fbpx
September 21, 2023 / by

IBM Blockchain Technology Application for Walmart Food Safety & Traceability

จากกรณีศึกษาของ Walmart เมื่อปี 2016 เมื่อรองประธานฝ่ายความปลอดภัยอาหารของบริษัทได้สอบถามให้สืบย้อนกลับถึงผู้ผลิตมะม่วงสไลด์ พบว่าใช้เวลา 6 วัน 18 ชั่วโมง 26 นาที ซึ่งใช้เวลานานมากกว่าจะได้ทราบแหล่งที่มาของมะม่วงสไลด์ หลังจาก Walmart ซึ่งเป็นพันธมิตรกับ IBM ในการใช้เทคโนโลยีบล็อคเชน พบว่าห้าง Walmart สามารถสืบย้อนกลับแหล่งที่มาของมะม่วงสไลด์ได้ภายใน 2.2 วินาทีเท่านั้น หนึ่งในหน่วยงานของ Walmart ที่เป็นผู้นำในการเริ่มเรื่องนี้อย่างชัดเจนคือ  the Walmart Food Safety and Collaboration Center มีการลงทุนวิจัยกับเครือข่ายผู้ส่งมอบภายในและอาศัยความเชี่ยวชาญที่สำคัญของบริษัท JD ในเรื่องเทคโนโลยี เช่น  artificial intelligence (AI) และ Big data

Walmart ร่วมกับ JD, IBM, และมหาวิทยาลัย Tsinghua University ในปักกิ่ง ได้จัดตั้ง Blockchain Food Safety Alliance in China โดยใช้เทคโนโลยี Blockchain ledger เพื่อสืบย้อนกลับในซัพพลายเชนของเนื้อสุกรในประเทศจีนในปี 2016 มีการทำงานร่วมกันของบริษัทในซัพพลายเชน และหน่วยงานกำกับและควบคุมมาตรฐานในประเทศ  โดยมีการเชื่อมต่อกับผู้ขายหรือผู้ส่งมอบที่ได้รับการทวนสอบแล้วหลายหน่วยงานที่กันขับเคลื่อนทำงานร่วมกัน ซึ่งผลจากการปฏิบัติ ผลการศึกษายืนยันได้ว่ามีการปรับปรุงครั้งยิ่งใหญ่ โดยบริษัทมีขั้นตอนปฏิบัติที่สำคัญในการสืบย้อนกลับได้

สิงหาคม 2017  ห้าง Walmart ได้ประกาศใช้  Blockchain กับผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ เช่น Dole, Kroger, McCormick, Nestlé, Tyson Foods, และ Unilever เพื่อพัฒนาความร่วมมือและแสวงหาการประยุกต์ใช้ใหม่ๆ เพื่อความสามารถในการสืบย้อนกลับได้ ในเดือนสิงหาคม 2018 ทาง Walmart สามารถสืบย้อยกลับได้  25 ผลิตภัณฑ์ จาก 5 ผู้ส่งมอบที่แตกต่างกัน กลุ่มผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย Mangoes, Leafy greens, Strawberries, Dairy products, Meat and Poultry, Packaged salads, and even Baby Food ซึ่งผลการทดสอบพบว่าสามารถสืบย้อนกลับได้อย่ารวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในปัจจุบัน IBM ได้มีมีแอพพลิเคชั่นที่เรียกว่า IBM Food Trust ที่ใช้ในการสืบย้อนกลับรองรับระเบียบของ U.S. FDA

กระแสการเปลี่ยนแปลงที่ตลาดเป็นของผู้ซื้อ ทำให้ผู้ขายจำเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข เรื่องการสืบย้อนกลับที่มีกำหนดอยู่ในทุกมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหารไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน BRCGS มาตรฐาน  FFSC มาตรฐาน IFS  มาตรฐาน SQF หรือมาตรการทางด้านกฎหมายที่กำหนดให้มี Recall Plan เป็นส่วนหนึ่งของ Food Safety Plan ตามระเบียบ Preventive Controls for Human Food ตามกฎหมาย FSMA สหรัฐอเมริกาและล่าสุด ระเบียบ FSMA Final Rule on Requirements for Additional Traceability Records for Certain Foods ภายใต้กฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA) สหรัฐอเมริกาที่กำหนดให้ผู้ผลิตรวมทั้งผู้ที่ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องในการส่งมอบสินค้าไปจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาต้องมีการจัดทำบันทึกรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญเพื่อใช้ในการสืบย้อนกลับได้ทันภายใน 24 ชั่วโมง ที่ผ่านมาการสืบย้อนกลับทำได้การโทรศัพท์สอบถามและแจ้งข้อมูลหรือการส่งอีเมล์ แต่กรณีของสหรัฐอเมริกากับประเทศแถบเอเชียที่มีเวลา Time Zone ที่ต่างกัน อาจทำให้เป็นอุปสรรคในการโทรศัพท์สื่อสารถึงกัน การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดการความเป็นภัยอาหารเช่น Artificial Intelligence,  Machine Learning  หรือ   Blockchain Technology จะเป็นเรื่องสำคัญ จำเป็น และไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อีกต่อไป โดยเฉพาะในยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ การปรับใช้เทคโนโลยีต่างๆ ให้สอดคล้องกับความสะดวกสบายของมนุษย์และเกิดความยั่งยืนเพื่อที่จะก้าวต่อไปสู่อุตสาหกรรม 5.0  การปรับตัวในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหาร กำกับและควบคุมเป็นเรื่องไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อีกต่อไป

ผู้ผลิตอาหารส่งออกไปจำหน่ายในตลาดสหรัฐอเมริกา และตลาดประเทศในทวีปยุโรปรวมทั้งการส่งจำหน่ายในห้างค้าปลีกต่างก็มีความจำเป็นต้องมีระบบการบันทึกรองรับการสืบย้อนกลับที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทการดำเนินงาน และสามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงที สอดคล้องกับระเบียบ กฎหมาย และข้อกำหนดของมาตรฐานต่างๆ

คลิกเพื่อลงทะเบียนสัมมนาฟรี Digitalizing Food Safety and Supply Chain for Traceability and Omnichannel Customer Engagement 26 กันยายน 2566 08:30-12:00 น. ณ ห้อง ATL อาคาร Terminal 2 วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Facebook Comments
error: Content is protected !!