fbpx
October 11, 2022 / by

รู้จักวิศวกรรมอุตสาหการ(นานาชาติ)วิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม มหิดล

วิศวกรรมอุตสาหการ (นานาชาติ) ที่นี่เขาเรียนจุลขีววิทยาด้วย เข้าใจการผลิตและการจัดการภายใต้สภาวะปลอดเชื้อ เข้าใจเทคโนโลยีการผลิตอาหาร นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงอันตรายและจัดทำแผนควบคุม HACCP Plan จัดทำ Food Safety Plan ตามกฎหมาย FSMA อเมริกาได้ นักศึกษามาจากหลายมุมโลก ทั้งจากประเทศเพื่อนบ้านรอบๆ ประเทศไทย รวมทั้งจากยุโรป และแอฟริกา บรรยากาศแบบนานาชาติจริงๆ จบแล้วพร้อมทำงานได้ทั่วโลก

เราอาจเคยเห็นหลักสูตร ทางด้าน Food Science & Technology ที่มีการปรับตัวพัฒนาหลักสูตรโดยเพิ่มเติมวิชาทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการและการบริหารจัดการมาบ้างแล้ว เช่น สาขา Agro-Industry Technology and Management หรือ หลักสูตร Food Industrial Technology and Management และทางเพจ FOODPRO ก็ได้เคยแนะนำหลักสูตรเหล่านี้มาบ้างแล้ว แต่ครั้งนี้เป็นอีกหลักสูตรที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการพัฒนาจากหลักสูตรวิศวกรรรมอุตสาหการ แล้วมีการเรียนรู้ทางด้านอุตสาหกรรมนมและเครื่องดื่ม มีการเรียนจุลชีววิทยาทางอาหาร ปกติแล้ววิศวกรอุตสาหการมีความรู้และทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาในโรงงานได้ดี แต่ก็มักจะเจอข้อจำกัดทางด้านความรู้ทางด้านบทบาทจุลินทรย์ในอุตสาหกรรมและโซ่อุปทานอาหาร ทำให้วิศวกรอุตสาหการหลายคนหลีกเลี่ยงที่จะทำงานในอุตสาหกรรมอาหารหรืออุตสาหกรรมชีวภาพ แต่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Engineering) ซึ่งได้รับการรับรองหลักสูตรจาก ABET สหรัฐอเมริกา ให้ออกแบบหลักสูตรให้วิศวกรอุตสาหการทำงานในอุตสาหกรรมอาหารได้สามารถบูรณาการองค์ความรู้และทักษะจากสาขาวิศวกรรมอุตสหาการเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารได้อย่างลงตัว ในหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ (นานาชาติ) สาขาวิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม (Dairy and Beverage Engineering : DBE)

หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (นานาชาติ) สาขาวิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม (Dairy and Beverage Engineering : DBE)  เป็นหลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและรับทุนการศึกษาจากภาคอุตสาหกรรมในประเทศ เช่น บริษัทดัชมิลล์​ จำกัด บริษัทพัฒน์กล จำกัด และความร่วมมือกับต่างประเทศเช่น สถาบัน ECAM LaSalle เมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส ในการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมนมและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ มีอุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีทันสมัย เป็นหลักสูตรเน้นการผลิตวิศวกรอุตสาหการที่เชี่ยวชาญบริหารจัดการอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่มรองรับตลาดแรงงานซึ่งมีความต้องการสูง ตลาดส่งออกเขตการค้าเสรี FTA  และการขยายตัวของไทยก้าวเป็นฮับผลิตภัณฑ์นม-เครื่องดื่มในอาเซียน

สำหรับคนที่ต้องการทำงานเน้นการวางแผน เน้นการวิเคราะห์ เน้นการออกแบบ และพัฒนางานอุตาสหกรรมอาหาร โดยเฉพาะ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม แต่ไม่ได้ถนัดทำงานในห้องปฏิบัติการเหมือนหลักสูตร Food Science & Technology ทั่วไป แต่เน้น Process and System Improvement หลักสูตรนี้​ถือว่าเหมาะมาก ภาคเอกชนอุตสาหกรรมอาหารเองก็สามารรถรับบัณฑิตสาขานี้เข้าทำงานด้าน การวางแผนการผลิต การควบคุมการผลิตและปรับปรุงการดำเนินงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและโซ่อุปทานอุคสาหกรรมเกษตร รวมทั้งงานด้านการวิเคราะห์ต้นทุน ค่าใช้จ่ายและการวิเคระาห์การลงทุนได้ เป็นบัณฑิตอีกสาขาหนึ่งที่เข้ามาช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยและของโลกในอนาคต

การมอบทุนการศึกษาจากบริษัท ดัชมิลล์ จำกัด ธีรยุทธ ฉายสว่างวงศ์ ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทดัชมิลล์  ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา  ให้แก่นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม รวมทั้งสิ้น 9 ทุน เพื่อสร้างบุคคลากรที่มีความรู้ และความชำนาญทางวิชาชีพด้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่มระดับนานาชาติ เพื่อรองรับการเปิดตลาดการค้าเสรีอาเซียน 
คุณชาญวิทย์ ไทยประยูร หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล และคุณพรพิมล บุตรทะยักต์ ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคล บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)มอบทุนสนับสนุนทุนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม
บรรยากาศหลังนำเสนองาน การวิเคราะห์และประเมืนความเสี่ยงอันตรายด้านความปลอดภัยอาหารและการกำหนดการมาตรการการควบคุมเพื่อจัดการความแลอดภัยอาหารในโซอุปทานการผลิตอาหาร โดย ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร Lead Instructor หลักสูตร FSPCA Preventove Controls for Human Food, FSPCA Preventove Controls for Aniamal Food., FSPCA Foreign Supplier Verification Program (FSPCA เป็นหน่วยงาน Illinios Institute of Technology, Chicago ภายใต้การกำกับและงบประมาณสนับสนุนจาก U.S. FDA) มาเป็นอาจารย์พิเศษ พร้อมจัด Workshop ทำงานกิจกรรมกลุ่มและนำเสนอผลงาน
ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร Lead Instructor หลักสูตร FSPCA Preventove Controls for Human Food, FSPCA Preventove Controls for Animal Food., FSPCA Foreign Supplier Verification Program (FSPCA เป็นหน่วยงาน Illinios Institute of Technology, Chicago ภายใต้การกำกับและงบประมาณสนับสนุนจาก U.S. FDA) มาเป็นอาจารย์พิเศษ บรรยายหัวข้อการประเมินความเสี่ยงอันตรายด้านความปลอดภัยอาหารและการกำหนดการมาตรการการควบคุมเพื่อจัดการความแลอดภัยอาหารในโซอุปทานการผลิตอาหาร

ผู้เรียนมีโอกาสรับความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหการที่ก้าวหน้าทันสมัย ระบบการผลิตแบบดิจิทัล (Digital Manufacturing) การผลิตขั้นสูงในอุตสาหกรรม (Advanced Industrial Manufacturing) และการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Computer-aided Product Design) ผู้เรียนจะมีสมรรถนะสูงในวิศวกรรมอุตสาหการ การบริหารจัดการอุตสาหกรรมอย่างบูรณาการ ความรู้ทางจุลชีววิทยา วิศวกรรมกระบวนการแบบองค์รวม ตลอดจนความเป็นผู้นำและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เสริมศักยภาพในด้านวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ด้านการผลิตและการจัดการภายใต้สภาวะปลอดเชื้อ อีกทั้งบ่มเพาะให้มีแนวคิดแบบผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพอีกด้วย ภายใต้ Eco-System ห้องปฏิบัติการที่ก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยีเครื่องผลิตนมและอุปกรณ์ทันสมัย ที่กระตุ้นการเรียนรู้ และสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าต่อผู้เรียนและวิชาชีพในธุรกิจอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ถือว่าเป็นหลักสูตรทางวิศวกรรมอุตสาหการแห่งแรกมีที่มีการเรียน มีองค์ความรู้ทางด้านจุลชีววิทยา ทำให้สามารถเข้าใจและวิเคราะห์อันตรายทางชีวภาพต่อสินค้าตลอดโช่อุปทานและสามารถออกแบบพัฒนาระบบและรูปแบบการดำเนินงานทที่เหมาะสมได้

ขณะนี้หลักสูตรนี้กำลังเปิดรับสมัคร

คุณสมบัติของผู้เรียน ต้องมีวุฒิการศึกษา ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 1) กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเกรดเฉลี่ยสะสมอย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00,  2) กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษาสุดท้ายในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย, 3) กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษาสุดท้ายในต่างประเทศ, 4) ได้รับประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

แน่นอนว่าเป็นหลักสูตรนานาชาติ จำเป็นต้องมีทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยผู้สมัครต้องมีผลการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 1) TOEIC ​​​​​มีระดับคะแนนตั้งแต่ ​605 ​ขึ้นไป 2) TOEFL iBT ​​​​มีระดับคะแนนตั้งแต่ ​65 ​ขึ้นไป 3) TOEFL ITP ​​​​มีระดับคะแนนตั้งแต่ ​510 ขึ้นไป, 4) IELTS​​​​​ มีระดับคะแนนตั้งแต่​ 5.5 ​ขึ้นไป,  5) MU GRAD Test ​​​​มีระดับคะแนนตั้งแต่ ​72 ​ขึ้นไป, 6) Duolingo English Test​​​ มีระดับคะแนนตั้งแต่ ​90 ​ขึ้นไป หรือผลการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษที่เทียบเท่า ทั้งนี้ ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบผ่านถึงวันที่สอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครต้องไม่มีปัญหาทางสุขภาพ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และต้องผ่านการสอบอย่างน้อย 1 การทดสอบ เช่น TOEFL, IELTS เป็นต้น

กำหนดเปิดรับสมัคร  นักศึกษา ป.ตรี รอบ Portfolio 1/1 ตั้งแต่วันนี้ – 17 ตุลาคม 2565 คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม  ติดต่อสอบถาม ดร.ดลพร โทร 081-909-0200 E-mail : donlaporn.sae@mahidol.ac.th

Facebook Comments
error: Content is protected !!