fbpx
June 27, 2019 / by

อบรมฟรี ความปลอดภัยหม้อน้ำ สารเคมี และก๊าซอุตสาหกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบสารสนเทศด้านความปลอดภัยหม้อน้ำ
สารเคมี และก๊าซอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรและหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมอบรม หลักสูตรการใช้งานระบบสารสนเทศด้านความปลอดภัยหม้อน้ำ
สารเคมี และก๊าซอุตสาหกรรม โดยจัดอบรม 2 หลักสูตร

หลักสูตรที่ 1 สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
หลักสูตรที่ 2 สำหรับวิศวกรและหน่วยงาน

ทำการอบรมหลักสูตรละ 5 ครั้ง ดังนี้

  1. โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.
  2. โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.
  3. โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.
  4. โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.
  5. โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ จังหวัดกรุงเทพฯ วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.

รายละเอียดหลักสูตร

ใบสมัคร

ติตต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานโครงการฝึกอบรม
คุณบุญญรัตน์ ม่วงเนย โทร 02-555-2000 ต่อ 2305 ,085-048-3008

Facebook Comments
error: Content is protected !!