงภาพรวมทั้งหมดของการของการจัดทำ  Food Defense Plan under FSMA ให้สอดคล้องกับระเบียบ Mitigation Strategies to Protect Food Against Intentional Adulteration หรือ IA Rule ตามกฎหมาย FSMA

วัตถุประสงค์การอบรม

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจภาพรวมของข้อกำหนด Mitigation Strategies to Protect Food Against Intentional Adulteration หรือ IA Rule ตามกฎหมาย FSMA

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิคของการประเมิน Vulnerability เพื่อกำหนดจุดเสี่ยงที่ต้องกำหนดกลยุทธ์รองรับการปกป้องการปลอมปนอาหารโดยจงใจ

3. เพื่อเข้าในแนวทางในการกำหนด กำหนดกลยุทธ์รองรับการปกป้องการปลอมปนอาหารโดยจงใจ

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจการจัดทำ Food Defense Plan และการปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Food Defense Plan

ระยะเวลาการทอบรม 1 วัน วันที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00-16:00 น.

รูปแบบการจัดอบรมออนไลน์ ผ่าน แอพพลิเคชั่น ZOOM ท่านจะได้รับลิงค์ในการเข้าอบรมแบบออนไลน์หลังจากได้รับการยืนยันการเข้าอบรมแล้ว (กำหนดแจ้งยืนยันไม่เกินวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 )

หัวข้อการอบรม

  1. ข้อกำหนดสำคัญของ Mitigation Strategies to Protect Food Against Intentional Adulteration หรือ IA Rule ตามกฎหมาย FSMA
  2. เทคนิคของการประเมิน Vulnerability เพื่อกำหนดจุดเสี่ยงที่ต้องกำหนดกลยุทธ์รองรับการปกป้องการปลอมปนอาหารโดยจงใจ
  3. การกำหนดกลยุทธ์รองรับการปกป้องการปลอมปนอาหารโดยจงใจ
  4. การจัดทำ Food Defense Plan และการปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Food Defense Plan
  5. การนำ Food Defense Plan ไปใช้งาน การเฝ้าระวังติดตาม การทวนสอบ มาตรการการแก้ไข การบันทึก

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

  1. ผ่านการอบรมหลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food มาแล้ว คลิกตรวจสอบรายชื่อได้ที่ กรณีไม่มีรายชื่อแต่มีการลงทะเบียนกำหนดการเข้าอบรมเสร็จสิ้นก่อนวันที่ 3 มิถุนายน 2564 สามารถลงทะเบียนได้ (คลิกดูกำหนดการจัดอบรมFSPCA Preventive Controls for Human Food) (กรณีเคยอบรมกับ FOODPRO แล้วแต่ไม่มีรายชื่อสามารถตรวจสอบสิทธิเพิ่มเเติมหรือติดตามข่าวสารจาก FOODPRO ได้ที่ LINE ID: @foodpro คลิกเพื่อติดตามรับทราบข้อมูลจาก)

2. ได้รับการยืนยันการเข้าอบรม เนื่องจากการจัดอบรมฟรีในวันที่ 3 มิถุนายน 2564 รับจำนวนจำกัด ผู้ที่ได้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมล์แจ้งผลเพื่อยืนยันเข้าอบรมได้ ภายในวันที 27 พฤษภาคม 2564

ขณะนี้การลงทะเบียนเพื่ออบรมวันที่ 3 มิถุนายน 2564 ปิดรับสมัครแล้วหากต้องการลงทะเบียนจองการอบรม Developing Food Defense Plan under FSMA โปรดคลิกที่นี่เพื่อกรอกแบบฟอร์มจองการอบรม

หากมีปัญหากรอกแบบฟอร์มแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 081-428-5999 หรือ LINE ID: @foodpro

Facebook Comments
error: Content is protected !!