fbpx
March 13, 2020 / by

U.S. FDA ชะลอเข้าตรวจโรงงาน ฯ เพราะ COVID-19

COVID-19 ทำให้ U.S. FDA จะชะลอเข้าตรวจโรงงาน ฯ ต่างประเทศ ช่วง เม.ย. 63

FDA ได้ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมาว่า U.S. FDA จะชะลอการเข้าตรวจโรงงานผลิตอาหาร ยา และอุปกรณ์การแพทย์ในต่างประเทศช่วงเมษายน 2563 เนื่องจากปัญหาการระบาดของไวรัสโคโรน่า (coronavirus) ในสหรัฐอเมริกา

รายงานจากสำนักข่าว CNBC สหรัฐอเมริกา ได้รายงานว่า Stephen Hahn  กรรมาธิการของ U.S. FDA ได้ประกาศว่า

“เราตระหนักว่าการปฏิบัตินี้จะมีผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อความรับผิดชอบด้านอื่นๆ ของ FDA รวมทั้งการทบทวนในส่วนของ product application  Mr. Stephen Hahn  ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า ทาง U.S. FDA จะเฝ้าระวังและตรวจติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยพยายามหาทางออกเพื่อบรรเทาปัญหาลดผลกระทบจากการที่ไม่สามารถดำเนินการเข้าตรวจโรงงานในต่างประเทศได้

การตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานการพิจารณาจากหลายปัจจัย รวมทั้งประกาศของรัฐบาลสหรัฐเกี่ยวกับการกำหนดห้ามเจ้าหน้าที่สหรัฐเดินทาง และประเทศกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดเชื้อได้

อย่างไรก็ตาม กรณีการเข้าตรวจโรงงานผลิตอาหาร ยา และอุปกรณ์การแพทย์ที่เป็นภาระกิจจำเป็นเร่งด่วนที่จำเป็นก็จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษเป็นกรณีกรณีไป

ก่อนหน้าที่ทาง U.S. FDA ได้ชะลอการตรวจในประเทศจีนตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของ ไวรัสโคโรน่า (coronavirus) ในช่วงเริ่มต้นในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามการตรวจสอบก็ยังคงดำเนินการไปด้วยช่องทางอื่น ๆ ซึ่งประกอบด้วย การตรวจสอบ และสุ่มสินค้าที่ด่านผ่านสินค้า การตรวจสอบทบทวนเอกสารข้อมูลในอดีตของบริษัทที่ส่งสินค้าเข้าไปสหรัฐอเมริกา การใช้ข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ

ทาง U.S. FDA ยังได้ประกาศว่าเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมยาได้ประสบปัญหาขาดแคลนยาในท้องตลาดอันเนื่องมาจากผลกระทบจากการระบาดของ the COVID-19 ซึ่งทาง FDA ก็ได้ประกาศเดือนผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่องแล้วว่า การผลิตที่ถูกชะลอจากประเทศจีนจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจัดหาส่งมอบยาในและอาจทำให้เกิดปัญหาวิกฤติเรื่องยาภายในประเทศสหรัฐอเมริกาได้

ท่านสามารถติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก CNBC

Facebook Comments
error: Content is protected !!