fbpx
June 20, 2024 / by

อบรม FDQI: FSPCA IA Conducting Vulnerability Assessments (IAVA) 30 มิ.ย. 67 ออนไลน์

   อบรมออนไลน์(Live ZOOM) เป็นการอบรมตามกฎหมาย FSMA สหรัฐอเมริกา รับ Certficate จาก

คำอธิบายเนื้อหาหลักสูตร FSPCA IA Conducting Vulnerability Assessments Course (Description) บรรยายเป็นภาษาไทย

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีคุณสมบัติเป็น Food Defense Qualified Individual (FDQI) ในการทำหน้าที่ประเมินภาวะเสี่ยงในการจัดทำ Food Defense Plan ตามระเบียบการกำหนดกลยุทธ์รองรับเพื่อปกป้องอาชญษกรรมทางอาหารด้วยการปลอมปนแบบจงใจ (FSMA Mitigation Strategies to Protect Food Against Intentional  Adulteration Final Rule) ซึ่งเป็นอีก 1 ระเบียบที่สำคัญภายใต้กฎหมาย Food Safey Modernization Act (FSMA) ที่ผู้ส่งออกอาหารและเครื่องดื่มไปสหรัฐอเมริกาต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยต้องมีการประเมินภาวะเสี่ยงหรือช่องโหว่ที่ผู้ไม่ประสงค์ดีจะเข้าถึงกระบวนการขั้นตอนการผลิตที่มีโอกาสปลอมปนอันตรายลงไปในสินค้าด้วยความจงใจได้ และจัดทำแผนการปกป้องอาหาร

กรณีสนใจอบรมแบบออนไลน์ (Live ZOOM) วันที่ 22 กรกฎาคม 2567 โปรดดูรายละเอียดที่นี่ คลิก

กรณีสนใจอบรมที่โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ สุขุมวิท 23 วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 โปรดดูรายละเอียดที่นี่ คลิก

เมื่อผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้วท่านจะได้รับ Certificate จากหน่วยงานในกำกับ U.S. FDA ตัวอย่าง Certificate ดังภาพ

ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2016 ได้ประกาศ Mitigation Strategies to Protect Food Against Intentional Adulteration Final Rule ซึ่งเรียกสั้นๆ ว่า IA Rule ซึ่งทำให้ผู้ผลิตอาหารส่งออกไปสหรัฐอเมริกาก็ต้องมีการอบรมบุคลากรและหัวหน้างานที่ปฏิบัติงานในจุดที่อาจมีโอกาสเกิดการปลอมปมอันตรายในอาหารด้วยความจงใจได้ให้เกิดความตระหนักในการระวังป้องกันหลักสูตร Food Defense Awareness ซึ่งหลักสูตร Food Defense Awareness สามารถอบรมออนไลน์ได้ฟรี (หากไม่ทรายวิธีการอบรมสอบถามได้ที่ไลน์ LINE ID: @foodpro) ในขณะเดียวกันก็กำหนดให้มี Qualified Individual (QI) ที่สามารถทำหน้าที่ในการประเมินภาะวะเสี่ยงที่ผู้ไม่ประสงค์ดีจะเข้าถึงและระดับผลกระทบเพื่อนำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์รองรับการปกป้องการปลอมปนอาหารโดยจงใจได้ รวมทั้งต้องมีการกำหนดการเฝ้าระวังติดตาม (Mornitoring) การทวนสอบ (Verification) มาตรการการแก้ไข (Correction Action) การบันทึก (Record) และการอบรมต่างๆ หลักสูตร FSPCA IA Conducting Vulnerability Assessments Course เป็นหลักสูตรทีสอนโดย Lead Instructor โดยใบประกาศออกจาก FSPCA สหรัฐอเมริกา เนื้อหาและกำหนดการการอบรมประกอบด้วย

ระยะเวลาอบรม 1 วัน

08.30-09.00 ลงทะเบียน

09:00-10:30

 • อธิบายความสำคัญของการปกป้องอาหารจากการตั้งใจก่อการร้าย (Explain the importance of food defense )
 • อธิบายขั้นตอนสำคัญในการประเมินภาวะเสี่ยง (Explain vulnerability assessment preliminary steps)
 • วิธีการประเมินภาวะเสี่ยงด้วยวิธี CAVER+Shock
 • วิธีการประเมินด้วยวิธี KAะ
 • การอธิบายถึงลักษณะการตามธรรมชาติของการดำเนินงานที่ช่วยป้องกันการก่อนการร้ายได้ (Explain inherent characteristics )
 • ความสำคัญของผู้ก่อการร้ายในองค์กร (Recognize the importance of considering an inside attacker during VA )
 • การคำนวนผลกระทบผลกระทบต่อสุขภาพของสาธารณะชน (Calculate potential public health impact )
 • การประเมินระดับการเข้าถึงได้ทางกายภาพและประเมินความสามารถที่Evaluate degree of physical access to the product and the ability of an attacker to successfully contaminate the product
 • การคำนวณเพื่อประเมินภาวะเสี่ยงด้วยวิธี Three Fundamental Elements ( Evaluate vulnerability assessment data through Three Fundamental Elevements Method)
 • การประเมินภาวะเสี่ยงด้วยวิธีผสม (Apply the hybrid approach )
 • การจัดทำแผนปกป้องอาหารจากการก่อการร้าย (Developing Food Defense Plan)

10.30-10.45 น. พักเบรค

10.45-12.00 น.

 • การอธิบายถึงลักษณะการตามธรรมชาติของการดำเนินงานที่ช่วยป้องกันการก่อนการร้ายได้ (Explain inherent characteristics )
 • ความสำคัญของผู้ก่อการร้ายในองค์กร (Recognize the importance of considering an inside attacker during VA )
 • การคำนวนผลกระทบผลกระทบต่อสุขภาพของสาธารณะชน (Calculate potential public health impact )

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร

13.00-14.45 น

 • การประเมินระดับการเข้าถึงได้ทางกายภาพและประเมินความสามารถที่Evaluate degree of physical access to the product and the ability of an attacker to successfully contaminate the product
 • การคำนวณเพื่อประเมินภาวะเสี่ยงด้วยวิธี Three Fundamental Elements ( Evaluate vulnerability assessment data through Three Fundamental Elevements Method)

15.00-17.30 น.

 • การประเมินภาวะเสี่ยงด้วยวิธีผสม (Apply the hybrid approach )
 • แนวทางการจัดทำแผนปกป้องอาหารจากการก่อการร้าย (Guidline for Developing Food Defense Plan)

วัตถุประสงค์หลักสูตร

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะในการประเมินภาวะเสี่ยงภายใต้ระเบียบ the Mitigation Strategies to Protect Food Against Intentional Adulteration (IA) ซึ่งเป็นระเบียบของ U.S. Food and Drug Administration (FDA) ที่อยู่ภายใต้กฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA) สหรัฐอเมริกา
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีคุณสมบัติเป็น Qualified Individual (QI) สำหรับการประเมินภาวะเสี่ยงในการจัดทำ Food Defense Plan ซึ่งที่หลายๆ ท่านเรียกว่า Food Defense Qualified Individual (FDQI)
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางในการจัดทำ Food Defense Plan ที่สอดคล้องตามระเบียบ he Mitigation Strategies to Protect Food Against Intentional Adulteration (IA) ของกฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA) สหรัฐอเมริกา

ผู้เข้าอบรม

 1. ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร หรือคลังสินค้าอาหาร
 2. หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร ในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร
 3. นักวิชาการ ที่ปรึกษา อาจารย์ในมหาวิทยาลัย และผู้สนใจทั่วไป

วิทยกร ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร

ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร อาจารย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็น FSPCA Lead Instructor ในการอบรม ได้รับ Top Ten Lead Instructor และ FSPCA 1000 Club จาก FSPCA เป็นผู้สอน PCQI มากที่สุด 1 ใน 10 ของโลกจากผู้สอนทั่วโลกกว่า 3,000 คน สอน PCQI ไปแล้วมากกว่า 1,000 คน มีประสบการณ์ทำงานตรงเคยทำงานในอุตสาหกรรมผลิตอาหารส่งออกสหรัฐอเมริกา ที่ปรึกษาผู้ผลิตอาหารส่งออกอาหารจากประเทศไทยไปสหรัฐอเมริกาและที่ปรึกษาบริษัทนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารในสหรัฐอเมริกา
อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการจัดการความปลอดภัยอาหารและกฎหมายอาหารเพื่อส่งออกสหรัฐอเมริกา การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานการส่งออกสินค้าอาหาร วิศวกรรมความปลอดภัยอาหาร การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสืบย้อนกลับ และการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานในโซ่อุปทานผลิตอาหารส่งออก เป็น Lead Instructor หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Animal Food หลักสูตร FSPCA Intentional Adulteration Vulnerability Assesments (IAVA) แล้ว และ Lead Instructor หลักสูตร FSPCA Foreign Supplier Verification Programs (FSVP) เป็น Lead Instructor ครอบคลุมหลักสูตรสำหรับผู้ส่งออกอาหารไปสหรัฐอเมริกา และผู้นำเข้าอาหารในสหรัฐอเมริกา เป็นผู้เข้าร่วมสัมมนา update ความรู้และกรณีศึกษาต่างๆ กับทาง FSPCA ที่สหรัฐอเมิรกาอย่างต่อเนื่อง

บรรรยากาศการอบรม Food Defense ทีผ่านมา

หากท่านสนใจจัดฝึกอบรมให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถกรอกข้อมูลข้างล่างเพื่อขอรับบริการ

จัดอบรมออนไลน์ (Live ZOOM) อาทิตย์ 30 มิถุนายน 2567 อัตราปกติท่านละ 7,500 บาท มีเงื่อนไขรับราคาพิเศษดังนี้

กรณีลงทะเบียนชำระค่าลงทะเบียนภายใน 23 มิถุนายน 2567

สมัครอบรม 2 ท่าน อัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 6,500 บาท

สมัครอบรม 1 ท่าน อัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 7,000 บาท

กรณีลงทะเบียนชำระค่าลงทะเบียนหลังวันที่ 23 มิถุนายน 2567 แต่ภายใน 26 พฤษภาคม 2567

อัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 7,500 บาท

ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 27 มิถุนายน 2567หรือเมื่อผู้สมัครเต็ม รับจำนวนจำกัดตามที่ FSPCA กำหนด

กรอกข้อมูลลงทะเบียนจองการอบรม


  
   
  

โปรดกรอกแบบฟอร์ด้านล่างนี้เพื่อสมัครอบรมหลักสูตร  FDQI Training Course

FSPCA IA Conducting Vulnerability Assessments Course

ในช่อง user name ให้ใส่ e-mail ของผู้กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน

หากมีปัญหากรอกแบบฟอร์มแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 081-428-5999/020162821

หรือ LINE ID:  @foodpro

Facebook Comments
error: Content is protected !!