fbpx
October 11, 2021 / by

วัฒนธรรมคุณภาพและผลกระทบต่อความเป็นเลิศด้านการผลิตและปฏิบัติการ

Quality  Culture and Its Impact on Production and Operations Excellence

เมื่อพูดถึงคุณภาพเราก็จะมองไปถึงความเป็นเลิศในการผลิตและการปฏิบัติการ บางองค์กรอาจทำได้แต่บางองค์กร คนที่รับผิดชอบที่หน้างานสามารถประคองตัวเองได้และทำครบตามข้อกำหนดของลูกค้าได้ก็รู้สึกเหนื่อยเหลือเกินแล้ว

งานที่เราทำอยู่เป็นเรื่องที่จำเป็นที่ต้องทำให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ความต้องการของกฎหมาย ระเบียบ หรือ ความต้องการของระบบต่างๆ การเปลี่ยนจากการทำงานแบบเดิมไปสู่ความเลิศด้านการผลิตและการปฏิบัติการนั้น (Production and Operations Excellence) นั้น เราจำเป็นต้องปลูกฝังวัฒนธรรมธรรมการการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในองค์กร เราต้องก้าวข้ามคำว่า “Required” ไปสู่ “Desired” นั่นคือนอกจากเข้าใจข้อกำหนดต่างๆแล้วค้องมีการวิเคราะห์บริบทและกลยุทธิ์ขององค์กรตัวเองเพื่อออกแบบการดำเนินงานนำไปสุ่ความเป็นเลิศได้

องค์กรจำเป็นต้องจัดองค์กรประกอบไม่ว่าจะเป็นโครงการนโยบายการบริหารแนวทางการดำเนินงานและการสื่อสารในองค์กรให้นำไปสู่เป้าหมาย Production &  Operations Excellence   หรือใกล้เคียงที่สุด

เรื่องคุณภาพไม่ใช่เรื่องของฝ่ายประกันคุณภาพเราจะทำให้คนในองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องคุณภาพช่วยกันขับเคลื่อนสู่องค์กร  แต่ไม่ได้หมายความว่าฝ่ายผลิตหรือฝ่ายปฏิบัติการ (เช่นคลังสินค้าโลจิสติกส์) จะต้องไปทำงานในภาระหน้าที่ของฝ่ายประกันคุณภาพ  การก้าวข้ามคำว่า “Required” ไปสู่ “Desired” ที่ต้องวิเคราะห์บริบทและกลยุทธิ์ขององค์กรตัวเองเพื่อออกแบบการดำเนินงานนำไปสู่ความเป็นเลิศได้เกิดการทำงานบูรณาการร่วมกันหลายๆ 

การให้การอบรมถ่ายทอดความรู้ให้รับทราบข้อมูลความต้องการต่างๆของลูกค้าหรือการให้ความรู้ความเข้าใจเมื่อมีกฎหมายและกฎระเบียบใหม่หลายๆองค์กรเน้นไปพัฒนาถ่ายทอดความรู้แค่ฝ่ายประกันคุณภาพและกำหนดภาระให้ฝ่ายประกันคุณภาพไปดำเนินการให้ได้ตามที่ลูกค้าหรือกฎหมายกำหนดและให้ฝ่ายประกันคุณภาพไปสื่อสารให้กับแผนกผลิตและปฏิบัติการที่กี่ยวข้องโดยไม่ได้ให้โอกาสในการพัฒนาสมรรถนะความสามารถทั้งด้านความรู้ทักษะการวิเคราะห์และทักษะอื่นๆที่เกี่ยวข้องขาดกิจกรรมพัฒนา Soft Skills ของบุคลการขาดการทำความเข้าใจให้เกิดทัศนคติที่ถูกต้องเมื่อทำงานไปนานๆแต่ละแผนกก็สร้างความเข้มแข็งในแแผนกตัวเองทำนองต่างคนต่างทำทำให้บางครั้งความไม่เข้าใจเล็กๆนำไปสู่ปัญหาที่ไม่เข้าใจเรื่องอื่นๆและนำไปสู่ความขัดแย้งที่ทำงานร่วมมือกันลำบากขึ้นต่างคนก็ต่างปกปิดปัญหาตัวเองและพูดปัญหอันเนื่องมาจากแผนกอื่นแทนการจะมาแชร์ข้อมูลปัญหากันเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันนั้นแทบะเป็นไปไม่ได้  หากเป็นเช่นนี้การขับเคลื่อนเพื่อนำองค์กรสู่องค์กรความเลิศด้านการผลิตและการปฏิบัติการนั้น (Production and Operations Excellence) นั้นแทบจะมองไม่เห็น

การที่จะพัฒนางานได้จะทำให้ระบบสามารถตรวจพบปัญหาความผิดปกติได้เร็วสามารถแก้ปัญหาตั้งแต่เริ่มตรวจพบด้ทันท่วงทีป้องการการเกิดปัญหาซ้ำในระยะยาวได้อย่างยืน  สามารถสืบย้อนกลับบุคลที่ทำหน้าที่ได้รู้ว่าใครมีส่วนร่วมมีการสร้างตัววัดในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาที่เหมาะสม  ที่จะทำให้เห็นข้อมูลการปรับปรุงพัฒนาที่ชัดเจนโปร่งใสจะตามมาได้ถ้าเริ่มจากทัศนคติในเรื่องคุณภาพที่ถูกต้องของผู้บริหารที่ไม่ใช่ทำเพราะถูกบังคับจนต้องทำแบบขอไปทีและการให้ความสำคัญในการพัฒนาสมรรถนะบุคลกรในทุกแผนกที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทำงานได้สอดคล้องกันต้องสร้างองค์กรประกอบร่วมกันสร้างวัฒนธรรมคุณภาพอันจะนำไปสู่องค์กรสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการไม่ว่าการผลิตหรือการปฏิบัติการให้บริการอย่างปล่อยให้เรื่องคุณภาพเป็นเรื่องของแผนกใดแผนกหนึ่งหรือใครคนใดคนหนึ่ง

      

Facebook Comments
error: Content is protected !!