fbpx
March 3, 2020 / by

อก.มอ.เอาจริง เชิญ Food Innopolis ซีพีเอฟ และเครือเบทาโกร ร่วมเสวนาพัฒนาหลักสูตรแนว OBE

การรับบัณฑิต อก. เข้าทำงาน จะทำเหมือนกันโทรสั่ง Pizza ไม่ได้ ภาคเอกชนผู้ใช้บัณฑิตได้มีส่วนร่วมในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วย

การผลิตสินค้าที่ดีอยู่ที่คุณภาพวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิตและกระบวนการผลิตที่ดี ทำนองเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตของมารับใช้สังคม ประชาคมทั้งหลายต้องช่วยกัน ตั้งแต่การวางแผนพัฒนาหลักสูตร การมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และการสนับสนุนส่งเสริมในรูปแบบต่างที่ให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาบัณฑิตสอดคล้องการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งประชาคมโลกได้อย่างยั่งยืน

การับบัณฑิตมาใช้งานให้ตรงกับความต้องการใช้งานของภาคเอกชนนั้น ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ รองประธานและผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชั่น อุปนายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย รวมทั้ง Co-Chair &
Executive Committee Member
 ของสมาคมสหกิจศึกษาโลก ได้เคยกล่าวไว้ในงานมอบรางวัลสหกิจดีเด่นครั้งหนึ่งว่า ภาคเอกชนผู้ใช้บัณฑิตเองจะใช้วิธีเหมือน การโทรสั่งพิชซ่า (Pizza) ไม่ได้ เพราะเมื่อได้รับพิชซ่ามาแล้ว แป้งกรอบไป หนาไปรสชาติไม่ถูกใจแล้วก็ส่งข้อร้องเรียนไปยังผู้ผลิต  การผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการผู้ใช้งานจริง ๆ ผู้ใช้บัณฑิต ภาคเอกชน ราชการ ที่ใช้บัณฑิต ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาบัณฑิต

เป็นเรื่องที่น่ายินดีเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องบรรยาย 2202 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เวลา 8.30 – 16.30 น. เมื่อเห็นคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Foresight & Design Thinking เป็นการสัมมาเชิงปฏิบัติการเพื่อการออกแบบหลักสูตรของอุตสาหกรรมเกษตรในอนาคตเพื่อให้หลักสูตรปรับปรุงเป็นไปตาม OBE (Outcome-Based Education) และต้องปรับปรุงให้ทันสมัยตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมากขึ้น โดยให้คณาอาจารย์ บุคลากรในที่มีส่วนร่วมในการวางแผนและการพัฒนาบัณฑิตของคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้ร่วมกันคิด ร่วมกันพัฒนาออกแบบหลักสูตร โดยการจัดสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจาก กูรูในวงการอุตสาหกรรมเกษตร  มาร่วมเสวนาให้คำแนะนำ มุมมองที่สำคัญในการพัฒนาหลักสูตรให้ตอบโจทย์สังคมสอดคล้องการพลวัตการพัฒนาประเทศ

กูรูในวงการอุตสาหกรรมเกษตร  ที่มาร่วมเสวนาประกอบด้วย ท่านแรก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ สวทน. เป็นกรรมการและผู้ดูแลหลักในฐานะ CEO โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (FOOD INNOPOLIS)  ท่านที่สอง  ดร. ชาญชัย ไวเมลืองอรเอก ที่ปรึกษาด้านงานวิจัยและด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และท่านที่สาม คุณวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือเบทาโกร และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหลายสถาบัน

กูรูทั้ง 3 ท่านได้กรุณาเสียสละเวลาเดินทางมาให้คำแนะแนวทางให้ความรู้และจัดWorkshop สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Foresight & Design Thinking การออกแบบหลักสูตรของอุตสาหกรรมเกษตรในอนาคตเพื่อให้หลักสูตรปรับปรุงเป็นไปตาม OBE (Outcome-Based Education) และต้องปรับปรุงให้ทันสมัยตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมากขึ้น คณะอาจารย์ บุคลากรในคณะอุตสาหกรรมเกษตรและคณะเครือข่าย ได้มาร่วมแสดงแนวคิด เพื่อการออกแบบหลักสูตรของคณะอุตสาหกรรมเกษตรในอนาคตให้มีความชัดเจนในยุกต์ที่มีการเปลี่ยนแปลง

            ขอขอบคุณคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาหลักสูตร เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารมาพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศได้อย่างต่อเนื่อง

ขอขอบคุณภาพจาก Chairat Sriprasom

Facebook Comments
error: Content is protected !!