fbpx
April 15, 2024 / by

FSVP and U.S.FDA Compliance Service by FDA Registrar LLC, USA

FDA Registrar LLC, ให้บริการช่วยเหลือเพือให้ผู้นำเข้าอาหารและผู้ส่งออกอาหารไปสหรัฐอเมริกาได้ดำเนินการอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อกำนหนดของ U.S. FDA เราให้บริการช่วยเหลือเพื่อให้การส่งออก และนำเข้าสินค้าสหรัฐอเมริกา สามารถดำเนินการดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น ด้วยทีมงานจาก FDA Registrar LLC, USA ให้บริการช่วยเหลือท่านตั้งแต่การบริการจดทะเบียน การประเมินความเสี่ยงและจำแนกประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อจดทะเบียน FFR การจด FCE และการจด SID กับองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา ร่วมกับพันธมิตรในสหรัฐอเมริกาทั้งผู้นำเข้า ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ การให้บริการ U.S. Agent บริการการทวนสอบ Food Safety Plan บริการ FSVP Asistance บริการ FSVP Agent รวมทั้งบริการให้คำปรึกษาด้านมาตรฐานความปลอดภัยอาหารระเบียบและกฎหมายทีเกี่ยวข้องในการส่งออกและนำเข้าอาหารในประเทศสหรัฐอเมริกา


    
     
   

ขอรับบริกาช่วยเหลือในการนำเข้าและส่งออกอาหารไปสหรัฐอเมริกาให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ U.S.FDA

(หากมีข้อสงสัย ติดต่อ LINE ID: @fdaregistrar)

กรณีเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่ส่งออกสินค้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกามานานแล้ว การปรับตัวตามข้อกำหนดและกฎหมายใหม่ของประเทศสหรัฐอเมริกา ถือว่าไม่ได้เป็นเรื่องยากลำบากนัก เพราะมีทั้งองค์ความรู้และบุคลากรที่มีความรู้ประสบการณ์การผลิตอาหารส่งสามารถทำงานสอดรับประสานกันได้ทั้งฝ่ายตลาดต่างประเทศ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์​ ฝ่ายประกันคุณภาพ และฝ่ายผลิตในการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดทางกฎหมาย การรับบุคลากใหม่เข้าไปทำงานก็เรียนรู้จากรุ่นพี่ที่เคยทำกันมา บุคลากรน้องใหม่ก็ก็สามารรถเรียนรู้จากการถ่ายทอดกันภายในองค์กร ได้ แต่หากเป็นผู้ประกานขนาดเล็กที่เพิ่งจะเริ่มธุรกิจส่งออกอาหารไปยังตลาดประเทศสหรัฐอเมริกา อาจเกิดข้อสงสัยและความสับสนใด้ง่ายเพราะด้วยกฎระเบียบต่างๆ ตามข้อกำหนดของ องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกาหรือ U.S. FDA มีมีหลายระเบียบ มีรายละเอียดปลีกย่อยของแนวทางวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันตามประเภทของสินค้าที่ส่งไปจำหน่าย

FOODPRO ACADEMY เป็นผู้ให้บริการในการอบรมหลักสูตรต่างๆ รองรับการส่งออกสินค้าอาหารไปสหรัฐอเมริกา เช่น หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food หลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Animal Food, Food หลักสูตร FSPCA Foreogn Suuplier Verfication Program หลักสูตร FDA Labelling หลักสูตร Conducting Vulnerabilty Assesments และการจัดทำ Food Defense Plan ตามระเบียบ Mitigation Strategies to Protect Food Against Intentional Adulteration นอกจากนี้ร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศในการจัดอบรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรองรับการดำเนินงานตามระเบียบภายใต้กฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA) และเบียบอื่นๆ ของ U.S. FDA

เครือ FOODPRO ได้ช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการได้ที่ไม่เคยได้ส่งออกสินค้าไปสหรัฐอเมริกามาก่อน ได้สามารถเริ่มส่งออกได้ พร้อมทั้งได้ให้บริการช่วยเหลือผู้ส่งออกเดิมที่ดำเนินการอยู่แล้วแต่มีปัญหาจากการประกาศใช้ระเบียบใหม่ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถส่งออกสินค้าอาหารและเครื่องดื่มไปสหรัฐอเมริกาได้อย่างราบรื่น และเป็นที่น่ายินดีที่ปัจจุบันผู้ประกอบการหลายรายเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่เริ่มต้นธุรกิจด้วยการพัฒนาสินค้าที่สร้างความแตกต่างในตลาด และผลิตส่งออกไปจำหน่ายตลาดสหรัฐอเมริกาได้

Facebook Comments
error: Content is protected !!