fbpx

FOODPRO Academy

Your Partner for Food Industry

March 22, 2023 / by

สัมมนาระเบียบภายใต้กฎหมาย FSMA เพื่อส่งออกสหรัฐอเมริกา 29 มี.ค. 66

พุธที่ 29 มีนาคม 2566 13:30-16:00 น. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนสัมมนาออนไลน์ฟรีระเบียบภายใต้กฎหมาย FSMA เพื่อส่งออกสหรัฐอเมริกา 29 มี.ค. 66 13:30-16:00 น. คลิกเพื่อดูวิธีการ Sign-In ใน ZOOM โปรดใช้อีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้ในการ Sign-In กรณีไม่ Sign-In…

May 19, 2020 / by

ลงทะเบียนอบรมการจัดทำ Food Defense Plan ฟรี (ขณะนี้ปิดรับสมัครแล้ว)

     การกำหนดกลยุทธ์รองรับเพื่อปกป้องกันการปลอมปนอาหารโดยจงใจ(Mitigation Strategies to Protect Food Against Intentional     Adulteration) เป็นอีก 1 ระเบียบที่สำคัญภายใต้กฎหมาย Food Safey Modernization Act ที่ผู้ส่งออกอาหารและเครื่องดื่มไปสหรัฐอเมริกาต้องปฏิบัตตามข้อกำหนด โดยต้องมีการประเมินจุดเสี่ยงหรือช่องโหว่ที่ผู้ไม่ประสงค์ดีจะเข้าถึงกระบวนการขั้นตอนการผลิตที่มีโอกาสปลอมปนอันตรายลงไปในสินค้าด้วยความจงใจได้ และจัดทำแผนการปกป้องอาหาร       จากระเบียบว่าด้วยการควบคุมเชิงป้องกันสำหรับอาหารมนุษย์ (Preventive…

error: Content is protected !!