fbpx
June 5, 2019 / by

ประกาศแล้ว FSSC22000 V.5 มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรใหม่บ้าง

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2019  ที่ผ่านมา FSSC 22200  เวอรชั่น 5 ได้ประกาศใช้แล้ว หลังจากที่มาตรฐาน ISO2200: 2018 ได้ประกาศไปเมื่อ 19 มิถุนายน 2018  ซึ่ง ISO2200 :2018 นั้นได้ใช้เป็นพื้นฐานสำคัญของ FSSC22000 มาตรฐาน FSSC22000 ถือเป็นหนึ่งในมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง GFSI เวอร์ชั่นใหม่ของ FSSC 2200 นั้นมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง มาดูกัน

ประการแรก เราคงต้องทำความเข้าใจภาพรวมของ FSSC22000 กันก่อนซึ่ง FSSC22000 นั้นประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ 3 ส่วนคือ ส่วนของ ISO 22000 ส่วนของ PRPs  และส่วนขอ additional FSSC 22000 requirements

สำหรับมาตรฐาน ISO 22000 ถือเป็นพื้นฐานสำหรับ FSSC22000 ที่จะนำมาเป็นกรอบโครงสร้างความต้องการในการพัฒนา การนำไปใช้ และดูแลรักษาให้คงไว้ซึ่งระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Management System : FSMS) ตามที่ระบุใน มาตรฐาน ISO22000 :2018

การการทบทวน ISO2200 เมื่อปี 2018 ถือเป็นสาเหตุสำคัญที่ต้องทำให้เกิดปรับปรุง FSSC22000 เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนี้ โดยมีการกำหนดรายละเอียดทางเทคนิคเกี่ยวกับโปรแกรมพื้นฐาน prerequisite programs (PRPs) ตามมาตรฐาน ISO/TS 22002-x series, NEN/NTA 8059 และ/หรือ  BSI/PAS 221

ส่วนของ FSSC 22000 additional requirements จะสัมพันธ์กับเรื่อง การให้บริการ (services)  การติดฉลากสินค้า (product labelling), การปกป้องอันตราย (food defense)  การบรรเทาการปลอมปนอาหารแบบจงใจ ( food fraud mitigation)

ในเวอร์ชั่น 5 นี้ มีเรื่องที่น่าสนใจอีกอย่างคือมีมีทางเลือก (Optional Module) ให้กับผู้ขอรับรองโดยสามารถรวมเอาโมดูลในการจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 เข้าไปในการบูรณาการในการจัดการความปลอดภัยอาหารและขอตรวจรับรอง FSSC 22000 ได้ด้วย ซึ่งเป็นแนวทางที่ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันของการตรวจรับรองมาตรฐานการจัดการคุณภาพและการตราจรับรองมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยอาหาร ลดการทำงานซ้ำซ้อน

FSSC22000 เป็นมาตรฐานสำคัญที่สามารถนำไปใช้กับธุรกิจอุตสาหกรรมสาขาต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมผลิตอาหาร อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร การผลิตอาหารสัตว์ การผลิตของฟาร์มเกษตร ตลอดจนการขนส่งและการจัดเก็บ การบริการอาหาร ร้านค้าปลีก และร้านค้าส่ง  ซึ่งทาง GFSI ได้รับรองในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตอาหาร (Food Manufacturing: C), การผลิตอาหารสัตว์ (animal feed production: D), การขนส่งและจัดเก็บ (transport and storage: G), อุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร (food packaging manufacturing : I) and สารเคมีชีวภาพ (bio chemicals: K).

การเปลี่ยนแปลงสำคัญของ FSSC22000 เวอร์ชั่น 5

หลักสำคัญยังคงเป็นเรื่องของ ISO 22000  ซึ่งแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงของ FSSC 22000  V. 5 จึงสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงใน ISO 22000: 2018 ที่ประกาศใช้ไป เมื่อ 19 มิถุนายน 2018 อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

FSSC22000 เวอร์ชั่นใหม่ (V.5) นี้ เป็น High-Level Structure (HLS) โดยมีส่วนที่มีโครงสร้างที่เหมือนกันของมาตรฐานระบบการจัดการอื่นๆ ที่อุตสาหกรรมทั่วไปคุ้นเคยอยู่แล้วเช่น ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 and ISO 45001 ซึ่งในทางปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้จะทำให้ง่ายในการบูรณาการกับระบบ ISO22000 กับระบบมาตรฐานอื่นๆ ที่ทางอุตสาหกรรมคุ้นเคยอยู่แล้ว สามารถลดการทำงานและเอกสารที่ซ้ำซ้อนกันได้

ตามข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงใน ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015 เวอร์ชั่นใหม่ของ ISO22000 ถือว่าเป็นมาตรฐานความเสี่ยง  (risk-based standard)  ซึ่งจะทำให้เความชัดเจนระหว่างความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ (operational level)  โดยอาศัย Hazard Analysis Critical Control Point approach (HACCP) และ ความเสี่ยงในระดับกลยุทธ์ของการระบบการจัดการที่จะทำให้องค์กรไม่สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้

มาตรฐานประกอบด้วยวงล้อ PDCA ที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดสองวงล้อ กล่าวคือ วงล้อ PDCA ที่นำไปใช้กับระบบการบริหารในภาพรวมและวงล้อ PDCA ที่เน้นในส่วนของการปฏิบัติการตาม Clause 8 ซึ่งครอบคลุมหลักการของ HACCP นอกจากนี้ในเวอร์ชั่นใหม่นี้ ได้มีการปรับปรุงคำนิยาม โดยได้รวมเอานิยามใหม่ ๆ เกี่ยวกับ Categories ต่างๆ ที่แตกต่างกัน ซึ่งทำให้สามารถนำมาใช้บูรณาการในการตรวจประเมินตามข้อกำหนดของระบบใหม่นี้ได้ ดังภาพประกอบด้านล่าง

ภาพที่ 1 การวางแผน (Planning) ตามวงล้อ PDCA ภาพใหญ่ขององค์กร
ภาพที่ 2. การปฏิบัติ (DO) ในภาพใหญ่ขององค์กรและมีีวงล้อ PDCA ของระดับปฏิบัติการ

สำหรับการขอตรวจรับรองระบบเวอร์ชั่นใหม่ FSSC22000 V.5 นี้ ควรเป็น announced audit ยกเว้นว่าผู้ขอตรวจรับรองมีความประสงค์ต้องการจะขอตรวจรับรองแบบ unannounced audit ก็สามารททำได้ FSSC V.4.1 จะไม่สามารถใช้ได้หลังวันที่ 29 มิถุนายน  2021 ทั้งนี้กรอบเวลาของ V.4.1 จะยังคงให้จนถึง 31 ธันวาคม 2020 และต้องเปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่นใหม่ช่วง 31 ธันวาคม 2020 ถึง 1 มกราคม 2021 แต่อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ที่จำเป็นพิเศษการตรวจประเมินเพื่อขอรับรองตามมาตรฐาน FSSC22000 V. 5 สามารถยืดเวลาออกไปได้ในปี 2021แต่ไม่เกิน 29 มิถุนายน 2021

ต้องการรับบริการที่ปรึกษา ISO/FSSC22000 ติดต่อ FOODPRO ACADEMY info@foodpro.co.th หรือกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง


    
     
   

แบบฟอร์มขอรับบริการที่ปรึกษาและบริการจัดหา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการประกาศใช้เพิ่มเติม(ภาษาอังกฤษ) จากเว็บไซด์ FSSC22000คลิ้ก

Facebook Comments
error: Content is protected !!