fbpx
March 8, 2020 / by

เก่งคิดและปฏิบัติได้จริง สาขา Food Sci & Tech ราชมงคลธัญบุรี

เน้นการฝึกประสบการณ์ ฝึกคิด ฝึกแก้ปัญหา พัฒนาทักษะแก้ปัญหาจากสถานประกอบการ ที่ทำให้มั่นใจว่าจบไปแล้วทำงานได้จริง มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความพร้อมทั้งทักษะการทำงานและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และโอกาสในการฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการไปฝึกงานหรือปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศอีกด้วย

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในแต่ละสถาบันจะมีจุดเด่น จุดเน้นที่แตกต่างกันไป เรามาดูอีกหนึ่งสถาบันที่น่าสนใจ เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการเรียนรู้คู่กับการปฏิบัติ เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความพร้อมทั้งทักษะการทำงานและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และโอกาสในการฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการไปฝึกงานหรือปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศอีกด้วย นั่นคือ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นหลักสูตรที่เน้นให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ต้องสามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้จริง ซึ่งแน่นอนว่าสถานประกอบการไหน ๆ ก็ต้องการบัณฑิตที่พร้อมทำงาน ในหลักสูตรนี้มีการเน้นพัฒนานักศึกษาให้ฝึกคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหา มีการพัฒนาทักษะบัณฑิตที่เป็นที่ต้องการในศตวรรษที่ 21 นักศึกษาสามารถไปฝึกงานในต่างประเทศ หรือไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 4 โดยสามารถไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทั้งในและต่างประเทศได้  นักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต่างประเทศ ยังสามารถขอรับทุนจากกองทุนสหกิจศึกษาต่างประเทศ ของมหาวิทยาลัยได้

นอกจากนี้ยังมีการสอดแทรกในการส่งเสริมพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการด้วย มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และการดูงานในต่างประเทศ เพิ่มประสบการณ์ความเป็นนานาชาติให้กับบัณฑิต สาขาวิชามีความร่วมมือกับสถานประกอบการและสถาบันการศึกษาต่างประเทศมากมาย การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตที่จบออกไปมีความพร้อมหลายๆ ด้านตามที่นักศึกษามีความสนใจ คนที่สนใจจะไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการก็สามรถเลือกปกิบัติงานได้ทั้งในและต่างประเทศ คนที่ถนัดไปเป็นพนักงานก็ยังสามารถเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการได้

คนทีมองหาหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หากสนใจแนวทางการพัฒนาบัณฑิตของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ก็สามารถติดตามรายละเอียดของสาขาวิชาเพิ่มเติมได้ตามทีอยู่เว็บไซด์

ในโอกาสนี้ FOODPRO ACADEMY ได้รับเกียรติจาก ดร.ลลิตา ศิริวัฒนานนท์ อาจารย์ประจำสาขา และคณบดีคณะเทคโนโลยีเกษตร มาแนะนำหลักสูตร

นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์คณะ  http://www.agr.rmutt.ac.th/

Facebook Comments
error: Content is protected !!