fbpx
March 22, 2023 / by

Conducting Vulnerability Assesments and Developing Food Defense Plan

     FSMA Mitigation Strategies to Protect Food Against Intentional  Adulteration Final Rule การกำหนดกลยุทธ์รองรับเพื่อปกป้องอาชญษกรรมทางอาหารด้วยการปลอมปนแบบจงใจ เป็นอีก 1 ระเบียบที่สำคัญภายใต้กฎหมาย Food Safey Modernization Act ที่ผู้ส่งออกอาหารและเครื่องดื่มไปสหรัฐอเมริกาต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยต้องมีการประเมินภาวะเสี่ยงหรือช่องโหว่ที่ผู้ไม่ประสงค์ดีจะเข้าถึงกระบวนการขั้นตอนการผลิตที่มีโอกาสปลอมปนอันตรายลงไปในสินค้าด้วยความจงใจได้ และจัดทำแผนการปกป้องอาหาร

      จากระเบียบว่าด้วยการควบคุมเชิงป้องกันสำหรับอาหารมนุษย์ (Preventive Controls for Human Food: PCHF) ที่ผู้ประกอบการผลิตอาหารส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาได้ส่งบุคลกรเข้าอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณสมบัติเป็น Preventive Controls Qualified Individual (PCQI) และจัดทำแผนความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Plan) เพื่อรองรับการทวนสอบจากผู้นำเข้าตามระเบียบ Foreign Supplier Verfication Programs (FSVP) แล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ได้ประกาศ Mitigation Strategies to Protect Food Against Intentional Adulteration Final Rule ซึ่งเรียกสั้นๆ ว่า IA Rule ซึ่งทำให้ผู้ผลิตอาหารส่งออกไปสหรัฐอเมริกาก็ต้องมีการอบรมบุคลากรและหัวหน้างานที่ปฏิบัติงานในจุดที่อาจมีโอกาสเกิดการปลอมปมอันตรายในอาหารด้วยความจงใจได้ให้เกิดความตระหนักในการระวังป้องกัน ในขณะเดียวกันให้มี Qualified Individual (QI) ที่สามารถทำหน้าที่ในการประเมินภาะวะเสี่ยงที่ผู้ไม่ประสงค์ดีจะเข้าถึงและระดับผลกระทบเพื่อนำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์รองรับการปกป้องการปลอมปนอาหารโดยจงใจได้ รวมทั้งต้องมีการกำหนดการเฝ้าระวังติดตาม (Mornitoring) การทวนสอบ (Verification) มาตรการการแก้ไข (Correction Action) การบันทึก (Record) และการอบรมต่างๆ

  การอบรมบุคลากรตาม IA Rule นี้ Food Safety Modernization Act หรือ FSPCA ซึ่งเป็นหน่วยงานพันธมิตรขององค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา U.S. FDA ในการพัฒนาหลักสูตรและกำกับการจัดอบรมนั้น ได้แบ่งการอบรมในหัวข้อต่างๆ ออกเป็นหลักสูตรย่อยๆ หลายหลักสูตร ได้แก่

 1. หลักสูตร FSPCA Food Defense Awareness for the IA Rule
 2. หลักสูตร FSPCA IA Rule Overview
 3. หลักสูตร FSPCA IA Key Activity Types Course
 4. หลักสูตร FSPCA IA Identification and Explanation of Mitigation Strategies Course และ
 5. หลักสูตร FSPCA IA Conducting Vulnerability Assessments Course
 6. FSPCA IA Food Defense Plan Preparation and Reanalysis Course

การแยกย่อยการอบรมตาม IA Rule ออกเป็นหัวข้ออบรมย่อยๆ หลายหลักสูตร ทำให้การอบรมจบเพียง หลักสูตรก็ไม่อาจเห็นภาพรวมของการจัดทำ Food  Defense Plan และปฏิบัติตามข้อกำหนดของ IA Rule ได้ทั้งหมด FOODPRP ACADEMY ซึ่งได้จัดอบรม FSPCA Preventive Controls for Human Food (PCHF) หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Animal Food (PCHF) และหลักสูตร  FSPCA Foreign Supplier Verfication Programs (FSVP) มาแล้วหลายรุ่น และได้ให้คำปรึกษาในการจดทะเบียนและจัดเตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อรองรับการส่งออกไปสหรัฐอเมริกาเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของข้อกำหนดจาก U.S. FDA ให้บริการที่ปรึกษาในการจัดทำเอกสารตามกฎหมาย FSMA ให้กับผู้นำเข้าในสหรัฐอเมริกาได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตร  Conducting Vulnerabilty Assesments and Developing Food Defense Plan for Intentaional Adulteration ตามกฎหมาย FSMA  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการประเมินภาวะเสี่ยงรวมทั้งการจัดทำแผนปกป้องอาชญากรรมทางอาหารจากการปนเปื้อนด้วยตวามจงใจ ผู้เข้าอบรมได้เห็นถึงภาพรวมทั้งหมดของการของการจัดทำ  Food Defense Plan ภายใต้ระเบียบ Mitigation Strategies to Protect Food Against Intentional  Adulteration หรือ IA Rule ของกฎหมาย FSMA รวมทั้งเป็นการทำความเข้าใจเทคนิคการวิเคราะห์ให้ผุ้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิคและวิธีการวิเคราะห์เพื่อนำไปประยุกต์ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการจัดการความปลอดภัยอาหารอื่นๆของประเทศในทวีบยุโรบได้

วัตถุประสงค์การอบรม

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจภาพรวมของข้อกำหนด Mitigation Strategies to Protect Food Against Intentional Adulteration หรือ IA Rule ตามกฎหมาย FSMA

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิคของการประเมิน Vulnerability เพื่อกำหนดจุดเสี่ยงที่ต้องกำหนดกลยุทธ์รองรับการปกป้องการปลอมปนอาหารโดยจงใจ

3. เพื่อเข้าในแนวทางในการกำหนด กำหนดกลยุทธ์รองรับการปกป้องการปลอมปนอาหารโดยจงใจ

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจการจัดทำ Food Defense Plan และการปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Food Defense Plan หากท่านสนใจอบรมหลักสูตรนี้สามารถลงชื่อเพื่อจองการเข้าอบรมได้ หากเมื่อได้กำหนดวันจัดอบรมแล้วจะส่งอีเมล์แจ้งให้ท่านทราบห

บรรรยากาศการอบรมทีผ่านมา

หากท่านสนใจจัดฝึกอบรมให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถกรอกข้อมูลข้างล่างเพื่อขอรับบริการ

กรอกข้อมูลลงทะเบียนจองการอบรม


  
   
  

โปรดกรอกแบบฟอร์ด้านล่างนี้เพื่อสมัครอบรมหลักสูตร Conducting Vulnerabilty Assesments and Developing Food Defense Plan for Intentional Adulteration

 

หากมีปัญหากรอกแบบฟอร์มแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 081-428-5999/

หรือ LINE ID:  @foodpro

Facebook Comments
error: Content is protected !!