fbpx
June 13, 2022 / by

อบรมฟรี Undetstading The “Foreign Supplier Verification Programs (FSVP)”

 

 

 
ที่ผ่านมา FOODPRO ได้จัดอบรม FSVP ทั้งแบบ Public Traning และ In-House Trainig ไปแล้วหลายครั้งโดยรับ Certifcate เป็น Qualified Indivodual (QI) ตามระเบียบ Foreign Supplier Verification Programs (FSVP)  ดังภาพด้านบนมีผู้เข้าอบรมทั้งที่เป็นพนักงานของบริษัทนำเข้าสินค้า เป็นตัวแทนนำเข้าสินค้า เป็นตัวแทนส่งออกสินค้า เป็นพนักงานในบริษัทที่ผลิตสินค้าส่งออก เมื่ออบรมแล้ว หากเป็นผู้นำเข้าหรือตัวแทนนำเข้าก็จะทราบความจำเป็น และแนวทางการดำเนินงานและการจัดทำเอกสารตาม FSVP   กรณีเป็นผู้ส่งออก หรือ ตัวแทนส่ง จะทราบและเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติและมีความพร้อมในการจัดเตรียมเอกสารและตอบคำถามให้กับผู้นำเข้า ประโยชน์จากการอบรม 
 
วันพฤหัสที่ 23 มิถุนายน 2565  FOODPRO ACADEMY จัดอบรมให้ฟรีสำหรับองค์กรที่เคยมี PCQI ผ่านการอบรมจาก FOODPRO ACADEMY หรืออยู่ระหว่างลงทะเบียนมีกำหนดการอบรมแล้ว

 
หัวข้อการอบรม                Undetstading The “Foreign Supplier Verification Programs (FSVP)”
กำนดการจัดอบรม           วันพฤหัสที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 19:00-20:30 น.
สถานที่จัดอบรม               LIVE ZOOM  (ออนไลน์)
 
ZOOM Meeting ID :      รับทางอีเมล์หลังได้รับการยืนยัน
จำนวนที่รีบเข้าอบรม       30 ท่าน
ค่าลงทะเบียน                 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม        เป็นบุคลากรที่เคยอบรมหรือเคยมีบุคลากรในหน่วยงานของท่านอบรมเป็น PCQI กับทาง 
                                          FOODPRO มาก่อน ในขั้นตอนลงทะเบียนเข้าอบรมโปรดกรอกรายละเอียดชื่อ สกุล ภาษา
                                          อังกฤษ และวันที่ให้ตรงกับ Certificate เคยอบรมกับ FOODPRO ACADEMY
 
ติดต่อสอบถามทางไลน์.  LINE ID: @foodpro 
 
ช่องทางการองทะเบียน

    
     
   

 Understanding The  "Foreign Supplier Verification Programs (FSVP)"

 
 
 
 

สนใจลงทะเบียนอบรมเป็น PCQI หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food 27-29 มิถุนายน 2565 คลิก

 
 
 
 
คำชี้แจ้ง หลักสูตร Undetstading The “Foreign Supplier Verification Programs (FSVP)” เป็นหลักสูตร 90 นาที 
ให้กับบุคลากรจากหน่วยงานผู้ผลิตสินค้าอาหารส่งออก ผู้นำเข้าสินค้า เป็นตัวแทนนำเข้าสินค้า  ตัวแทนส่งออกสินค้า เพื่อให้ทราบถึงความจำเป็น ภาพรวมของ FSVP  และแนวทางการดำเนินงานและการจัดทำเอกสารตาม 
กรณีท่านสนใจอบรมหลักสูตร Certificate ฉบับเต็มหลักสูตร FSPCA Foreign Supplier Verifcation Programs (FSVP) เพื่อรับ Certifcate เป็น Qualified Individual (QI) ตามกฎหมาย FSMA จะเป็นหลักสูตร 2 วัน โปรดอ่านรายละเอียดและกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง
 
Q: หลักสูตร FSPCA Foreign Supplier Verifcation Programs มีประโยชน์ อย่างไร
 
A: ทำให้เข้าใจขั้นตอนวิธีการ การทวนสอบ และจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการนำเข้าสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกา ตามระเบียบ FSVP (Foreign Supplier Verification Programs)
 
Q :หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร ที่ผ่านมามีบุคลากรจากหน่วยงานประเภทใดเข้าอบรมบ้าง
 
A: หลักสูตรนี้เหมาะก็ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Qualified Individual (QI) ทำหน้าทวนสอน Foreign Suppliers ที่ส่งสินค้าเข้าไปยัง
สหรัฐอเมริกา ที่ผ่านมามีทั้งบุคลากรของบริษัท หรือตัวแทนบริษัทนำเข้าสินค้าไปสหรัฐอเมิรกา บุคลากรจากบริษัท Trading บริษัทที่ทำธุรกิจ Import-Export รวมทั้ง ที่ปรึกษา ผู้ตรวจประเมิน (Auditor)และผู้บริหารบริษัทผลิตอาหารส่งออกจากประเทศไทย
 
Q: ทำไมมีผู้บริหารด้านประกันคุณภาพในประเทศไทยจึงสนใจเข้าอบม
 
A: ทีผ่านมานอกจากผู้ทำหน้าที่ Qualified Individual (QI) ให้กับ ผู้นำเข้าตามระเบียบ FSVP แล้วก็ยังมี ที่ปรึกษาอิสระ ผู้ตรวจประเมิน อาจารย์มหาวิทยาลัย รวมทั้งฝ่าย Supplier Quality Assurance ฝ่าย Sourcing ของบริษัทค้าปลีกในหรัฐอเมริกาแล้ว ก็ยังมีผู้บริหารด้านประกันคุณภาพและความปลอดภัยอาหารส่งออกจากประเทศไทยเข้าอบรม โดยผู้เข้าอบรมให้เหตุผลหลัก 2 ประการคือ ประการแรกบริษัทก็มีบริษัทนำเข้าอยู่ที่สหรัฐอเมริกาด้วย ประการที่สองก็คงเหมือนกรณีที่ผู้บริหารฝ่ายประกันคุณภาพที่ไปอบรมหลักสูตร Lead Auditor ในระบบต่างๆ ทั้งที่ตัวเองจะเป็นผู้ถูกประเมินไม่ใช่ ไม่ใช่ผู้ทำหน้าที่ตรวจประเมิน ทำนองรู้เขารู้เรา และสามารถสื่อสารแก้ไข จัดเตรียมเอกสารให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของ FSVP ให้การส่งออกเป็นไปด้วยความราบรื่น เพราะยังมีหลายกรณีที่ผู้นำเข้าเองก็เกิดความสับสนสั่งให้ผู้ส่งออกดำเนินนการบางอย่างที่เป็นหน้าท่ีโดยตรงของผู้นำเข้าในฐานะ ที่ต้องเป็น FSVP Importer ตามกฎหมาย นอกจากนี้่ยังมีผู้ส่งออกสินค้าอาหารแพลทฟอร์มออนไลน์ ที่ต้องการเข้าใจข้อกำหนด ที่สัมพันธ์กันทั้ง Preventive Controls for Human Food และ Foreign Supplier Verification Programs รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อวางแผนการดำเนินงานในการเส่งสินค้าเข้าสหรัฐอเมริกาอย่างราบรื่น
 
Q: อบรมเสร็จแล้ว ได้รับ Certifcate หรือไม่ หน่วยงานไหนเป็นผู้ออก Certifcate
 
A: การจัดอบรม Foreign Supplier Verification Programs (FSVP) ระหว่างที่ 4-5 ตุลาคม 2564 เป็นการจัดอบรมทีไ่ด้รับอนุมัติให้จัดอบรม จาก AFDO/ FSPCA หน่วยงานในกำกับของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐอเมริกา ( U.S. FDA) เรียบร้อยแล้ว ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับ Certificate จาก FSPCA (Food Safety Preventive Controls Alliance (FSPCA), Illinois Institute of Technology, USA / AFDO (Association of Food and Drug Officials, USA)และ International Food Protection Training Institute (IFPTI), USA ซึ่งเป็นหน่วยงานเดียวกับที่ได้รับ Cert หลักสูตร Preventive Controls for Human Food ที่อบรมเป็น PCQI    
 
Q: การสมัครอบรม วิธีการอบรม ข้อมูลเพิ่มเติม
 
A: ผู้สนใจทั่วไปสามารถลงทะเบียนอบรมออไลน์ได้ที่ https://www.foodpro.co.th/fsvp/
วิธีการอบรออนไลน์ผ่าน Live ZOOM ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ข้างต้น
หมายเหตุ: กรณี Freelance Business Partner ที่ได้รับการยืนยันจากบริษัทพันธมิตรในสหรัฐอเมริกาเพื่อทำหน้าที่ Quaified Individual (QI) ตามระเบียบ Foreign Supplier Verification Progras แล้ว อบรมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แต่โปรดกรอกข้อมูล https://www.foodpro.co.th/partners/ เพื่อให้ทีมงานตรวจสอบกับพันธมิตรในสหรัฐอเมริกา ก่อนแจ้งยืนยันให้เข้าอบรมได้ฟรี โดยทาง FOODPRO จะนัดประชุมออนไลน์ร่วมกับพันธมิตรในสหรัฐอเมริกาถึง Job Descriptions and Key Tasks และการลงนามในเอกสารก่อนปฏิบัติงาน
หากท่านผ่านการอบรมหลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food และ หลักสูตร FSPCA Foreign Supplier Verification Programs มาแล้ว และสนใจสมัครเป็น Business Partner ให้กับบริษัทพันธมิตรในสหรัฐอเมริกาเพื่อทำหน้าที่ Quaified Individual (QI) ตามระเบียบ Foreign Supplier Verification Progras สามารถกรอกรายละเอียดสมัครร่วมงานกับเราได้ที่ https://www.foodpro.co.th/partners/
 

 

 

 

 เลื่อนลงดูรายละเอียด และ กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าอบรมด้านล่างของหน้านี้

Foreign Supplier Verification Program (FSVP) ซึ่งเป็นอีก 1 ใน 7 ระเบียบตามกฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA)  รับสมัครผู้เข้าอบรมที่ผ่านการอบรม PCQI : Preventive Controls for Human Food (ทั้ง In-house และ Public training)มาแล้ว อบรมจากหน่วยงานใดก็ได้ รับสมัครอบรมไม่เกิน 20 ท่านต่อรุ่น

บรรยายเป็นภาษาไทย รับ Certificate จาก FSPCA หน่วยงานในกำกับของ USFDA ตามกฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA) ลงนามโดย Institute for Food Safety and Health, Illinois Institute of Technology, USA, Association for Food and Drug Officials, และ International Food Protection Training Institute, USA

ที่มาของหลักสูตร

Foreign Supplier Verification Program (FSVP) เป็น 1 ใน 7 ระเบียบของกฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA) หลักสูตรนี้พัฒนาโดย FSPCA (Food Safety Preventive Controls Alliance) ครอบคลุมข้อกำหนดต่างๆ ที่ผู้นำเข้าสินค้าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข Foreign Supplier Verification Program (FSVP) ตามกฎหมาย Food Safety Modernization Act ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับ Certificate จาก FSPCA, AFDO(Association of Food and Drug Officials) and IFSH (Institute for Food Safety and Health, Illinois Institute of Technology) ผู้ผ่านการอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจในการทำหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยงในโซ่อุปทานอาหารส่งออกไปสหรัฐอเมริกา ทวนสอบแผนความปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety Plan) ของผู้ส่งออก การดำเนินการที่เกี่ยวข้องของ PCQI ตามระเบียบ Preventive Controls for Human Food และ Preventive Controls for Animal Food

หัวข้อการอบรม
Chapter 1: Context: FSMA and FSVP
Chapter 2: Setting the Stage: Building the Foundation for the FSVP Process
Chapter 3: Overview of Requirements
PCPS Session: Preventive Controls and Produce Safety Session
Chapter 4: Hazard Analysis
Chapter 5: Evaluation and Approval of Foreign Supplier
Chapter 6: Foreign Supplier Verification
Chapter 7: Reevaluation of Foreign Supplier
Chapter 8: Importer Identification
Chapter 9: Importance of Records
Chapter 10: FDA Oversight

การอบรม 2 วัน ผู้เข้าอบรมจะได้รับ FSPCA Participant Manual, FSPCA Exercise Workbook
ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับผู้ผ่านการอบรมได้รับ Certificate ออกโดย FSPCA, AFDO(Association of Food and Drug Officials) and IFSH (Institute for Food Safety and Health, Illinois Institute of Technology, Chicago, USA)

คุณสมบัติ :
1. เป็น PCQI ผ่านการอบรมหลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food
2. หากท่านยังไม่ผ่านการอบรม PCQI มาก่อนสามารลงทะเบียนอบรม FSPCA Preventive Controls for Human Food แบบออนไลน์ Part I ได้ที่ https://ifpti.absorbtraining.com/#/purchase/category/8e8ff29e-8f99-4015-b516-d3a8eec38f26  (สามารถลงทะเบียนอบรม Part 2 1 วันกับ FOODPRO ACADEMY ได้ภายหลังได้ และจะได้รับ Cert มีคุณสมบัติเป็น PCQI เหมือนการอบรมอปกติ 3 วันทุกประการ  สามารถอ่านคำอธบายเพิ่มเติมได้ที่ https://ifpti.absorbtraining.com/Files/FSPCA%20-%20Human%20Food/FSPCA%20Instructor%20Resource%20Portal/BLENDEDPCHFINSTRUCTIONS.pdf

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิพัฒน์ 02-0162821/ 081-428-5-999 Line ID: @foodpro หรือ            E-mail: info@foodpro.co.th

อัตราค่าลงทะเบียน กรณีอบรม

วิทยากร ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร (FSPCA Lead Instructor, USA) FSPCA Lead Instructor สำหรับหลักสูตร FSPCA Foreign Supplier Verification Program (FSVP)

ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร  อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียรเ ขึ้นทะเบียนเป็น  FSPCA Lead Instructor ภายใต้การกำกับ Food Safety Preventive Controls Alliance, Institute for Food Safety and Health, Illinois Institute of Technology, USA  ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของ US FDA ซึ่งนอกจาก ลักสูตร FSPCA Foreign Supplier Verification Program (FSVP) แล้ว ยังเป็น FSPCA Lead Instructor หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food อีกด้วย ได้ทำหน้าที่วิทยากรอบรมหลักสูตร FSVP รวมทั้งวิทยากรหลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food มาแล้วถึง 29 รุ่น

การศึกษา วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร-เทคโนโลยีอาหาร), วศ.ม.​(วิศวกรรมอุตสาหการ) Ph.D. (Industrial Engineering, Logistics and Supply Chain Management) ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาเอกเรื่อง การจัดการความเสี่ยงของโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเกษตรในประเทศเอเชีย (Risk Modelling of Agro-Industrial Supply Chain in Asian Countries) ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร  มีประสบการณ์ทำงานในภาคอุตสาหกรรมอาหารและโลจิสติกส์อาหารหลายปีก่อนมาเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการจัดการความปลอดภัยอาหาร การจัดการผลิตภาพ การวิเคราะห์รากเหง้าปัญหา(Root Cause Analysis) และแก้ปัญหาในระบบอุตสาหกรรม การประยุกต์ Lean-Six Sigma ในอุตสาหกรรมอาหาร การวางแผนพัฒนาและประเมิน Competencies  การวางเป้าหมายและการควบคุมการทำงานด้วยวิธี Objectives and Key Results (OKR)  การจัดการความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในโซ่อุปทานอาหาร และอาจารย์ในมหาวิทยาลัย

โดยดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร นอกจอกจากเป็น Lead Instructor หลักสูตร FSPCA Foreign Supplier Verification Program (FSVP)  ตามกฎหมาย FSMA แล้วยังเป็นLead Instructor หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for   Human Food อีกด้วย ในปัจจุบัน เป็นวิทยากรอบรม PCQI ไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 675  คนจากรุ่นที่ 1-รุ่นที่38  PCQI รุ่นที่ 1 (พ.ย.59)   PCQI รุ่นที่ 2   (ม.ค.60) PCQI รุ่นที่ 3   (มี ค.60)  รุ่นที่ 4   (เม.ย.60)  รุ่นที่ 5   (ก.ค.60) รุ่นที่ 6 (ก.ค. 60)  รุ่นที่ 7 (ก.ค. 60 ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน) รุ่นที่ 8 (ส.ค.60)  รุ่นที่ 9 (ก.ย. 60) รุ่นที่ 10  (30 ต.ค. – 1 พ.ย. 60) รุ่นที่ 11 (13-15 ธ.ค 60) รุ่นที่ 12 (16-18 ม.ค 61) รุ่นที่ 13 (29-31 ม.ค. 61) รุ่นที่ 14 (26-28 มี.ค. 61)  รุ่นที่ 15 (23-25 พ.ค. 61) รุ่นที่ 16 (20-22 มิ.ย.  61) รุ่นที่ 17  (18-20 ก.ค. 61) รุ่นที่ 18 ( 2-4 ส.ค.61)รุ่นที่ 19 ( 19-21 ก.ย.61) รุ่นที่ 20 (28-30 พ.ย. 61) รุ่นที่ 21 (6-8 ก.พ. 62) รุ่นที่ 22 (24-26 เม.ย. 62)  รุ่นที่ 23 (พ.ค. 62) รุ่นที่ 24 (26-28 มิ ย. 62) รุ่นที่ 25 (7-9 ส.ค. 62)  รุ่นที่ 26 (ก.ย. 62) รุ่นที่ 27 (ต.ค.62) รุ่นที่ 28 (ต.ค. 62) รุ่นที่ 29 (พ.ย. 62) รุ่นที่  30 (2-4 ธ.ค. 62) รุ่นที่ 31 (10-12 ธ.ค. 62) รุ่นที่ 32 (26-28 ก.พ. 63) รุ่นที่ 33 (5, 12, 19 เม.ย. 63)  รุ่นที่ 34 (22-24 เม.ย. 63)  รุ่นที่ 35 (มิ.ย 63) รุ่น 36 (ต.ค. 63) รุ่น 37 (25-27 พ.ย. 63) รุ่น 38 (3-5 ก.พ. 64)

รศ.ดร.ไพรัตน์ โสภโณดร
อดีตคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วิทยากรระบบคุณภาพและการจัดการความปลอดภัยอาหา ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วัตถุประสงค์หลักสูตร

เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอาหารให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามข้อกำหนด Foreign Supplier Verification Program (FSVP) เพื่อทำหน้าที่เป็น Qualified Individual (QI) ตามกฎหมาย Food Safety Modernization Act สหรัฐอเมริกา

ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

– เอกสารคู่มือประกอบการฝึกอบรม FSVP (ภาษาอังกฤษ)
– เอกสารการอบรม/เอกสารแบบฝึกหัด (ภาษาอังกฤษ)
– ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับ Certificate ซึ่งลงนามโดยตัวแทนจาก 3 หน่วยงานประกอบด้วย (1) The Illinois Institute of Technology’s Institute for Food Safety and Health (IIT IFSH), USA,  (2)  International Food Protection Training Institute (IFPI) (3) Association of Food and Drug

สถานที่จัดอบรม  : จัดอบรมแบบออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM

 

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนปกติท่านละ 15,000 บาท กรณีลงทะเบียน FSPCA Preventive Controls for Human Food กับ FOODPRO ACADEMY มาก่อน และชำระภายใน  20 กันยายน 2564  รับส่วนลดค่าอบรม 50%  เหลือ 7,500 บาท/ท่าน

ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว และ สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้อีก 3%  ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับสิทธิส่วนลด 50%    ได้ที่ https://www.foodpro.co.th/pcqi-list/   ได้ที่ อย่างไรก็ตามรายชื่อข้างต้นไม่ได้เป็นรายชื่อล่าสุดมีผู้ผ่านการอบรมบางท่านที่ยังไม่ได้ update  รายชื่อ สำหรับท่านที่ไม่มีรายชื่อตามลิงค์ข้างต้นสามารถส่งไฟล์ Certificatte ของ PCQI ไปที่ info@foodpro.co.th หรือที่ LINE ID: @foodpro

หากไม่ได้รับอีเมลล์ยืนยัน/invoice หลังกรอกแบบฟอร์มไปแล้วเกิน 12 ชั่วโมงโปรดโทรแจ้ง 02-0162821/ 081-428-5-999 email: info@foodpro.co.th

กรอกแบบฟอร์มจองลงทะเบียนอบรม FSVP ด้านล่าง


    
     
   

สมัครเข้าอบรมหลักสูตร

สมัครออนนไลน์เข้าอบรมหลักสูตร FSPCA Foreign Supplier Verification Program (FSVP)

ในช่อง user name ให้ใส่ e-mail ของผู้กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน

หากมีปัญหากรอกแบบฟอร์มแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ LINE ID: foodpro

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

พิพัฒน์
FOODPRO Academy บริษัทฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 47
ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
มือถือ  081-428-5-999/
E-mail: info@foodpro.co.th/office@jobfoods.com
LINE ID: @foodpro

  ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ดูภาพบรรยากาศการอบรม PCQI หรือ หลักสูตรอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/foodprofessional

ขอบพระคุณทุกองค์กร ทุกบริษัท และทุกสถาบันการศึกษาที่มอบความไว้วางใจกับ

FOODPRO Academy

Facebook Comments
error: Content is protected !!