fbpx

FOODPRO Academy

Your Partner for Food Industry

May 19, 2021 / by

การจัดทำ Food Defense Plan ตาม FSMA อเมริกา

     การกำหนดกลยุทธ์รองรับเพื่อปกป้องกันการปลอมปนอาหารโดยจงใจ(Mitigation Strategies to Protect Food Against Intentional     Adulteration) เป็นอีก 1 ระเบียบที่สำคัญภายใต้กฎหมาย Food Safey Modernization Act ที่ผู้ส่งออกอาหารและเครื่องดื่มไปสหรัฐอเมริกาต้องปฏิบัตตามข้อกำหนด โดยต้องมีการประเมินจุดเสี่ยงหรือช่องโหว่ที่ผู้ไม่ประสงค์ดีจะเข้าถึงกระบวนการขั้นตอนการผลิตที่มีโอกาสปลอมปนอันตรายลงไปในสินค้าด้วยความจงใจได้ และจัดทำแผนการปกป้องอาหาร       จากระเบียบว่าด้วยการควบคุมเชิงป้องกันสำหรับอาหารมนุษย์ (Preventive…

May 19, 2020 / by

ลงทะเบียนอบรมการจัดทำ Food Defense Plan ฟรี (ขณะนี้ปิดรับสมัครแล้ว)

     การกำหนดกลยุทธ์รองรับเพื่อปกป้องกันการปลอมปนอาหารโดยจงใจ(Mitigation Strategies to Protect Food Against Intentional     Adulteration) เป็นอีก 1 ระเบียบที่สำคัญภายใต้กฎหมาย Food Safey Modernization Act ที่ผู้ส่งออกอาหารและเครื่องดื่มไปสหรัฐอเมริกาต้องปฏิบัตตามข้อกำหนด โดยต้องมีการประเมินจุดเสี่ยงหรือช่องโหว่ที่ผู้ไม่ประสงค์ดีจะเข้าถึงกระบวนการขั้นตอนการผลิตที่มีโอกาสปลอมปนอันตรายลงไปในสินค้าด้วยความจงใจได้ และจัดทำแผนการปกป้องอาหาร       จากระเบียบว่าด้วยการควบคุมเชิงป้องกันสำหรับอาหารมนุษย์ (Preventive…

June 24, 2018 / by

รายชื่อ PCQI

FOODPRO ACADEMY รายชื่อ PCQI (Preventive Controls Qualified Individual)  ซึ่งเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร FSPCA Preventive Controls for Human Food (PCHF) ตามกฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA)...

บริการฝึกอบรม/คำปรึกษา

ติดต่อสอบถาม

โปรดกรอกแบบฟอร์ม
Contact 3
Sending
error: Content is protected !!