fbpx
March 6, 2017 / by

PCQI Plus 3: การวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบ (FMEA) เพื่อแก้ปัญหาการผลิตและความปลอดภัยอาหาร

ด้วยบริษัทอุตสาหกรรมอาหารต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพสินค้ารวมถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง  อุตสาหกรรมอาหารจึงได้ประยุกต์ใช้มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพต่างๆ ที่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ  อาทิ  ISO 9001:2015 ISO 22200 HACCP BRC HARPC (Preventive Controls for Human Food) ซึ่งมุ่งเน้นการพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น  การการประยุกต์ใช้ FMEA  ในระหว่างการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการ จะช่วยป้องกันปัญหาด้านคุณภาพที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ ปัจจุบัน FMEA จึงเป็นครื่องมือที่มีการประยุกต์ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรมมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้องค์กรสามารถ ลดความสูญเสียหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับลูกค้าและองค์กร และยกระดับผลดำเนินงานทางธุรกิจให้สูงขึ้น การนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร จะต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน เช่น ต้นทุน ค่าใช้จ่าย คุณภาพ การยอมรับของผู้บริโภค รวมทั้งระบบมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารที่องค์กรใช้อยู่ด้วย เพื่อห้ผู้อบรมสามารถเข้าใจกระบวนการและนำแนวทางปฏิบัตินำไปใช้ได้จริง

 

วัตุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความล้มเหลวที่มีโอกาสเกิดและผลกระทบต่อการดำเนินงานผลิตการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหาร
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคของ FMEA ไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อป้องกันความผิดพลาดในองค์กรของตนเองได้

 

คณะวิทยากร

ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร และทีมงาน

ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร

วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

Ph.D. (Industrial Engineering) Thesis: Risk Modelling of Agro-Industrial Supply Chain in Asian Countries

ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร มีประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานทั้งภาคอุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจโลจิสติกส์อาหาร เคยทำงานในฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิต ธุรกิจแปรรูปผักและผลไม้ บริษัทตลาดไทยพืชผล จำกัด ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป  บริษัทโคอ๊อฟฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Thai Delmar Co., Ltd) ฝ่ายปฏิบัติการโลจิสติกส์สำหรับคลังสินค้าอาหาร บริษัทไอดีเอสโลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น  LF Logistics Co., Ltd) มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน ควบคุมการดำเนินงานและการจัดทำระบบประกันคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหาร เป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการโซ่อุปทาน(ด้าน sourcing) และ โปรแกรมการจัดการความปลอดภัยอาหาร เคยเป็นวิทยากรหลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ ทั้ง In House และ Public Training อาทิ หลักสูตร การวางแผนการผลิตและการจัดการโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการโลจิสติกส์และคลังสินค้าอาหาร สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม วิทยากรหลักสูตร การจัดการตลาดและโลจิสติกส์สินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็น Lead Instructor ที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานในกำกับ USFDA ในการเป็นวิทยากรจัดอบรมหลักสูตรทางด้านการจัดการความปลอดภัยอาหาร FSPCA Preventive Controls for Human Food เพื่ออบรมขึ้นทะเบียนผู้เข้าอบรมเป็น PCQI ตามกฎหมาย Food Safety Modernization สหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์สอน วิจัย และบริการวิชาการ เกี่ยวกับ การจัดการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการระบบคุณภาพและความปลอดภัยทางการอาหาร การจัดการโซ่อุปทานอาหาร สถิติและออกแบบการทดลอง เทคนิคทางสถิติเพื่อการปรับปรุงความสามารถของกระบวนการ การจำลองสถานการณ์และพลวัตระบบ การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการตัดสินใจ  ปัจจุบันเป็นรองคณบดีและอาจารย์กลุ่มความปลอดภัยอาหารและวิศวกรรมการจัดการอุตสหกรรมอาหาร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และกรรมการบริหารสมาคมสหกิจศึกษาไทย หลักสูตรเทคนิคและเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงในอุตสาหกรรมผลิตและโซ่อุปทานอาหาร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร เป็นที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงงานในอุตสาหกรรมอาหารโดยใช้เทคนิคต่างๆ ทางวิศกรรมอุตสหการ รวมทั้งเทคนิค FMEA ภายใต้โครงการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษามากกว่า 30 โครงการ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้บริหาร หัวหน้างาน ฝ่ายผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายโลจิสติกส์ และผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลาการอบรม  

1 วัน (08:30- 17:00)

กำหนดวันอบรม  กรณี Public Training ติดตามประกาศหน้าเว็บ หรือกรณี In-House Traing ตามบริษัทรับการอบรมกำหนด

วิธีการสมัคร : กรอกแบบฟอร์มสมัครตามแบบฟอร์มด้านล่าง

ติดต่อสอบถามสมัครเข้าอบรม หรือติดต่อขอใบเสนอราคา (Quotation) รับบริการอบรมแบบ In House Training  (หลักสูตรนี้รับจัดอบรม In House Training ตั้งแต่ 5  คนขึ้นไป) การอบรมพนักงานทั้งแบบ Public Training และแบบ In-House Training หลักสูตรนี รับสิทธิอบรมหลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food ในอัตราพิเศษ

 

บริษัทฟู้ดโปรเฟสชั่นแนล จำกัด
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 47
ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ +662-119-512-9,
มือถือ+669-4-493-6342 แ
ฟกซ์ +662-686-343-3
E-mail: info@foodpro.co.th
LINE ID: foodpro

 

 

 


    
     
   

แบบฟอร์มสำรองที่นั่งการอบรมหลักสูตร PCQI PLUS 2 : เทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการแก้ปัญหาและเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร (IE Techniques for Problem Solving and Productivity Improvement in Food Industry) 

 สมัครอบรมหลักสูตร PCQI Plus  หลักสูตรไหนก็ได้ได้รับสิทธิสมัครอบรมหลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food จัดวันที่ 26- 28 เมษายน 2560  ฟรี

Facebook Comments
error: Content is protected !!